Aurora Line ny kraftledning mellan Sverige och Finland

27 juni 2024

Från Messaure i Sverige till Pyhänselkä i Finland byggs nu en ny kraftledning. Här säkrar Lantmäteriet marktillgången fram till den finska gränsen, en sträcka på drygt 18 mil. Handläggningen går snabbt, tack vare gott förarbete och att stora delar går genom obebodd skogsmark.

Fotograf: Lisa Björk

Svenska kraftnät bygger tillsammans med Finlands motsvarighet en 400 kV växelströmsledning mellan Sverige och Finland som en del i den gröna industriomställningen i norr. Kraftledningen tryggar elförsörjningen i norra Sverige med ökad importkapacitet och bäddar för minskad klimatpåverkan från fossil elproduktion, och ökar även försörjningssäkerheten till Finland.

Lantmäteriets roll är att säkra marktillgången för luftledningen, som mestadels dras parallellt med en befintlig kraftledning. 18 mil lång och 44 meter bred är ledningsgatan där kraftledningen ska dras fram.

Det har gått fort – projektet är snart i mål

Svenska Kraftnät kom in med sin ansökan till Lantmäteriet förra sommaren och önskade en snabb hantering. Arbetet påbörjades kort därefter och det blev en rivstart eftersom man behövde komma i gång med värderingen innan det blev alltför mycket snö.

– Det har gått fort. Svenska Kraftnät hade gjort ett bra förarbete. Det underlättar också att ledningen till stora delar går genom obebodd skogsmark, säger Charlotte Eckerman, projektledare och senior förrättningslantmätare.

Ett team med bästa möjliga kompetens

Handläggning och huvudansvar för detta Norrlandsprojekt ligger i västra Sverige, bland annat för att Lantmäteriets enhet i norra Sverige har fullt upp med Norrbotniabanan. Expertkompetenser har knutits till projektet från olika håll.

Projektet delades upp kommunvis

För att göra projektet hanterbart delades ledningssträckan upp i fem ärenden, ett per kommun: Jokkmokk, Gällivare, Boden, Överkalix och Övertorneå. Totalt berör det cirka 270 sakägare, allt från privatpersoner till kommuner, stat och skogsbolag.

Initialt blev det bråttom, marken behövde värderas innan det kommit alltför mycket snö i fjol.

– I ett sådant här område värderar man dels marken, dels skogen genom att mäta diametern på trädstammarna. Snön försvårar denna mätning och det var därför viktigt att komma i gång med fältarbete så fort som möjligt, berättar Marcus Claesson, värderare på Lantmäteriet.

Enligt Svenska Kraftnäts plan ska allt vara klart och kraftledningen tas i drift 2025.

Karta som visar med gul markering sträckan av kraftledningen från Messaure till finska gränsen
Gul sträcka markerar var kraftledningen leds på den svenska sidan. Bild: Svenska Kraftnät.