Lantmäteriet i samarbete med Serbien

28 april 2023

Lantmäteriet ska i samarbete med sin serbiska motsvarighet RGA bidra till en mer effektiv och hållbar samhällsutveckling i Serbien, inte minst när det gäller smartare samhällsbyggnad. Projektet, som är möjligt tack vare finansiering av SIDA, kommer pågå till slutet av 2025.

Projektet, kallat ”ePlan4eSpace”, har som övergripande mål att stödja fortsatt framtagande av standarder för geodata och fysiska planer och genomföra kapacitetsbyggande aktiviteter. Projektet förväntas bidra till en demokratisk, öppen och inkluderande utveckling av Serbien på nationell, regional och lokal nivå. Det handlar om att förbättra förutsättningarna för näringsliv och medborgare genom en mer hållbar användning av befintliga resurser, inte minst när det gäller markanvändning.

RGA är den myndighet i Serbien som ansvarar för fastighets- och adressregister, den geodetiska infrastrukturen, topografisk-kartografisk verksamhet, fastighetsvärdering och utvecklingen av landets nationella infrastruktur för geografisk information.

– Här är Lantmäteriets erfarenheter från Smartare samhällsbyggnadsprocessen för en öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess givetvis en viktig del i kapacitetsbyggandet, och för samarbetet mellan Lantmäteriet och vår serbiska motsvarighet RGA, säger Mathias Rantanen, projektledare på Lantmäteriet.

Detta händer i projektet under 2023

Under projektets uppstart våren 2023 ligger fokus på att bemanna projektorganisationen, etablera arbetsrutiner och bygga ett projektteam med boende och personal från Lantmäteriet som arbetar tillsammans med personal från RGA. Detta innefattar utbildningar, studiebesök och samordning med andra nyckelintressenter och relaterade projekt. Viktiga intressenter är exempelvis landets kommuner samt andra statliga ministerier och myndigheter, men även bolag ingår i kretsen. Under andra halvan av 2023 övergår projektet i en aktivitetsfas.

Exempel på kapacitetshöjande aktiviteter som sker redan nu är ”portfolio management” (portföljstyrning) i syfte att ge RGA bättre kontroll över vilka projekt som ska påbörjas, hur påbörjade projekt går, samt resultatet av avslutade projekt – det vill säga att ta beslut om att göra rätt projekt. Lantmäteriet kommer också bistå RGA med stöd i projektplanering, ledning och projektuppföljning baserat på våra egna erfarenheter.

Foto på kontoret för RGA i Belgrad, Serbien: Mathias Rantanen