Gemensamt kartunderlag ska stärka krisberedskapen

27 mars 2023

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har beslutat att tilldela Lantmäteriet 1,9 miljoner kronor för ett så kallat 2:4-projekt i syfte att stärka samhällets krisberedskap.

–  I och med projektet kan vi ta nästa steg för att säkerställa en stabil och ändamålsenlig försörjning av kartinformation till det civila försvaret, säger Sofia Stjernlöf, chef på Marknadsenheten vid Lantmäteriet.

Bättre digitala kartunderlag

Projektet syftar till att få fram bättre digitala kartunderlag för den civila delen av totalförsvaret. Målsättningen är att Sveriges totalförsvar ska ha samma kartunderlag. Det betyder i praktiken att det civila försvaret får tillgång till det som det militära försvaret har idag, det vill säga Nationell militär kartserie, NMK, i olika skalor och format.

– En viktig effekt av projektet är att Sveriges totalförsvar får bättre förutsättningar för en mer samlad lägesbild, säger Elin Andersson, projektledare på Lantmäteriet.

Kartunderlaget ska finnas som tryckfiler, men det ska även finnas möjlighet att använda kartunderlaget i GIS. Aktörerna inom det civila försvaret kan därmed lägga på verksamhetsspecifik och händelsespecifik information och skapa egna kartor utifrån en gemensam bakgrundskarta. Detta möjliggör att respektive aktör ensam och i samverkan med andra effektivt kan planera och utföra insatser med kartan som stöd.

Gemensamma tryckta kartor har saknats

Inom civilt försvar och krisberedskap saknas idag tillgång till gemensamma tryckta kartor, och därmed grunden till en gemensam lägesbild. Avsaknad av tryckta kartor försvårar samverkan och planering samt fördröjer insatser där flera aktörer är involverade, vilket är en risk ur beredskapssynpunkt. När digitala system störs ut kan den tryckta kartan vara den enda tillgängliga resursen för geografisk lägesuppfattning och navigering.

Lantmäteriet har vid flera tillfällen de senaste åren inventerat samhällets behov av gemensamma tryckta kartor. Resultatet visar tydligt på avsaknaden av en gemensam tryckt karta för det civila försvaret. I och med den ökade hotbilden mot Sverige har behovet av ett gemensamt kartunderlag för totalförsvaret aktualiserats.

Just nu pågår bemanning och planering för en uppstart av projektet som kommer att pågå under ett år, fram till mars 2024.

Lantmäteriet är en beredskapsmyndighet

Sedan hösten 2022 är Lantmäteriet en av landets beredskapsmyndigheter, där Lantmäteriet bland annat har till uppgift att försörja totalförsvaret med grunddata vid krissituationer och höjd beredskap.