Förslag: förbud att avverka i fjällnära skog ska synas i fastighetsregistret

30 mars 2023

Det ska bli tydligare att se vilka fastigheter som fått ersättning från staten när markägaren nekats avverka fjällnära skog, bland annat genom att uppgifterna införs i fastighetsregistret. Det framgår av ett nytt förslag som Skogsstyrelsen tillsammans med Lantmäteriet och Naturvårdsverket lämnar till regeringen.

Information som rör nekad avverkning av fjällnära skog kan ha stor betydelse vid köp eller överlåtelse av fastigheten eftersom det kan påverka värdet på skogen och möjligheten att bruka den. Därför har Skogsstyrelsen på uppdrag av regeringen och tillsammans med Lantmäteriet och Naturvårdsverket, utrett hur de här uppgifterna ska bli tillgängliga.

Utredningen föreslår att uppgifterna om avslagsbeslut kopplat till berörda fastigheter görs tillgängliga enligt bland annat följande:

  • via Lantmäteriets Fastighetsregister, den allmänna delen, under planer och markreglerande bestämmelser.
  • via Naturvårdsverkets karttjänst ”Skyddad natur”, utan någon regelrätt registrering i naturvårdsregistret.
  • uppgift om att ersättningen reglerats anges i fastighetsregistret, däremot anges ingen summa.
  • inga beslutsdokument förs över, utan dessa lagras hos Skogsstyrelsen.

Ett avslagsbeslut på en avverkningsansökan i fjällnära skog innebär inte att skogen får ett formellt skydd, men i praktiken finns stora likheter eftersom avverkning inte längre är tillåten. Områden med avslagsbeslut föreslås därför redovisas som ”övriga områden med restriktioner” i karttjänsten Skyddad natur.

Utredningen konstaterar att förordningen om fastighetsregister samt förordningen om geografisk miljöinformation bör uppdateras för att stöd ska finnas i lagstiftningen för tillgängliggörande av uppgifter om avslagsbeslut.

Representanter för skogliga aktörer, rennäring, berörda myndigheter och kommuner har under utredningsarbetet getts möjlighet att komma med synpunkter.

Om avverkning i fjällnära skog och rätt till ersättning från staten

I fjällnära skog krävs tillstånd för att avverka. Om skogen har mycket höga naturvärden är det inte tillåtet att avverka och ansökan avslås. Avslagsbeslut kan ge rätt till ersättning från staten eftersom virket inte kan avverkas och säljas.

Ladda ner rapporten från Skogsstyrelsens webbplats (nytt fönster)