Vår organisation

Lantmäteriets organisation är uppdelad i tre verksamhetsområden samt de områden som är myndighetsgemensamma. Utöver det finns styrelse, generaldirektör, internrevision och ledningsstöd.

Organisationsskiss Lantmäteriet

Våra verksamhetsområden

Fastighetsbildning har ansvar för fastighetsindelningen, det vill säga fattar beslut om nya fastigheter eller om ändring av existerande gränser. Det kan också gälla beslut om samfälligheter, servitut och ledningsrätter.

Fastighetsinskrivning ansvarar för beslut och registrering av inskrivningsärenden till fastighetsregistret, förberedelser inför fastighetstaxering och ärenden till samfällighetsföreningsregistret. Fastighetsinskrivningen beslutar om och tar in stämpelskatt och avgifter.

Geodata bygger upp och tillhandahåller geografisk information och fastighetsinformation.

Myndighetsgemensamma verksamhetsområden

Vi har fem myndighetsgemensamma verksamhetsområden som utgör Lantmäteriets gemensamma resurser för frågor rörande:

 • Ekonomi
 • HR
 • Utveckling och IT
 • Kommunikation
 • Tre I (inköp, informationsstyrning, internationellt)

Ledningsgrupp

I ledningsgruppen sitter generaldirektören, ställföreträdande generaldirektör, verksamhetsområdescheferna för Fastighetsbildning, Geodata och Fastighetsinskrivning och cheferna för de myndighetsgemensamma verksamhetsområdena samt sekreterare:

 • Susanne Ås Sivborg, generaldirektör
 • Anders Lundquist, ställföreträdande generaldirektör och ställföreträdande ekonomichef
 • Anna Granström, Utveckling- och IT
 • Helena Norman, Kommunikation
 • Thomas Öberg, Fastighetsinskrivning
 • Arwid Dahlberg, Fastighetsbildning
 • Marika Ström, Geodata
 • Katarina Zetterqvist, HR
 • Maria Monthure, Tillsyn och myndighetsövergripande juridik
 • Peter Wengrud, Säkerhet och säkerhetsskydd, adjungeras vid behov
 • Christina Wallström, ledningssamordnare och GD-assistent

Styrelse

Lantmäteriet leds av en styrelse. Myndighetens chef ingår i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens direktiv. Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter.

Ledamöter:

 • Olle Sundin, ordförande, tidigare generaldirektör för Luftfartsverket
 • Susanne Ås Sivborg, generaldirektör vid Lantmäteriet
 • Nils Svartz, senior rådgivare MSB, vice ordförande
 • Markus Bylund, IT-direktör Region Gävleborg
 • Michael Cherinet, generalmajor, Försvarsmakten
 • Anette Scheibe Lorentzi, biträdande stadsdirektör Stockholm
 • Maria Rydbeck, överdirektör Försäkringskassan
 • Ulf Perbo, strategisk rådgivare