Lantmäteriet är en beredskapsmyndighet

Från och med den 1 oktober 2022 är Lantmäteriet en beredskapsmyndighet. Vid händelser av krissituationer och höjd beredskap ska Lantmäteriet försörja totalförsvaret med grunddata.

Tio beredskapssektorer

Elförsörjning, vård, transporter, dricksvatten och mycket annat måste fungera också i kris och krig. Regeringen har därför inrättat tio beredskapssektorer, där ett antal beredskapsmyndigheter får ett särskilt ansvar för samhällets krisberedskap och totalförsvar. Beredskapsmyndigheterna ska ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap.

Lantmäteriet ingår tillsammans med Skatteverket, DIGG och Bolagsverket i sektorn för försörjning av grunddata, där Skatteverket har ett särskilt ansvar för att driva på och samordna arbetet.

Lantmäteriets roll i beredskapsarbetet

Som beredskapsmyndighet ska Lantmäteriet ha god förmåga att även vid kriser och höjd beredskap upprätthålla samhällsviktiga verksamhet och tillhandahålla uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Det handlar om att bevara och tillgängliggöra geodata som kan användas under fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst i krig.

Lantmäteriets geodata är viktiga för att leda och koordinera insatser över geografiska och organisatoriska gränser. Det illustrerades exempelvis vid de stora skogsbränderna i Ljusdals kommun 2018, då Lantmäteriets expertkunskap och geodata fick stor betydelse för brandbekämpningen. Vid sådana kriser kan Lantmäteriets förstärkningsresurs Geocell ge stöd i form av kartor och uppdatering av insatsspecifika geodata. Läs mer om Geocell.

Lantmäteriets data är även viktig för att kunna återuppbygga samhället efter en kollaps, till exempel efter en naturkatastrof eller väpnad konflikt.

Exempel på sådana kritiska data hos Lantmäteriet är fastighetsinformation som ger svar på frågan ”vem som äger vad?”, och som anger var fastighetsgränserna går. Ett tryggt och väl dokumenterat ägande av fastigheter bidrar även till finansiell stabilitet i fredstida krissituationer, detta eftersom fastighetsinnehav till stor del utgör säkerheterna på Sveriges kreditmarknad.

En stor förändring där detaljerna inte är klara

Förändringen av beredskapssystemet genomförs parallellt hos många aktörer i samhället. Det betyder att alla detaljer kring vilka aktiviteter eller åtgärder som ska genomföras inte är fastställda från början, utan klarnar med tiden.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten kommer gemensamt stödja Lantmäteriet och de andra aktörerna i det nya beredskapssystemet och säkerställa den gemensamma totalförsvarsplaneringen. Läs mer om beredskapsarbetet på MSB:s webbplats (nytt fönster)

Lantmäteriet kommer att genomföra åtgärder och kommunicera dessa i takt med att nya instruktioner delges löpande.