Förslag på modernisering av fastighetsregistret

2 februari 2024

Regeringens utredare har presenterat ett förslag på en ny reglering för fastighetsregistret. Syftet är att säkra god tillgång till fastighetsuppgifter och samtidigt stärka säkerhetsskyddet för registret. Även brottsbekämpande myndigheters möjlighet att använda fastighetsinformation förbättras.

Information om fastigheter måste kunna hämtas på ett enkelt sätt, utan risk för att uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet sprids. Det är också angeläget att fastigheter där det bedrivs säkerhetskänslig verksamhet inte kan säljas till vem som helst utan att en säkerhetsbedömning har gjorts.

Två leende män håller i ett betänkande.
Den särskilde utredaren Bengt Kjellson lämnar över betänkandet till statssekreteraren Mikael Kullberg. Foto: Malgorzata Drewniak.

Mot den bakgrunden föreslår utredningen en modernisering av lagstiftningen som dels gör det enklare att tillhandahålla fastighetsinformation, dels stärker skyddet för säkerhetskänsliga uppgifter. Med det nya förslaget förbättras även brottsbekämpande myndigheters möjligheter att använda fastighetsinformation. Utredningen föreslår även att överlåtelse av fast egendom som berör säkerhetskänslig verksamhet ska föregås av en särskild säkerhetsskyddsbedömning enligt säkerhetsskyddslagen.

Förslaget innebär att nuvarande lag om fastighetsregister ska upphävas och ersättas med två nya lagar, där frågor om behandling av personuppgifter regleras i en egen lag, skild från verksamhetsregleringen kring fastighetsregistret. Lagarna föreslås benämnas fastighetsdatalag respektive lag om fastighetsregister och elektroniskt tillhandahållande av fastighetsinformation.

Ändringarna i säkerhetsskyddslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2025 och att resterande lagförslag ska träda i kraft den 1 juli 2026.

Läs mer på regeringens webbplats (nytt fönster).