Nyheter

Här hittar du Lantmäteriets nyheter.

Ny prioritering av lantmäteriförrättningar ger effektivare handläggning och kortare kö för många

1 juli 2024

Från och med den 1 juli 2024 kommer färre typer av lantmäteriförrättningar att prioriteras. Förändringen kommer att frigöra tid för handläggning och skapa en effektivare ärendeprocess med kortare kötider för de flesta.

Aurora Line ny kraftledning mellan Sverige och Finland

27 juni 2024

Från Messaure i Sverige till Pyhänselkä i Finland byggs nu en ny kraftledning. Här säkrar Lantmäteriet marktillgången fram till den finska gränsen, en sträcka på drygt 18 mil. Handläggningen går snabbt, tack vare gott förarbete och att stora delar går genom obebodd skogsmark.

Ingen prognos för eventuell lösning för åtkomst till Lantmäteriets digitala tjänster

19 juni 2024

Lantmäteriet arbetar för att se om det är möjligt att ge tillgång till delar av de digitala tjänster som idag är stängda eller begränsade. I dagsläget kan myndigheten inte ge en prognos för när en eventuell lösning är möjlig att erbjuda.

Lantmäteriets förslag möjliggör digitala rättshandlingar

10 juni 2024

Lantmäteriet har nu lämnat sitt förslag på en digital infrastruktur med en e-tjänst, för att kunna upprätta rättshandlingar digitalt i stället för med penna och papper.

Maskininlärning ger effektivare flygbildstolkning

3 juni 2024

Lantmäteriet har infört maskininlärning i flygbildstolkning av byggnader. Just nu används det som ett AI-stöd för att hitta förändringar på byggnader. På längre sikt kommer det att effektivisera produktionen av flygbilder.

Lantmäteriet arbetar intensivt för att tillmötesgå kundernas behov av tillgång till information

29 maj 2024

Lantmäteriet arbetar intensivt med att hantera konsekvenserna av fredagens stängning av eller begränsningar i ett antal digitala tjänster. Som en av flera åtgärder möjliggör Lantmäteriet att landets kommunala lantmäterimyndigheter inom kort får en säker tillgång till sina akter.

Lantmäteriet begränsar tillgången till viss information i ett antal digitala tjänster på grund av säkerhetsskäl

24 maj 2024

Lantmäteriet förändrar av säkerhetsskäl rutiner kring åtkomst av handlingar och information. Det medför att tillgången till viss information i ett antal av Lantmäteriets digitala tjänster stängs av eller begränsas. Åtgärderna är ett sätt att säkerställa att sekretessbelagd information inte når fel händer.

Längre svarstider hos Kundcenter

22 maj 2024

Just nu har vi hög arbetsbelastning och därmed längre svarstider än normalt hos Kundcenter.

”Min sida” får nytt utseende och byter namn

22 maj 2024

Bättre tillgänglighet och ett mer användarvänligt utseende är resultatet när Lantmäteriets tjänst ”Min sida” blir ”Mina sidor”.

Norrbotniabanan – stort och spännande järnvägsprojekt

7 maj 2024

Längs med kusten från Umeå till Luleå ska Norrbotniabanan byggas, en 27 mil lång järnväg. Nu är Lantmäteriets arbete i full gång med att säkra åtkomsten till marken.

Förslag till färdplan för att fortsätta digitalisera samhällsbyggnadsprocessen har lämnats till Regeringskansliet

2 maj 2024

Rapporten föreslår åtgärder för att påskynda och maximera fördelarna med övergången till digitala processer. När dessa åtgärder genomförs kan kommuner, rättssäkert, bevilja många bygglov baserat på digitala detaljplaner.

Bred samverkan runt årets Kartdagar

22 april 2024

Lantmäteriet medverkade stort på Kartdagarna den 16–18 april i Göteborg. Trenden att den digitala transformationen kräver gemensamma lösningar avspeglades i konferensprogrammet och Lantmäteriet samverkade med andra myndigheter runt flera föredrag.

Utvecklingen av bolånen har mattats första kvartalet 2024

18 april 2024

Lantmäteriets statistik för första kvartalet 2024 visar att trenden med ökat antal inteckningar har mattats av. Minskningen är 14 procent för hela landet för årets första kvartal. Jämtland, Västernorrland och Gotland hade alla en nedgång på drygt 30 procent, medan Västerbottens län klarade sig bäst.

Nu är säsongen för flygfotografering igång

15 april 2024

Den 8 april påbörjade Lantmäteriet årets omgång av flygfotografering – ett första steg i kedjan för att skapa ortofoton och en uppdaterad karta.

Lantmäteriet med fokus på digitalisering och AI under årets Kartdagar

25 mars 2024

Lantmäteriet medverkar stort på Kartdagarna i Göteborg den 16–18 april. Temat för årets evenemang är innovationskraften i geodata, där Lantmäteriet bland annat förevisar maskininlärning, automatiskt genererade kartor, satellitpositionering och arbetet med standardiserade datamängder och smartare samhällsbyggnad.

Långt kvar till ett jämställt fastighetsägande

8 mars 2024

Glappet mellan män och kvinnors villkor minskar inom många områden, men för ägandet av fastigheter och mark så släpar jämställdheten efter. Kvinnor äger 37 procent av alla fastigheter jämfört med männen äger 47 procent*. Samtidigt äger kvinnor bara 14 procent av all mark, jämfört med männens andel på 37 procent.

Vägkartan – för post, samfärdsel och hemliga agenter

28 februari 2024

Den som var ute och red på landsvägarna på 1700-talet hade nytta av Lantmäteriets kartserie Vägkartan. Den innehöll vägarnas sträckning och gästgivaregårdar med ordinarie postställen, samt en praktisk tabell för avstånden mellan gårdarna. Kartorna var till nytta för postgång och samfärdsel, liksom för rikets underrättelsetjänst.

Ny prioritering av lantmäteriförrättningar ger effektivare handläggning och kortare kö för många

27 februari 2024

Från och med den 1 juli 2024 kommer färre typer av lantmäteriförrättningar att prioriteras. Förändringen kommer att frigöra tid för handläggning och skapa en effektivare ärendeprocess med kortare kötider för de flesta.

Förslag på modernisering av fastighetsregistret

2 februari 2024

Regeringens utredare har presenterat ett förslag på en ny reglering för fastighetsregistret. Syftet är att säkra god tillgång till fastighetsuppgifter och samtidigt stärka säkerhetsskyddet för registret. Även brottsbekämpande myndigheters möjlighet att använda fastighetsinformation förbättras.

Kampanj ska få fler att upptäcka geodata

1 februari 2024

Fler unga ska få upp ögonen för geodata. Därför lanserar Geoforum Sverige och Lantmäteriet, tillsammans med en mängd branschaktörer, nu en kampanj som ska få unga att vilja jobba med geodata.

Praktfulla byggnader i Lantmäteriets historiska kartor

26 januari 2024

På en del av Lantmäteriets historiska kartor har lantmätaren bakom kartorna tagit sig tid att skildra praktfulla byggnader och vackra vyer över slott och herresäten. Två av dessa konstnärligt lagda lantmätare var Wilhelm Kruse i Älvsborg och Jakob Johansson Vernsten, verksamma i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet.

Signaler om lägre ränta vände utvecklingen av bolånen uppåt i slutet av 2023

25 januari 2024

Lantmäteriets statistik för sista kvartalet 2023 visar att trenden med minskande antal inteckningar har vänt. I Gotlands-, Kronobergs- och Jönköpings län har antalet inteckningar ökat med mer än 15 procent, och trenden är positiv i alla utom tre län.

Begränsade öppettider – men fortsatt tillgängliga kontor

22 januari 2024

Få kunder besöker idag våra kontor medan kontakterna digitalt ökar. Av den anledningen är det bara två kontor som från och med 1 februari 2024 får fasta öppettider. Övriga kontor kommer dock även framöver att vara tillgängliga och erbjuda besökare grundläggande service.

Högtidligt projektavslut i Liberia

18 januari 2024

Lantmäteriets femåriga projekt i Liberia avslutades formellt vid årsskiftet, vilket uppmärksammades vid en ceremoni den 12 december. Då invigdes också den nationella lantmäterimyndighetens kontor i Buchanan efter att ha renoverats och försetts med utrustning – tack vare projektets stöd.

Lantmäteriet är nominerat till Social media awards 2024

16 januari 2024

Den 19 januari avslöjas de mest engagerande sociala medier-kontona under 2023. Lantmäteriet är nominerad i kategorin Årets myndighet.

Lantmäteriet justerar timkostnader

15 januari 2024

Från och med den 1 februari sker ett par förändringar av Lantmäteriets avgifter. Timkostnaden för lantmäteriförrättningar anpassas efter kostnadsökningar och minskade intäkter, medan timkostnaden för uppdragsverksamheten görs enhetlig och mer förutsebar.

2023 års satellitbilder tillgängliga

8 januari 2024

Nu finns de senaste satellitbilderna över hela Sverige att ladda ner från Lantmäteriet. Bilderna ger en ögonblicksbild av hela Sveriges landskap sommaren 2023 sett från rymden, och är till stor nytta inom jord- och skogsbruk, klimatanpassning och samhällsplanering, samt för en intresserad allmänhet.

God julost!

21 december 2023

I Lantmäteriets tjänst ”Sök ortnamn", finns cirka 370 platser med namn som börjar med uttalet ”jul”. De flesta (knappt två tredjedelar) stavas i skrift "Hjul" och den resterande tredjedelen "Jul".

Samhällets förändring syns i de historiska kartorna

19 december 2023

Genom att studera skifteskartorna går det att se hur samhället har utvecklats under århundrandena. Men kartorna är inte bara historiskt intressanta, på många platser är det fortfarande dessa gamla kartor som visar var fastighetsgränserna går.

Riksantikvarieämbetet första myndighet i nationella geodataplattformen

13 december 2023

Riksantivarieämbetet är första myndighet att lägga ut sina datamängder i den nationella geodataplattformen (NGP), den offentliga portalen där all data för samhällsplanering ska finnas och vara åtkomlig för alla.

Hälsinglands högsta berg är Granåsen

11 december 2023

Berget Granåsen är Hälsinglands högsta punkt med 670 meter över havet, i stället för Garpkölen som tidigare angetts som högst. Detta framgår av listan på respektive landskaps högsta punkter som Lantmäteriet publicerar på Internationella bergsdagen den 11 december.

Fråga Lantmäteriets digitala medarbetare

4 december 2023

Har du provat att ställa din fråga till vår digitala medarbetare? Nu finns den på nästan alla våra webbsidor. Med användarnas hjälp och med AI kan den bli ännu bättre!

Efterlängtat regeringsuppdrag öppnar för digitala överlåtelsehandlingar

29 november 2023

Regeringen vill modernisera regelverket kring överlåtelsehandlingar och har mot den bakgrunden gett Lantmäteriet i uppdrag ”att möjliggöra fler elektroniska handlingar på fastighetsrättens område”.

Regeringen öppnar för koordinatbestämda fastighetsgränser

28 november 2023

Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning inför ett skifte till koordinatsbestämda fastighetsgränser, något som skulle få stora positiva effekter både för fastighetsägare och för Lantmäteriet.

Lantmätare i historien – kartläggare och konstnärer

24 november 2023

De första generationernas lantmätare var i många fall konstnärligt lagda. Kartorna fylldes ofta med keruber, främmade djur och andra exotiska inslag. Tre av de mer konstnärliga lantmätarna var Bo Kempensköld, Adolf Castman och Hans Ranie, alla verksamma i slutet av 1600-talet.

Nytt regeringsuppdrag driver på digitaliseringen

16 november 2023

Lantmäteriet har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en färdplan för fortsatt digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet ska genomföras i samverkan med andra myndigheter och kommuner.

Pris till bästa examensarbete i fastighetsrätt

3 november 2023

Tove Berlind Hjelm har i sitt examensarbete undersökt möjligheten att slå fast schablonvärden för de typer av fastigheter som har vindkraftverk och vattenkraftverk. Hennes arbete belönades med pris för bästa examensarbete i fastighetsrätt under Samhällsbyggnadsdagarna i oktober. Lantmäteriet stod för prissumman på 15 000 kronor.

Jämställda löner hos Lantmäteriet

30 oktober 2023

Årets lönekartläggning för Lantmäteriets medarbetare är nu klar, resultatet visar på små löneskillnader mellan kvinnor och män. Lantmäteriet har betydligt mer jämställda löner än vad som gäller i samhället i övrigt.

Laga skifte – när ägor slogs ihop och byar sprängdes

24 oktober 2023

När Laga skifte genomfördes på 1830-talet moderniserades Sverige, framför allt för bönderna. Ägor slogs ihop och byar splittrades – den som satt på sämsta huset kunde få flytta ut ur bykärnan. I Lantmäteriets kartskatt går det att följa genomförandet av laga skifte i byar genom historiska kartor och förteckningar – nedladdningsbara och tillgängliga för alla.

Nedåt på bolånemarknaden

13 oktober 2023

Den nedåtgående trenden i på bostadsmarknaden håller i sig – antalet inteckningar under tredje kvartalet 2023 minskade med cirka fem procent jämfört med det andra kvartalet. Nedgången märks tydligast i södra Sverige, framför allt i Kronobergs län (-22,3 %) och Jönköpings län (-16,9%). Det visar Lantmäteriets statistik för inteckningar i fastighetsmarknaden under tredje kvartalet 2023.

Lantmäteriet firar internationella klarspråksdagen

13 oktober 2023

Ett av de mest effektiva sätten för att skapa tydlighet är att använda ett enkelt språk, så kallat klarspråk. Idag, på internationella klarspråksdagen, uppmärksammar Lantmäteriet hur myndigheten arbetar för att med ett enklare språk öka förståelsen för vad vi gör och underlätta för alla som är i kontakt med oss.

Lantmäteriets projekt i Nordmakedonien avslutas med goda resultat

27 september 2023

Ett adressregister tillgängligt för alla medborgare, ett nytt positioneringssystem med centimeterprecision och viktiga steg mot att digitalisera historiska handlingar. Det är några av resultaten från Lantmäteriets femåriga samarbete med Nordmakedonien som nu går i mål.

Sveriges kartskatt är unik – och gratis

26 september 2023

Sverige är kartlagt på ett sätt som saknar motstycke. Det hela började när Sverige på 1600-talet skulle bli en stormakt – det krävde koll på varenda vrå i riket. Kung Gustav II Adolf lade då grunden för Lantmäteriet för att få bättre koll på naturresurser och hur riket såg ut. Resultatet blev de geometriska jordeböckerna, konstnärliga praktverk som nu i digital form kan laddas ner från öppna arkiv.

Lantmäteriets arbete mot Öppna data i full gång

12 september 2023

Nu påbörjar Lantmäteriet arbetet med att fasa ut avgiftsbelagda data mot öppna data. Senast i februari 2025 kommer en del av Lantmäteriets tidigare avgiftsbelagda information att erbjudas som öppna data.

Fältarbete i stora delar av Västmanland och del av södra Dalarna pausat på grund av afrikansk svinpest

8 september 2023

Den 6 september konstaterades det första fallet någonsin i Sverige av den allvarliga virussjukdomen afrikansk svinpest. Sjukdomen smittar inte människor, utan drabbar endast vildsvin och tamgrisar. Eftersom sjukdomen är väldigt smittsam pausas allt fältarbete inom den smittade zonen på ca 1000 kvadratkilometer, det vill säga i stora delar av Västmanland och del av södra Dalarna.

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson på besök hos Lantmäteriet

8 september 2023

Den 7 september besökte Andreas Carlson Lantmäteriets huvudkontor i Gävle för att få en närmare genomgång av myndighetens breda verksamhet och för att träffa medarbetarna på plats.

Susanne Ås Sivborg leder Lantmäteriet i ytterligare tre år

29 augusti 2023

Regeringen har fattat beslut om omförordnande av Susanne Ås Sivborg som generaldirektör för Lantmäteriet i ytterligare tre år. Därmed fortsätter hon som generaldirektör fram till och med den 31 december 2026.

Studenter hjälper myndigheter att utveckla arbetssätt

10 augusti 2023

Mät processer, arbeta agilt med kontinuerliga förbättringar och ha tydligt fördelade roller. Det kan bidra till ökad grad av processorienterat arbete, enligt studenterna Erik Wilhelmsson och Edvin Gustafsson. De har i sitt examensarbete undersökt framgångsfaktorer för att lyckas med ett processorienterat arbetssätt på en myndighet. Allt på uppdrag av Lantmäteriet.

Nedgången på bostadsmarknaden saktar av

12 juli 2023

Den kraftiga nedgången på bostadsmarknaden saktar av – antalet inteckningar under andra kvartalet minskade med sex procent jämfört med första kvartalet. Men i Norrbottens och Västernorrlands län syns istället en svag uppgång. Det visar Lantmäteriets senaste statistik för inteckningar på fastighetsmarknaden för andra kvartalet 2023.

Sverige och Norge möttes vid riksgränsen för att inviga gränsmarkeringar

5 juli 2023

Sveriges och Norges gränskommissioner möttes idag vid riksgränsen mellan Värmland och Viken fylke för att inviga två återupprättade gränsmarkeringar. Arbetet görs som en del av översynen av den gemensamma riksgränsen, bland annat för att få en mer exakt gränsdragning.

Ny styrelse för Lantmäteriet från 1 september

5 juli 2023

Lantmäteriets styrelse får ny sammansättning från 1 september 2023. I styrelsen ingår nu åtta ledamöter inklusive Lantmäteriets generaldirektör Susanne Ås Sivborg.

Klimatforskare från hela världen samlas i Gävle

3 juli 2023

Den 3–7 juli samlas klimatforskare från hela världen hos Lantmäteriet i Gävle för att lära sig mer om landhöjning. Med utställningar, seminarier, övningar och fältkurs med svenska exempel ska forskarna bättre förstå hur landskapet förändras med klimatförändringarna.

Södertälje tillgängliggör 970 digitala detaljplaner

21 juni 2023

Grattis Södertälje till en stor insats inom digitaliseringen! Kommunen har nu laddat upp 970 digitaliserade detaljplaner i Lantmäteriets nationella geodataplattform, där de är tillgängliga för alla.

Säkerhet och välstånd var temat på europeiskt möte i Gävle

14 juni 2023

I förra veckan samlades representanter från EU:s lantmäterimyndigheter hos Lantmäteriet i Gävle. Öppna data, säkerhet och geodata vid katastrofhantering vid exempelvis jordbävningar var några frågor som diskuterades.

Förslag på åtgärder mot brottslighet kopplad till fastigheter

7 juni 2023

Lantmäteriet vill ta ett större ansvar i arbetet mot brottslighet kopplad till fastigheter, och föreslår ett antal åtgärder på hur Lantmäteriet i högre grad kan medverka till fastighetsrelaterad brottsbekämpning. Det framgår av en ny rapport från Lantmäteriet som i dagarna lämnats till regeringen.

Regeringen tillsätter utredning om digitala överlåtelser av fastigheter

30 maj 2023

Regeringen ser över lagstiftningen med syftet att godkänna digitala underskrifter i samband med fastighetsköp, vilket skulle ge säkrare och snabbare överlåtelser och samtidigt motverka kriminalitet kopplad till fastigheter. Genombrottet kommer efter en längre tids förberedande arbete av Lantmäteriet. Positiva erfarenheter finns i flera grannländer där digitala underskrifter har använts i flera år.

Lättare att hitta rätt bland Lantmäteriets historiska kartor

8 maj 2023

Lantmäteriet har förbättrat sin populära tjänst ”Historiska kartor” så att det är enklare att hitta och ladda ner äldre kartor. Bland de nya funktionerna finns möjlighet att hitta rätt historisk karta genom att zooma i den vanliga karttjänsten ”Min karta” och möjlighet att spara ner kartor som högupplösta pdf.

Medarbetare på Lantmäteriet får internationellt pris för forskning inom geodesi

2 maj 2023

Rebekka Steffen, geodet på Lantmäteriet, har belönats med ett pris från European Geoscences Unions (EGU) som framstående ung forskare inom geodesi! Hon är den första nordeuropé någonsin som har fått priset inom geodesi.

Lantmäteriet i samarbete med Serbien

28 april 2023

Lantmäteriet ska i samarbete med sin serbiska motsvarighet RGA bidra till en mer effektiv och hållbar samhällsutveckling i Serbien, inte minst när det gäller smartare samhällsbyggnad. Projektet, som är möjligt tack vare finansiering av SIDA, kommer pågå till slutet av 2025.

Ändrat arbetssätt kan korta tiden för utbyggnad av elnätet med en tredjedel

27 april 2023

Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet och länsstyrelserna har tillsammans tagit fram förslag på åtgärder för att effektivisera arbetet med elnätsutbyggnaden. Om åtgärderna, som riktar sig till såväl myndigheter som elnätsägare, genomförs kan tidsåtgången för att bygga ut elnäten kortas med en tredjedel.

Lantmäteriet får 20 miljoner kronor extra – arbetet mot öppna data kan börja

19 april 2023

Regeringen föreslår i vårbudgeten att Lantmäteriet får 20 miljoner kronor extra i anslag för att påbörja arbetet med att fasa ut avgiftsbelagda data mot öppna data, något som ska vara genomfört senast i februari 2025.

Fortsatt trögt på bostadsmarknaden

17 april 2023

Lantmäteriets senaste statistik för inteckningar under första kvartalet i år bekräftar att tillväxten på bostadsmarknaden går trögt – antalet inteckningar under första kvartalet har minskat med nästan 30 procent jämfört med sista kvartalet 2022. Den svaga utvecklingen på bostadsmarknaden fortsätter under 2023.

Lantmäteriets program under Kartdagarna 2023

12 april 2023

Lantmäteriet medverkar stort på Kartdagarna i Helsingborg, Nordens största händelse inom geodataområdet. Under tre dagar samlas experter och kartentusiaster för att ta del av ett hundratal föreläsningar och workshops om nyheter, erfarenheter och forskning som rör geografisk information och samhällsbyggnad.

Nytt regeringsbeslut kring öppna data

4 april 2023

Regeringen har fattat ett beslut som innebär att Lantmäteriet får ytterligare tid på sig att genomföra omställningen till öppna data. Lantmäteriets öppna data ska nu vara tillgängliga senast i februari 2025.

Nyrustat lokalkontor invigt i Liberia – möjligt tack vare Lantmäteriets stöd

3 april 2023

Den officiella invigningen av Liberia Land Authoritys (LLA) nyrenoverade och utrustade County Land Office i Gbarnga är en milstolpe. Tack vare stöd från bland andra Lantmäteriets Liberia-projekt kan personalen på kontoret erbjuda lokalbefolkningen bättre service och samtidigt säkra ekonomin.

Förslag: förbud att avverka i fjällnära skog ska synas i fastighetsregistret

30 mars 2023

Det ska bli tydligare att se vilka fastigheter som fått ersättning från staten när markägaren nekats avverka fjällnära skog, bland annat genom att uppgifterna införs i fastighetsregistret. Det framgår av ett nytt förslag som Skogsstyrelsen tillsammans med Lantmäteriet och Naturvårdsverket lämnar till regeringen.

Gemensamt kartunderlag ska stärka krisberedskapen

27 mars 2023

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har beslutat att tilldela Lantmäteriet 1,9 miljoner kronor för ett så kallat 2:4-projekt i syfte att stärka samhällets krisberedskap.

Omarrondering i Västra Leksand fortsätter som planerat – inhibition upphävd

21 mars 2023

Det beslut från Högsta domstolen om så kallad inhibition, som fördröjt registreringen av vissa uppgifter för 24 fastigheter i fastighetsregistret, upphävdes den 17/3.

Kvinnor äger endast 14 procent av Sverige

8 mars 2023

Glappet mellan män och kvinnor minskar inom många områden, men för ägandet av fastigheter och mark så släpar jämställdheten efter. Kvinnor äger 37 procent av alla fastigheter jämfört med männen äger 47 procent*. Samtidigt äger kvinnor bara 14 procent av all mark, jämfört med männens andel på 37 procent.

Liberias enda licensierade kvinnliga lantmätare: Vi gör verkligen skillnad

7 mars 2023

Susannah Kollie är Liberias enda licensierade kvinnliga lantmätare. Med en gedigen utbildning har hon mycket att bidra med bland sina manliga kollegor. Susannah menar också att kvinnor har en speciell anda som gör att de kan hitta andra lösningar, bara genom att ta sig tid och lyssna.

Tolkning av jävsregeln vid framtidsfullmakter

28 februari 2023

Lantmäteriet har utrett jävsregeln i lagen om framtidsfullmakter. Den nya tolkningen och tillämpningen kommer att innebära ett förstärkt skydd för fullmaktsgivares intressen.

Fördröjd registrering av ett fåtal fastigheter i omarronderingen i västra Leksand

22 februari 2023

Högsta domstolens beslut hindrar den återstående registreringen i fastighetsregistret för ett mindre antal fastigheter.

Förlängt arbete för att förebygga brottslighet kopplad till fastigheter

14 februari 2023

Lantmäteriets regeringsuppdrag för att utreda och föreslå åtgärder mot brottslighet kopplat till fastigheter förlängs till den sista maj 2023.

Digitala översiktsplaner gör samhällsplaneringen effektivare

3 februari 2023

Regeringen har beslutat om ändringar i plan- och byggförordningen som innebär att kommunernas översikts- och regionplaner blir digitala.

Uppdaterad vägledning med kartunderlag om ras, skred och erosion

31 januari 2023

En ny utgåva av vägledningen ”Kartunderlag om ras, skred och erosion” finns nu ute. Lantmäteriet har bidragit med nya data om terränglutning. Annat nytt är underlag om markens stabilitet, kusterosion och havsnivåer. Vägledningen har tagits fram i samverkan mellan olika myndigheter för en säkrare användning och planering av mark.

Lantmäteriets tjänsteexport satsar mot Balkan och Afrika

25 januari 2023

Lantmäteriets tjänsteexport fokuserar på projekt på Balkan och Afrika, två områden där myndighetens kompetens och förmåga kan bidra till hållbara lösningar. Projekten är mycket uppskattade utifrån Lantmäteriets kompetens och sätt att genomföra projekt, särskilt utifrån hur Lantmäteriet agerar i relationen med mottagarna.

Stor samhällsnytta när Lantmäteriets information släpps fri

24 januari 2023

Särskilt värdefulla data för samhället ska vara tillgängliga som öppna data. Det har EU-kommissionen nu beslutat. Tidigare avgiftsbelagda data som kartor, adressdata, och flygbilder blir öppna och kostnadsfria.

Lantmäteriets nya lokaler i Kiruna invigda

18 januari 2023

Lantmäteriets nya kontor i Kiruna invigdes i förra veckan med generaldirektör Susanne Ås Sivborg, lokala medarbetare och ett antal gäster på plats. I samband med det avslutades även regeringsuppdraget att utveckla Lantmäteriets verksamhet i Kiruna.

Räntechocken minskade antalet nya bostadslån under 2022

16 januari 2023

Lantmäteriets statistik visar på ändrade svenska lånevanor under 2022: Antalet nya inteckningar i fastigheter minskade med 15 procent sett över hela året, samtidigt som pantbreven löstes in i högre takt. Bakom siffrorna finns ökade räntekostnader och fallande bostadspriser.

Nya avgifter för lantmäteriförrättning ger mer översikt av kostnader och bättre kostnadstäckning

22 december 2022

Från och med 1 februari 2023 sker flera förändringar av Lantmäteriets avgifter för förrättningar. Det blir enklare att överblicka kostnaden samtidigt som verksamheten får bättre kostnadstäckning.

Eskilstuna startar ny kommunal Lantmäterimyndighet

21 december 2022

Från och med den 1 januari 2023 bildas ett kommunalt Lantmäterikontor i Eskilstuna. Det blir därmed den 40:e kommunala lantmäterimyndigheten i Sverige.

Lyckat första år för Lantmäteriets projekt i Zimbabwe

20 december 2022

Ökad mångfald, mer samarbete och en gemensam planering. Det är några framgångsfaktorer i Lantmäteriets arbete med att utveckla landadministrationen i Zimbabwe.

Årets satellitbilder tillgängliga

19 december 2022

Nu finns de senaste satellitbilderna över hela Sverige att ladda ner från Lantmäteriet. Bilderna ger en ögonblicksbild av hela Sveriges landskap sommaren 2022 sett från rymden, och är till stor nytta inom jord- och skogsbruk, klimatanpassning och samhällsplanering, samt för en intresserad allmänhet.

Lusse – ett ortnamn med olika betydelse

13 december 2022

Över femtio svenska platser heter något med Lusse. Namnen kan ha skiftande bakgrund och innehåller ibland ordet lus i nedsättande betydelse.

Lantmäteriet påskyndar antalet laddningspunkter

29 november 2022

Antalet elbilar ökar snabbt, och med det behovet av att enkelt kunna ladda sin bil. Mot den bakgrunden har antalet ansökningar om att få installera laddningspunkter i samfälligheter blivit många fler. Lantmäteriet möter efterfrågan genom att prioritera dessa ärenden, och genom förbättrad information och ökad kunskap.

Generaldirektörer och myndighetschefer möttes i Gävle

25 november 2022

Den 24 och 25 november samlades ett sjuttiotal myndighetschefer från hela Sverige på Lantmäteriet i Gävle. Detta för att få djupare inblick i EU arbetet, utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågor. Temat för mötet var Sveriges kommande ordförandeskap i EU:s ministerråd.

Internationell studie: Fastighetsregistreringen i Sverige är snabb, rättssäker och effektiv

21 november 2022

Sverige har en av Europas snabbaste, enklaste och mest rättssäkra processer för fastighetsregistrering. Det framkommer i en jämförelsestudie mellan olika EU-länder som Världsbanken har tagit fram. Studien fokuserar på företagsklimatet i olika regioner, där en viktig del i bedömningen är myndigheternas administration av fastighetsregistreringar.

Lantmäteriet positivt till förslag om särskilt bostadsrättsregister

28 oktober 2022

Lantmäteriet är positivt till ett särskilt bostadsrättsregister, men efterlyser mer tid för att bygga upp registret och att finansiering och uppbyggnad av registret måste ske i takt med utvecklingen av öppna data och i linje med hur samhällsbyggnadsprocessen utvecklas.

Malin Klintborg – årets samhällsbyggare

25 oktober 2022

Utmärkelsen ”Årets samhällsbyggare” delas av föreningen Samhällsbyggarna i år ut till Malin Klintborg, enhetschef på Lantmäteriet, för sitt arbete med att leda digitaliseringen av myndigheternas processer vid planering och byggande.

Struves meridianbåge lyfts fram på utställning

5 oktober 2022

Struves meridianbåge, del av ett vetenskapligt arbete för att under 1800-talet mäta jordens exakta form, är ett världsarv som sträcker sig genom tio länder. Världsarvet lyfts nu fram på en utställning vid Tornedalens museum.

Lantmäteriet blir beredskapsmyndighet

30 september 2022

Från och med den 1 oktober 2022 förändras Lantmäteriets ansvar i kris och krig. Lantmäteriet blir då en beredskapsmyndighet som i händelser av krissituationer och höjd beredskap ska försörja totalförsvaret med grunddata.

En ny generation lantmätare tar sig an Liberias utmaningar

30 september 2022

Nästa vår kommer 20 lantmätarstudenter på AME University i Monrovia vara redo att ge sig ut i yrkeslivet. I ett land där gränstvister och markfrågor är en oroshärd har de en viktig uppgift framför sig. De är en ny generation lantmätare som utbildas, tack vare stödet från Sverige och Lantmäteriets ILAMP-projekt i Liberia.

Lantmäteriet blir Försvarsmaktens ”kartverk”

30 september 2022

Lantmäteriets roll som leverantör av kartor och geodata till Försvarsmakten stärks genom en skärpning i myndighetens instruktion. Samtidigt ges också vår möjlighet att bedriva forskning på fler områden än tidigare.

Ny topografisk karta ersätter gamla Terrängkartan – nu med täckning över hela landet

30 september 2022

Lantmäteriet har lanserat en ny topografisk karta, den första som har framställts helt automatiskt. 

Lantmäteriet ska förebygga brottslighet kopplad till fastigheter

13 september 2022

Lantmäteriet fick, i augusti 2022, i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna, och föreslå åtgärder, för att förebygga och motverka brottslighet som kan kopplas till fastigheter.

Nu är webbplatsen mer tillgänglig

25 augusti 2022

Den 30 augusti fick lantmateriet.se ett nytt utseende. Vi har sett över struktur, navigation och layout för att göra webbplatsen mer tillgänglig och enhetlig.

Kompetensbrist inom Geodatabranschen

24 februari 2022

Det är stora svårigheter att rekrytera personal med erfarenhet inom Geodataområdet och dessutom svårt att hitta lämpliga utbildningar för att höja kompetensen hos befintlig personal visar en rapport som Lantmäteriet tagit fram tillsammans med Geodatarådets medlemmar, kommuner, företag som verkar inom geodataområdet.