Lantmäteriets tjänsteexport satsar mot Balkan och Afrika

25 januari 2023

Lantmäteriets tjänsteexport fokuserar på projekt på Balkan och Afrika, två områden där myndighetens kompetens och förmåga kan bidra till hållbara lösningar. Projekten är mycket uppskattade utifrån Lantmäteriets kompetens och sätt att genomföra projekt, särskilt utifrån hur Lantmäteriet agerar i relationen med mottagarna.

Lantmäteriets pågående utlandsprojekt bedrivs i Nordmakedonien, Serbien, Albanien, Rwanda och Liberia. I tillägg bedrivs också två andra projekt i Afrika som täcker in Zambia, Kenya, Tanzania, Uganda och Zimbabwe. Ambitionen är att ha projekt som är upp till fem år långa, med en kombination av medarbetare på plats i landet och medarbetare som åker ner för korttidsuppdrag. Hela denna verksamhet är finansierad av Sida.

– Några av projekten avslutas i år och under nästa år, samt att det pågår ett arbete med att blicka framåt. Vi har lämnat in förslag om nytt projekt i Bosnien och Hercegovina, där vi har goda erfarenheter från projekt 2013-2022, samt att vi har börjat titta på möjligheterna för nya projekt i Zimbabwe och Montenegro. Sedan i somras påbörjade vi ett nytt femårsprojekt i Rwanda och sedan årsskiftet startade vi ett nytt treårigt projekt i Serbien säger Mikael Lilje, chef för Lantmäteriets internationella enhet.

Bakgrunden till Lantmäteriets omfattande tjänsteexport är att Sverige är lite av ett pionjärland när det gäller rättssäkert markägande, något som är allt annat än självklart i många länder. Gemensamt för mottagarländerna är att det i olika grad finns ett behov av att utveckla en modern, rättssäker och transparent fastighetssektor. I en del länder har det exempelvis varit svårt för kvinnor att äga mark, och i de fallen kan Lantmäteriets arbete då handla om att bidra till ett mer jämlikt fastighetsägande. I andra länder kan Lantmäteriets arbete innebära att man överför kunskap om digitala fastighetsregister eller lagstiftning.

Fokus för Lantmäteriets utlandsprojekt är kapacitetsutveckling och förmågan att effektivt leverera tjänster som skulle förbättra människors, och i synnerhet kvinnors rätt att äga land. Väldigt kortfattat så är projekten på Balkan ofta inriktade på att stötta ett EU-närmande, på att utveckla geodatatjänster och på olika former av register och massvärdering av fastigheter. I Afrika handlar det oftast om att utveckla fastighetssektorn för ett hållbart och långsiktigt markägande för alla, vilket kan innebära allt från att utveckla organisationer till register, infrastruktur och metodiker.

– I grund och botten handlar det att vi utvecklar, stöttar och leder organisationer och medarbetarna så att de ska kunna klara sig på egen hand utan hjälp av Lantmäteriet, säger Mikael Lilje.

Att delta i ett utlandsprojekt upplevs i det närmast uteslutande som positivt av Lantmäteriets medarbetare. Det kan naturligtvis vara utmanande i början med funderingar på hur man som enskild medarbetare kan bidra.

– Lantmäteriets medarbetare är väl utrustade för att bidra. Våra insatser uppskattas oerhört, både av mottagarna och internt på Lantmäteriet. Medarbetarna upplever att uppdragen utvecklar dem som person, och att det ger dem nya insikter och förmågor som de kan ta med sig på jobbet på hemmaplan.