Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur lantmateriet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lantmäteriet.se i nuvarande version publicerades 12 juni 2018. 

På Diggs webbplats kan du läsa mer om hur de arbetar med tillsyn och övervakninng gällande tillgänglighet till digital offentlig service (nytt fönster).

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lantmateriet.se som inte är tillgängligt för dig är du välkommen att kontakta Lantmäteriets Kundcenter.

Du kan även få hjälp via Myndigheten för tillgängliga medier (nytt fönster), till exempel med taktila kartor.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du hittar brister i tillgängligheten på vår webbplats uppskattar vi att du hör av dig till oss så att vi kan åtgärda dem. Rapportera tillgänglighetsbrister.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (digg.se, nytt fönster) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (öppnas i nytt fönster). 

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Dokument och blanketter

Våra webbplatser och digitala tjänster har en del dokument och blanketter som inte uppfyller kraven. Vissa dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) textalternativ. Vi förbättrar dokumenten och blanketterna löpande och vid behov.

Lantmateriet.se

  • Lediga jobb innehåller text som bör vara kodad med HTML element men endast är text. HTML-koden validerar utan allvarliga fel. [WCAG 4.1.1 A]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2024.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tillgängligheten för webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes den 23 oktober 2023. Funka har gjort en oberoende granskning av lantmateriet.se den 8 maj 2020.

Oskäligt betungande anpassning

Lantmäteriet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Dokument från våra system

Många av våra system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi arbetar kontinuerligt med detta.

E-ansökan Fastighetsinskrivning

Används av professionella ingivare och kan endast användas av en begränsad krets användare. Offentliggjordes innan den 23 september 2019, så den omfattas inte av direktivet förrän en större uppdatering görs. http://eansokanfi.lantmateriet.se/ (nytt fönster)

Geodataportalen

Applikationen innehåller brister men kommer att genomgå en större ombyggnation under 2023. Vi tolkar det därför som att applikationen är undantagen direktivet (12 § SFS 2018:1937) tillsvidare då det inte är resursmässigt försvarbart att utföra förändringar dessförinnan. 
https://www.geodata.se/geodataportalen/ (nytt fönster) 

ArkivSök

Tjänsten publicerades innan den 23 september 2019 och kan endast användas av en begränsad krets användare med inloggning och ändamålsprövning. Av artikel 1 (4)(g) i EU:s webbtillgänglighetsdirektiv framgår att direktivet inte är tillämpligt fram till dess att sådana webbplatser genomgår en omfattande översyn. Vår tolkning är således att applikationen tillsvidare ska ses som ett undantag.

Stompunkt

För närvarande uppfyller tjänsten Hitta Stompunkt delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Vi är medvetna om följande brister:

  • ARIA-landmärken och role används inte på ett konsekvent sätt. Detta kan försvåra användning med skärmläsare. [WCAG 2.4.1 A, WCAG 1.3.1 A]
  • Entangentskommandon (+ och -) finns för in- och utzoomning i kartan. [WCAG 2.1.4 A]
  • Flera knappar saknar maskinläsbar text. [WCAG 2.5.3 A]

Vi bedömer att vidare anpassning av tjänsten skulle vara orimligt kostsamt.
Användare som har problem att nyttja tjänsten kan istället kontakta geodesienheten

Modellbibliotek

För närvarande uppfyller tjänsten modellbibliotek delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi är medvetna om följande brister:

  • Inmatningsfälten (sök/filter-rutorna) saknar en etikett/label.
    Vi bedömer att vidare anpassning av tjänsten skulle vara orimligt kostsamt.

Användare som har problem att nyttja tjänsten kan istället kontakta BAL-supporten

HMK (handbok i mät- och kartfrågor) 

För närvarande uppfyller dokumenten inom HMK delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi är medvetna om följande brister:

  • Tabeller och formler med specialtecken som inte är anpassade för uppläsning.
    Vi bedömer att vidare anpassning av tjänsten skulle vara orimligt kostsamt.

Användare som har problem att nyttja tjänsten kan istället mejla HMK, hmk@lm.se

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

Min karta: Webbtillgänglighetsdirektivet gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigation. Tjänsten Min karta är undantagen från lagens tillämpning, se 9 § 2 p SFS 2018:1937. https://minkarta.lantmateriet.se/ (nytt fönster) 

Kartutskrift: Webbtillgänglighetsdirektivet gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigation. Tjänsten Kartutskrift är undantagen från lagens tillämpning, se 9 § 2 p SFS 2018:1937. https://kartutskrift.lantmateriet.se/ (nytt fönster) 

Förbättra kartan: Webbtillgänglighetsdirektivet gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigation. Tjänsten Förbättra kartan är undantagen från lagens tillämpning, se 9 § 2 p SFS 2018:1937. https://forbattrakartan.lantmateriet.se/ (nytt fönster) 

Detaljplaner: Webbtillgänglighetsdirektivet gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigation. Tjänsten Detaljplaner är undantagen från lagens tillämpning, se 9 § 2 p SFS 2018:1937. https://detaljplaner.lantmateriet.se/ (nytt fönster)

IOS appar: Webbtillgänglighetsdirektivet gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigation. Tjänsten Min karta är undantagen från lagens tillämpning, se 9 § 2 p SFS 2018:1937. Appen i Appstore: https://itunes.apple.com/app/id1495766306 (nytt fönster) samt appen i Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=se.lantmateriet.minkarta (nytt fönster)

FR Webb: Tjänsten publicerades innan 23.e september 2019 och används av en begränsad krets användare, omfattas därför inte förrän en större uppdatering görs.

Saccess: Webbtillgänglighetsdirektivet gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigation. Tjänsten Saccess är undantagen från lagens tillämpning, se 9 § 2 p SFS 2018:1937.

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt § 2 förordningen (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service:

Vissa dokument som är publicerade före 23 september 2018.

Vissa Filmer som är publicerade före 23 september 2020.