Vårt ansvar och uppdrag

Vi ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige och försörjer samhället - offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner - med information om geografi och fastigheter.

Om Lantmäteriets uppdrag

Vi säkrar också ägandet av fastigheter och tillgängliggör geodata till samhället. Vi utvecklar samhället och tar ledning inom digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

Vi säkerställer en nationell geodetisk infrastruktur.

Att fastställa ortnamn enligt ett vårdat ortnamnsskick ingår också i vårt uppdrag.

Lantmäteriet i samverkan med andra

För att arbeta effektivt samverkar Lantmäteriet, och deltar i projekt, med andra myndigheter, kommuner och organisationer. Läs mer om vår samverkan med andra.

Våra återförsäljare är en viktig samarbetspart för att vi, enligt vårt uppdrag, ska kunna öka och bredda användningen av geografisk information och fastighetsinformation – genom dem når vi ut till alla användare.

Vår miljöpolicy

Vi bidrar till hållbart ägande och användning av mark och vatten inom ramen för samhällsbyggnad i Sverige och utomlands.

Vi bidrar genom att återkommande uppdatera våra egna miljömål som del i samhällets gemensamma miljömålsarbete.

Hänsyn till miljön ingår som en naturlig del i vår verksamhet. Vårt interna och externa miljöarbete är en viktig del av vår profil.

Vi medverkar aktivt i utvecklingen av de regler som styr det svenska fastighetsväsendet samt plan- och exploateringsprocessen. I vår uppgift ingår att bidra med miljörelaterad fastighetsinformation och geografisk information utifrån samhällets behov.

Vi strävar efter att arbeta resurssnålt och att välja förnyelsebara resurser med bibehållen eller ökad nytta för våra intressenter.

Vi följer gällande lagar och förordningar och lever upp till de förväntningar som samhället ställer på oss.

Vi har ett miljöledningssystem enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.