Nyheter

Här hittar du Lantmäteriets nyheter.

Gemensamt kartunderlag ska stärka krisberedskapen

27 mars 2023

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har beslutat att tilldela Lantmäteriet 1,9 miljoner kronor för ett så kallat 2:4-projekt i syfte att stärka samhällets krisberedskap.

Omarrondering i Västra Leksand fortsätter som planerat – inhibition upphävd

21 mars 2023

Det beslut från Högsta domstolen om så kallad inhibition, som fördröjt registreringen av vissa uppgifter för 24 fastigheter i fastighetsregistret, upphävdes den 17/3.

Kvinnor äger endast 14 procent av Sverige

8 mars 2023

Glappet mellan män och kvinnor minskar inom många områden, men för ägandet av fastigheter och mark så släpar jämställdheten efter. Kvinnor äger 37 procent av alla fastigheter jämfört med männen äger 47 procent*. Samtidigt äger kvinnor bara 14 procent av all mark, jämfört med männens andel på 37 procent.

Liberias enda licensierade kvinnliga lantmätare: Vi gör verkligen skillnad

7 mars 2023

Susannah Kollie är Liberias enda licensierade kvinnliga lantmätare. Med en gedigen utbildning har hon mycket att bidra med bland sina manliga kollegor. Susannah menar också att kvinnor har en speciell anda som gör att de kan hitta andra lösningar, bara genom att ta sig tid och lyssna.

Tolkning av jävsregeln vid framtidsfullmakter

28 februari 2023

Lantmäteriet har utrett jävsregeln i lagen om framtidsfullmakter. Den nya tolkningen och tillämpningen kommer att innebära ett förstärkt skydd för fullmaktsgivares intressen.

Fördröjd registrering av ett fåtal fastigheter i omarronderingen i västra Leksand

22 februari 2023

Högsta domstolens beslut hindrar den återstående registreringen i fastighetsregistret för ett mindre antal fastigheter.

Förlängt arbete för att förebygga brottslighet kopplad till fastigheter

14 februari 2023

Lantmäteriets regeringsuppdrag för att utreda och föreslå åtgärder mot brottslighet kopplat till fastigheter förlängs till den sista maj 2023.

Digitala översiktsplaner gör samhällsplaneringen effektivare

3 februari 2023

Regeringen har beslutat om ändringar i plan- och byggförordningen som innebär att kommunernas översikts- och regionplaner blir digitala.

Uppdaterad vägledning med kartunderlag om ras, skred och erosion

31 januari 2023

En ny utgåva av vägledningen ”Kartunderlag om ras, skred och erosion” finns nu ute. Lantmäteriet har bidragit med nya data om terränglutning. Annat nytt är underlag om markens stabilitet, kusterosion och havsnivåer. Vägledningen har tagits fram i samverkan mellan olika myndigheter för en säkrare användning och planering av mark.

Lantmäteriets tjänsteexport satsar mot Balkan och Afrika

25 januari 2023

Lantmäteriets tjänsteexport fokuserar på projekt på Balkan och Afrika, två områden där myndighetens kompetens och förmåga kan bidra till hållbara lösningar. Projekten är mycket uppskattade utifrån Lantmäteriets kompetens och sätt att genomföra projekt, särskilt utifrån hur Lantmäteriet agerar i relationen med mottagarna.

Stor samhällsnytta när Lantmäteriets information släpps fri

24 januari 2023

Särskilt värdefulla data för samhället ska vara tillgängliga som öppna data. Det har EU-kommissionen nu beslutat. Tidigare avgiftsbelagda data som kartor, adressdata, och flygbilder blir öppna och kostnadsfria.

Lantmäteriets nya lokaler i Kiruna invigda

18 januari 2023

Lantmäteriets nya kontor i Kiruna invigdes i förra veckan med generaldirektör Susanne Ås Sivborg, lokala medarbetare och ett antal gäster på plats. I samband med det avslutades även regeringsuppdraget att utveckla Lantmäteriets verksamhet i Kiruna.

Räntechocken minskade antalet nya bostadslån under 2022

16 januari 2023

Lantmäteriets statistik visar på ändrade svenska lånevanor under 2022: Antalet nya inteckningar i fastigheter minskade med 15 procent sett över hela året, samtidigt som pantbreven löstes in i högre takt. Bakom siffrorna finns ökade räntekostnader och fallande bostadspriser.

Nya avgifter för lantmäteriförrättning ger mer översikt av kostnader och bättre kostnadstäckning

22 december 2022

Från och med 1 februari 2023 sker flera förändringar av Lantmäteriets avgifter för förrättningar. Det blir enklare att överblicka kostnaden samtidigt som verksamheten får bättre kostnadstäckning.

Eskilstuna startar ny kommunal Lantmäterimyndighet

21 december 2022

Från och med den 1 januari 2023 bildas ett kommunalt Lantmäterikontor i Eskilstuna. Det blir därmed den 40:e kommunala lantmäterimyndigheten i Sverige.

Lyckat första år för Lantmäteriets projekt i Zimbabwe

20 december 2022

Ökad mångfald, mer samarbete och en gemensam planering. Det är några framgångsfaktorer i Lantmäteriets arbete med att utveckla landadministrationen i Zimbabwe.

Årets satellitbilder tillgängliga

19 december 2022

Nu finns de senaste satellitbilderna över hela Sverige att ladda ner från Lantmäteriet. Bilderna ger en ögonblicksbild av hela Sveriges landskap sommaren 2022 sett från rymden, och är till stor nytta inom jord- och skogsbruk, klimatanpassning och samhällsplanering, samt för en intresserad allmänhet.

Lusse – ett ortnamn med olika betydelse

13 december 2022

Över femtio svenska platser heter något med Lusse. Namnen kan ha skiftande bakgrund och innehåller ibland ordet lus i nedsättande betydelse.

Lantmäteriet påskyndar antalet laddningspunkter

29 november 2022

Antalet elbilar ökar snabbt, och med det behovet av att enkelt kunna ladda sin bil. Mot den bakgrunden har antalet ansökningar om att få installera laddningspunkter i samfälligheter blivit många fler. Lantmäteriet möter efterfrågan genom att prioritera dessa ärenden, och genom förbättrad information och ökad kunskap.

Generaldirektörer och myndighetschefer möttes i Gävle

25 november 2022

Den 24 och 25 november samlades ett sjuttiotal myndighetschefer från hela Sverige på Lantmäteriet i Gävle. Detta för att få djupare inblick i EU arbetet, utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågor. Temat för mötet var Sveriges kommande ordförandeskap i EU:s ministerråd.

Internationell studie: Fastighetsregistreringen i Sverige är snabb, rättssäker och effektiv

21 november 2022

Sverige har en av Europas snabbaste, enklaste och mest rättssäkra processer för fastighetsregistrering. Det framkommer i en jämförelsestudie mellan olika EU-länder som Världsbanken har tagit fram. Studien fokuserar på företagsklimatet i olika regioner, där en viktig del i bedömningen är myndigheternas administration av fastighetsregistreringar.

Lantmäteriet positivt till förslag om särskilt bostadsrättsregister

28 oktober 2022

Lantmäteriet är positivt till ett särskilt bostadsrättsregister, men efterlyser mer tid för att bygga upp registret och att finansiering och uppbyggnad av registret måste ske i takt med utvecklingen av öppna data och i linje med hur samhällsbyggnadsprocessen utvecklas.

Malin Klintborg – årets samhällsbyggare

25 oktober 2022

Utmärkelsen ”Årets samhällsbyggare” delas av föreningen Samhällsbyggarna i år ut till Malin Klintborg, enhetschef på Lantmäteriet, för sitt arbete med att leda digitaliseringen av myndigheternas processer vid planering och byggande.

Struves meridianbåge lyfts fram på utställning

5 oktober 2022

Struves meridianbåge, del av ett vetenskapligt arbete för att under 1800-talet mäta jordens exakta form, är ett världsarv som sträcker sig genom tio länder. Världsarvet lyfts nu fram på en utställning vid Tornedalens museum.

Lantmäteriet blir beredskapsmyndighet

30 september 2022

Från och med den 1 oktober 2022 förändras Lantmäteriets ansvar i kris och krig. Lantmäteriet blir då en beredskapsmyndighet som i händelser av krissituationer och höjd beredskap ska försörja totalförsvaret med grunddata.

En ny generation lantmätare tar sig an Liberias utmaningar

30 september 2022

Nästa vår kommer 20 lantmätarstudenter på AME University i Monrovia vara redo att ge sig ut i yrkeslivet. I ett land där gränstvister och markfrågor är en oroshärd har de en viktig uppgift framför sig. De är en ny generation lantmätare som utbildas, tack vare stödet från Sverige och Lantmäteriets ILAMP-projekt i Liberia.

Lantmäteriet blir Försvarsmaktens ”kartverk”

30 september 2022

Lantmäteriets roll som leverantör av kartor och geodata till Försvarsmakten stärks genom en skärpning i myndighetens instruktion. Samtidigt ges också vår möjlighet att bedriva forskning på fler områden än tidigare.

Ny topografisk karta ersätter gamla Terrängkartan – nu med täckning över hela landet

30 september 2022

Lantmäteriet har lanserat en ny topografisk karta, den första som har framställts helt automatiskt. 

Lantmäteriet ska förebygga brottslighet kopplad till fastigheter

13 september 2022

Lantmäteriet fick, i augusti 2022, i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna, och föreslå åtgärder, för att förebygga och motverka brottslighet som kan kopplas till fastigheter.

Nu är webbplatsen mer tillgänglig

25 augusti 2022

Den 30 augusti fick lantmateriet.se ett nytt utseende. Vi har sett över struktur, navigation och layout för att göra webbplatsen mer tillgänglig och enhetlig.

Kompetensbrist inom Geodatabranschen

24 februari 2022

Det är stora svårigheter att rekrytera personal med erfarenhet inom Geodataområdet och dessutom svårt att hitta lämpliga utbildningar för att höja kompetensen hos befintlig personal visar en rapport som Lantmäteriet tagit fram tillsammans med Geodatarådets medlemmar, kommuner, företag som verkar inom geodataområdet.