Ändrat arbetssätt kan korta tiden för utbyggnad av elnätet med en tredjedel

27 april 2023

Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet och länsstyrelserna har tillsammans tagit fram förslag på åtgärder för att effektivisera arbetet med elnätsutbyggnaden. Om åtgärderna, som riktar sig till såväl myndigheter som elnätsägare, genomförs kan tidsåtgången för att bygga ut elnäten kortas med en tredjedel.

Förslagen är en del av ett regeringsuppdrag där Energimarknadsinspektionen i samarbete med Lantmäteriet och länsstyrelserna ska utveckla arbetssätt som kortar ledtiderna för elnätsutbyggnad. Med utgångspunkt i denna samverkan föreslås olika åtgärder som myndigheter och elnätsföretagen kan genomföra direkt, utan större lagändringar, och som tillsammans har potentialen att korta ledtiderna med flera år.

Flera av förslagen handlar om samarbete, gemensam dialog, och om förändrade arbetssätt hos var och en av aktörerna, men också tillsammans.

Stor tidsvinst i att hantera koncessionsansökan och ledningsrätt parallellt

Ett förslag på myndighetsåtgärd med stor betydelse för nätutvecklingsprocessen i sin helhet är att Energimarknadsinspektionen och Lantmäteriet handlägger koncession respektive ledningsrätt i parallella processer. En annan viktig åtgärd är att i högre grad nyttja tillträde till mark för undersökningsarbeten.

Ett annat förslag med stor betydelse är att avsluta ledningsrättsförrättningarna innan byggnationen påbörjas.

– Det är en modell som vi framgångsrikt har använt i andra stora infrastrukturprojekt, säger Linda Sabel, verksamhetsstrateg på Lantmäteriet.

Sammantaget skulle dessa myndighetsåtgärder enligt utredningen kunna korta ledtiden med ett par år, i vissa fall ännu mer.

I rapporten föreslås även åtgärder som kan genomföras av elnätsföretagen direkt utan lagändringar. Exempel på sådana förslag är att ha tidig dialog med Försvarsmakten och markägare, tidigt planera för naturvärdesinventeringar samt att tidigarelägga stolpprojekteringen.

– De åtgärdsförslag som berör elnätsföretagen kan även de innebära en tidsbesparing på flera år, säger Daniel Norstedt, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen.

Utöver förslag på åtgärder för elnätsföretag och myndigheter lämnas också några förslag på författningsändringar, samt frågor som bör utredas vidare. Till dessa hör exempelvis frågan om giltighetstiden för tillstånd och dispenser, och ändrade ersättningsregler för markåtkomst.

Läs rapporten Kortare ledtider för elnätsutbyggnad - utveckla arbetssätt och parallella processer (Ei R2023:09) (öppnas i nytt fönster)