Förslag på åtgärder mot brottslighet kopplad till fastigheter

7 juni 2023

Lantmäteriet vill ta ett större ansvar i arbetet mot brottslighet kopplad till fastigheter, och föreslår ett antal åtgärder på hur Lantmäteriet i högre grad kan medverka till fastighetsrelaterad brottsbekämpning. Det framgår av en ny rapport från Lantmäteriet som i dagarna lämnats till regeringen.

– Lantmäteriets information är värdefull för brottsbekämpande myndigheter, vi har förutsättningar att ta ett större ansvar i arbetet mot kriminalitet kopplat till fastigheter, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör för Lantmäteriet.

Det hänger samman med att efterfrågan på myndighetens fastighetsinformation och kunskap har ökat, inte minst i brottsförebyggande och utredande syfte, från att tidigare har varit ha varit relativt outnyttjat. Lantmäteriets fokus i ett framtida brottsbekämpande uppdrag bör ligga på bearbetning och analys av fastighetsinformation och inte på utredning av om brott begåtts.

Nytt lagstöd skulle ge effektivare brottsbekämpning

Idag saknar Lantmäteriet ett tydligt uppdrag för att bidra till brottsförebyggande eller brottsbekämpande verksamhet, därför behöver Lantmäteriet inledningsvis tilldelas ett rättsligt stöd: Förordningen med Lantmäteriets instruktioner behöver stärkas så att risken för att myndighetens rutiner utnyttjas för ekonomisk brottslighet minimeras. För att möjliggöra Lantmäteriets informationsutbyte med andra brottsbekämpande myndigheter behövs också en ändring i förordning (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet.

Samtidigt behövs också ett lagstöd för att proaktivt kunna behandla och lämna information i brottsförebyggande eller brottsbekämpande syfte. Lagstiftningen som gäller överlåtelser av fastigheter innehåller till exempel analoga skriftlighetskrav som hindrar digitalisering och sökbarhet i handlingar som inkommer till Lantmäteriet, vilket i sin tur begränsar möjligheten till effektiv analys och sammanställning av information.

Effektiv brottsbekämpning kräver fastighets- och verksamhetsexpertis

I rapporten påpekar Lantmäteriet att rättsväsendet inte bara behöver tillgång till information. Brottsförebyggande myndigheter behöver även tillgång till både verksamhetskunskap och fastighetsrättslig expertis för att tolka fastighetsinformationen på ett korrekt och effektivt sätt. Former och kanaler för samverkan med andra berörda myndigheter behöver också utvecklas. Vidare finns ett flertal utredningar som har genomförts eller pågår som alla på olika sätt har koppling till fastigheter och brottsbekämpande åtgärder. En samverkan och samordning av dessa är värdefullt för möjligheten att effektivt utnyttja fastighetsinformation i brottsförebyggande verksamhet.

Lantmäteriet behöver också tillföras medel för att kunna utföra de uppgifter som efterfrågas.

Läs rapporten Uppdrag om förebyggande och motverkande av brottslighet som kan hänföras till fastigheter (pdf, nytt fönster)

Läs om att Regeringen utreder möjligheten till att införa digitala fastighetsöverlåtelser