Efterlängtat regeringsuppdrag öppnar för digitala överlåtelsehandlingar

29 november 2023

Regeringen vill modernisera regelverket kring överlåtelsehandlingar och har mot den bakgrunden gett Lantmäteriet i uppdrag ”att möjliggöra fler elektroniska handlingar på fastighetsrättens område”.

Bestämmelser i jordabalken och i fastighetsbildningslagen gör att det idag krävs pappershandlingar i ett flertal sammanhang i Lantmäteriets verksamhet. Det handlar exempelvis om medgivanden och överenskommelser som ligger till grund för överföring av äganderätten till fast egendom, samt avtal om servitut och nyttjanderätter som i idag förutsätter papper och penna.

– Digitala processer inom fastighetsområdet skulle underlätta vid kontakten mellan Lantmäteriet och dess kunder och göra ärendeprocesser snabbare men också mer säkra. Vi skulle till exempel få bättre möjligheter att upptäcka risker för penningtvätt eller liknande oegentligheter, säger Linda Sabel, verksamhetsstrateg och handläggare för uppdraget.

Lagändringar som möjliggör elektroniska handlingar

Det nya uppdraget handlar sammanfattningsvis om att Lantmäteriet ska ge förslag på hur lagen ska ändras för att möjliggöra användandet av elektroniska handlingar, bland annat i de situationer som beskrivs ovan. I uppdraget ingår också att föreslå en digital infrastruktur för elektroniska handlingar.

– Det handlar om vilka tekniska krav som en e-tjänst ska uppfylla i fråga om säkerhet, funktion och information till användarna, men också om vem eller vilka aktörer som ska tillhandahålla en sådan e-tjänst, förklarar David Fridh, jurist på fastighetsinskrivningen.

Den viktigaste frågan för Lantmäteriets fortsatta digitaliseringsresa

Thomas Öberg, verksamhetsområdeschef för fastighetsinskrivningen, ser mycket positivt på att myndigheten har fått uppdraget.

– Lantmäteriet har länge arbetat för att elektroniska handlingar ska bli verklighet och betonat de många fördelarna, inte bara för Lantmäteriet utan även för samhället i stort, säger han.

Fördelar med elektroniska handlingar

Några av fördelarna med elektroniska handlingar är:

  • Säkrare identitet och underskrifter
  • Möjliggör avtal på distans
  • Förenklar och effektiviserar processer, vilket ger omfattande besparingar
  • Smart data som möjliggör automatisering

Lantmäteriet ska i uppdraget inhämta synpunkter från bland annat Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Skatteverket samt andra aktörer.

I juni 2024 ska uppdraget redovisas för regeringen.

Uppdraget till Lantmäteriet kompletterar den pågående utredningen om en ny förköpslag (Fi 2022:07), som bland annat utreder möjligheten till elektroniska handlingar vid fastighetsöverlåtelser genom köp, byte och gåva.

Länkar

Läs om regeringsuppdraget i sin helhet:
Uppdrag att möjliggöra fler elektroniska handlingar på fastighetsrättens område (pdf, nytt fönster)