Sociala medier

Här hittar du våra konton på sociala medier. Inläggen som publiceras där läggs även upp på den här sidan, så att du som inte använder sociala medier ska kunna ta del av dem.

Besök oss på sociala medier

Våra konton på sociala medier (länkarna öppnas i nya fönster):

Publicerade inlägg

I rubriken framgår det i vilken plattform inlägget är publicerat. Vissa inlägg har redigerats och av utrymmesskäl visar vi inga bilder. Innehåller inlägget en film så länkar vi till den separat.


6 december 2022 - publicerat på Facebook, LinkedIn och Instagram

Har du och dina grannar en parkering som sköts av en samfällighetsförening och vill installera laddningspunkter för elfordon? Då finns det några saker ni behöver tänka på. Se filmen (nytt fönster) för att guidas i vad ni behöver göra.

Äger du parkeringen är det du själv som avgör om du ska installera en laddningspunkt. Bor du i en bostadsrättsförening är det föreningen som tar beslut. Läs mer på vår webbplats.


6 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 6

Visste du att Lantmäteriets e-tjänst Sök ortnamn ger 300 träffar på ortnamn som börjar på Puk? Flera tolkningsmöjligheter finns, exempelvis personnamnet Puke. Men många av namnen innehåller ordet puke i betydelsen ond ande, trolldomsväsen, smådjävul eller Satan vilket visar att våra ortnamn speglar alla sidor av mänskliga aktiviteter och intressen, också de religiösa eller ockulta.

E-tjänsten hittar du på vår webbplats (nytt fönster).


5 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 5

Visste du att lantmätarnas geografiska kartläggning på 1600- och 1700-talet bland annat användes som underlag för beskattning? Kartorna visade åkrar, ängar, betesmarker och gårdar. I en instruktion från 1635 står det att lantmätarna ska utföra sina mätningar när det är lämpligt på året så att bönderna inte får besvär med att spannmålen trampas ned. I övrigt skulle lantmätaren umgås med bönderna ”med största fog, diskretion och saktmod” för att undvika onödiga konflikter.

Se Utbildningsradions filmer om Lantmäteriets historia!

Se lucka 5 som animerad (nytt fönster).


4 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 4

Visste du att Lantmäteriet fattade beslut i 893 000 inskrivningsärenden under 2021? Inskrivningsärenden betyder att åtgärderna skrivs in i fastighetsregistret, som Lantmäteriet sköter. Lagfarter och inteckningar, som är våra vanligaste uppdrag, står för 85 procent av ärendena.

Läs mer om fastighetsregistret.

Se lucka 4 som animerad (nytt fönster).


3 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 3

Visste du att Kebnekaise inte alltid har räknats som Sveriges högsta fjäll? Länge var man överens om att Sulitelma var den högsta fjälltoppen, men när mätmetoderna blev bättre i slutet av 1800-talet övertog först Sarektjåkkå och sedan Kebnekaise topplaceringen.

Se Utbildningsradions film om Lantmäteriets arbete med att höjdbestämma fjälltoppar!

Se lucka 3 som animerad (nytt fönster).


2 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 2

Visste du att Lantmäteriet har en e-tjänst där du kan se flygbilder från 1960, 1975 och idag? Hur såg din hemstad ut för 60 år sedan? Använd vår e-tjänst Min karta! Om du sitter vid en dator kommer du till flygfotona genom att välja symbolen Byt kartlager längst upp till höger. Såg det ut som du hade trott?

Se lucka 2 som animerad (nytt fönster).


1 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 1

Idag börjar vår julkalender! Följ den för rolig och spännande fakta. Visste du att pistmaskiner i vinterns skidbackar tar hjälp av satellitpositionering? Med en mottagare som tar emot satellitsignaler monterad på maskinen och en noggrann höjdmodell över skidbacken kan maskinföraren se exakt hur mycket snö som finns under maskinen och kan styra hur mycket snö som läggs ut.

Några andra, mer vanliga, användningar är guidning av maskiner, som skördetröskor, skogsmaskiner och grävmaskiner, samt faktainsamling för vetenskapliga studier. Lantmäteriet driver Swepos, som är ett svenskt nätverk av fasta referensstationer för satellitpositionering.

Läs mer om Swepos och satellitpositionering.

Se lucka 1 som animerad (nytt fönster).


30 november 2022 - publicerat på Facebook och LinkedIn

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför just nu en informationssatsning för att öka försvarsviljan i Sverige. Som beredskapsmyndighet har även Lantmäteriet en viktig roll att hjälpa till i arbetet med att stärka försvaret.
Vi ska ha god förmåga att även vid kriser, höjd beredskap och krig fortsätta driva vår samhällsviktiga verksamhet och tillhandahålla uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Förmågan skapar vi genom att arbeta med till exempel beredskapsplanering, risk- och sårbarhetsanalyser, informationssäkerhet, utbildning och övning samt säkerhetsskydd.

Läs mer på vår webbplats om Lantmäteriets roll att hjälpa samhället att stå starkt.

Se MSB's film om krisberedskap och civilt försvar kopplad till inlägget (nytt fönster).


30 november 2022 - publicerat på Facebook och LinkedIn

Antalet ansökningar om att få installera laddningspunkter i samfälligheter har blivit många fler. Lantmäteriet arbetar därför på flera sätt för att möta efterfrågan och för att underlätta för samfällighetsföreningar som vill etablera laddningspunkter på sina parkeringar. Bland annat prioriteras nu dessa ärenden för att få en kortare handläggningstid.

Läs nyheten på vår webbplats.


25 november 2022 - publicerat på Facebook

Fredagens filmtips! Satellitpositionering används inom jordbruk, bygg- och anläggningsverksamhet och räddningstjänsten. Positionering används också för kartläggning, inmätning, utsättning, navigering med mera. Och, såklart, för att hitta vägen till närmaste pizzeria! Kent Ohlsson berättar om Lantmäteriets positioneringstjänst Swepos.

Se Utbildningsradions film kopplad till inlägget (nytt fönster).


21 november 2022 - publicerat på LinkedIn

Sverige har en av Europas snabbaste, enklaste och mest rättssäkra processer för fastighetsregistrering. Det framkommer i en jämförelsestudie mellan olika EU-länder som Världsbanken har tagit fram.

Bland annat bedöms Sverige ha ett högkvalitativt fastighetsregister. I något som kallas ”quality of land administration index” når Sverige ett värde på 28 av maximalt 30, vilket placerar Sverige i den absoluta världseliten.

Läs hela nyheten.


18 november 2022 - publicerat på Facebook

Fredagens filmtips! Av Dalarnas 1,9 miljoner hektar skogsmark är det cirka 534 000 hektar där ett laga skifte aldrig genomfördes på 1800-talet. Fastigheterna består av många, små och utspridda områden. Det är bakgrunden till omarronderingen i Stora Tuna, där den minsta markbiten var 6 kvadratmeter. Lantmätare Helena Lång berättar om en tio år lång process för att ändra markens indelning för 1 500 markägare.

Läs mer om Lantmäteriets arbete med omarrondering.

Se Utbildningsradions film kopplad till inlägget (nytt fönster).


16 november 2022 - publicerat på LinkedIn

Idag uppmärksammas internationella GIS-dagen på Högskolan i Gävle. Det är en dag full med aktiviteter som arrangeras av Högskolan i samarbete med Lantmäteriet och Future Position X.

Läs mer om eventet (nytt fönster).


11 november 2022 - publicerat på LinkedIn

Missade du GNSS/Swepos-seminariet? Du har fortfarande chansen! Det inspelade seminariet går att se till och med den 24 november. Seminariet ger en inblick i utvecklingen av satellitpositionering och Swepos – Lantmäteriets nationella nätverk av fasta referensstationer.

Seminariet går inte längre att se i efterhand, därför visas ingen länk.


11 november 2022 - publicerat på Facebook

Fredagens filmtips! Just nu pågår en översyn av riksgränsen mellan Sverige och Norge. Den svenska gränskommissionen vid Lantmäteriet har bland annat i uppgift att tydligt redovisa gränsens läge och att restaurera, måla och mäta riksrösena. Norge har ansvar för motsvarande arbete längs den södra delen av gränsen. Dan Norin, som är geodetisk expert och ingår i den svenska gränskommissionen, berättar om arbetet.

Läs mer om riksgränsöversynen mellan Sverige och Norge.

Se Utbildningsradions film kopplad till inlägget (nytt fönster).


4 november 2022 - publicerat på Facebook

Fredagens filmtips! Arbetet på Lantmäteriets ortnamnsfunktion består till stor del av att utreda och fastställa ortnamn som på något sätt är ifrågasatta. Ola Svensson, ortnamnsutredare och forskare, berättar om betydelsen av ortnamn och hur namnen har förändrats över tid. Läs mer om Lantmäteriets arbete med ortnamn. Programmet är producerat av Sveriges Utbildningsradio, UR.

Se Utbildningsradions film kopplad till inlägget (nytt fönster).


3 november 2022 - publicerat på Facebook

Vill du veta mer om Lantmäteriets historiska verksamhet? Kolla in Försvarshögskolans föreläsning ”Kartor för krig och fred – organisering av militär landkartering 1805–1831”, som hölls den 21 oktober i Riksarkivets regi av en universitetslektor i militärhistoria. Föreläsningen (nytt fönster) handlar om tillkomsten av och verksamheten vid den så kallade Fältmätningskåren.

Lantmäteriets historia i korthet:

Lantmäteriets historia inleddes med att Anders Bure, svensk matematiker och kartograf 1628 fick i uppgift att göra en systematisk kartläggning av landet och att utbilda lantmätare. Lantmäteriet är därmed en av Sveriges äldsta myndigheter.

I början av 1800-talet inleddes en nationell kartläggning baserad på geodetisk mätning som skulle täcka såväl militära som civila syften. För den uppgiften bildades 1805 den militära Fältmätningskåren. Arbetet ledde fram till publiceringen av Generalstabskartan, som underhölls ända fram till 1970-talet.

Fältmätningskåren (som 1811–1831 hette Fältmätningsbrigaden) utvecklades via Topografiska kåren vid Generalstaben (1831–1873), Generalstabens topografiska avdelning (1874–1894) och Rikets allmänna kartverk (1894–1974) till en del av Lantmäteriverket och dagens Lantmäteriet.

För att få god kvalitet i Fältmätningskårens geodetiska mätningar (trianguleringar) fanns det under hela den militära tiden alltid en civil vetenskaplig ledare. Jöns Svanberg var den första och lyckades genomföra en triangulering (gradmätning) i Tornedalen 1801–1803.

Se även Utbildningsradions programserie om Lantmäteriet - UR Samtiden – gränser, ortnamn och kartor.

Se föreläsningen från Riksarkivet (nytt fönster)


1 november 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Fem frågor om servitut. Servitut är en rätt för en fastighet att använda en väg, brunn, brygga eller annat som tillhör en annan fastighet. Rätten är knutet till fastigheten, inte en person. Undrar du om det finns servitut kopplat till din fastighet? Det kan du snabbt och enkelt kolla med hjälp av vår e-tjänst Min Fastighet.
Du kan även läsa mer om servitut på vår webbplats.

Se filmen kopplad till inlägget (nytt fönster)


31 oktober - publicerat på LinkedIn

Lantmäteriet har nu yttrat sig positivt till förslaget om att skapa ett särskilt bostadsrättsregister. Registret skulle bland annat öka tryggheten för den enskilde bostadsrättsinnehavaren, ge en säkerhet mot dolda panter och motverka brottslighet som till exempel penningtvätt eller folkbokföring på ej existerande bostadsrätt.

Ta del av hela nyheten.


28 oktober 2022 - publicerat på Facebook

Fredagens filmtips! Rätten att äga mark är långt ifrån självklar i många länder. Lantmäteriets bidrag i det svenska biståndsarbetet kretsar ofta kring ett säkert ägande av mark, för både män och kvinnor. Mikael Lilje och Lennart Wastesson berättar om Lantmäteriets arbete i bland annat Liberia, Rwanda, Bosnien och Hercegovina, Nordmakedonien och Serbien.

Se filmen kopplad till inlägget (nytt fönster)

Läs mer om Lantmäteriets bidrag internationellt.
Programmet är producerat av Sveriges Utbildningsradio, UR.


27 oktober 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Tre frågor om pantbrev. Har du frågor om pantbrev och pantsättning? Vill du veta om det finns inteckningar uttagna på din egen fastighet? Det kollar du enkelt med hjälp av vår e-tjänst Min Fastighet.
Läs mer om pantbrev.

Se filmen kopplad till inlägget (nytt fönster)


25 oktober 2022 - publicerat på Facebook och LinkedIn

Utmärkelsen ”Årets samhällsbyggare” delades idag ut till Malin Klintborg, enhetschef på Lantmäteriet, för sitt arbete med att leda digitaliseringen av myndigheternas processer vid planering och byggande.

– Utmärkelsen betyder enormt mycket för mig, men också för Lantmäteriet och alla deltagande parter, att det vi gör uppmärksammas och får ett positivt mottagande inom denna så enormt viktiga samhällssektor, säger Malin.

Vi är såklart otroligt stolta över det hårda arbete som alla inblandade bidrar till och Malins fantastiska insats att leda projektet framåt.

Läs mer om Smartare samhällsbyggnadsprocess (nytt fönster).

Läs mer om utmärkelsen från Samhällsbyggarna (nytt fönster).


21 oktober 2022 - publicerat på Facebook

Fredagens filmtips! Under 400 år har lantmätaren spelat en viktig roll för att trygga markägandet i Sverige. Lantmäteriets expert Per Rune Karlsson tar dig med på en resa där du får se hur lantmätaren har bidragit i omvandlingen av Sverige till dagens moderna samhälle.

Se filmen kopplad till inlägget (nytt fönster).

Läs mer om Utbildningsradions filmer om Lantmäteriet.
Programmet är producerat av Sveriges Utbildningsradio, UR.


21 oktober 2022 - publicerat på Facebook och LinkedIn

Vill du hjälpa oss att förbättra vår webbplats? För att göra det enklare för dig som besöker oss att hitta den information du letar efter behöver vi hjälp att bättre förstå hur vi ska organisera sidor och innehåll på vår webbplats under ingången Fastigheter. Hjälp oss att svara på 10 frågor som tar ungefär 10–20 minuter.

Läs mer om hur du kan delta för att hjälpa oss förbättra vår webbplats.


20 oktober 2022 - publicerat på Facebook och LinkedIn

Välkommen till GNSS/Swepos-seminariet i Gävle torsdag den 10 november klockan 09.00-16.00! Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av Swepos, det nationella nätet av fasta referensstationer, och av utvecklingen inom satellitpositionering.

Du som deltar på plats får även möjlighet att besöka Swepos driftledningscentral och se delar av den övriga geodesiverksamheten på Lantmäteriet. Seminariet kostar 500 kr för dig som deltar på plats, lunch ingår. Du kan även delta digitalt vilket är kostnadsfritt. Se hela programmet och anmäl dig på Lantmäteriets lärplattform! Inloggning med bank-ID krävs.

Läs mer och anmäl dig via Lantmäteriets läroplattform (nytt fönster)


18 oktober 2022 – publicerat på Facebook och Instagram

Fyra frågor om inteckning. Hur gör jag en inteckning på min fastighet? Om du är privatperson och vill använda din fastighet som säkerhet för ett lån kan du använda Lantmäteriets e-tjänst Ansök om inteckning.

Se filmen kopplad till inlägget (nytt fönster).


17 oktober 2022 – publicerat på LinkedIn

Intresserad av jordens rörelse och förändringar i ismassan? Kommande sommar kommer Lantmäteriet stå värd för 2023 års Glacial Isostatic Adjustment (GIA) Training School. Välkända instruktörer som Glenn Milne, Giorgio Spada, Mike Bentley och många fler kommer att hålla föreläsningar och praktiska övningar. Vi kommer också att åka på en exkursion för att se spår av landhöjning och havsnivåförändringar.

Ansökan öppnar 1 november. Det finns ingen registreringsavgift och deltagare kommer att få resestöd.

Läs mer och anmäl dig på Polenet (nytt fönster).