Fördröjd registrering av ett fåtal fastigheter i omarronderingen i västra Leksand

22 februari 2023

Högsta domstolens beslut hindrar den återstående registreringen i fastighetsregistret för ett mindre antal fastigheter.

Domstolen har fattat ett beslut om så kallad inhibition på begäran av en enskild fastighetsägare som har ansökt om att få ny tid på sig att överklaga besluten i omarronderingen. Högsta domstolens beslut påverkar bland annat Lantmäteriets registrering i fastighetsregistret och får effekter även för andra än den utpekade fastighetsägaren; inte heller deras registrering i fastighetsregistret kan slutföras. Totalt handlar det om 24 fastigheter som Lantmäteriet bedömer berörs direkt av domstolens beslut.

För dessa fastigheter finns en anmärkning i fastighetsregistret om felaktig information, vilket till exempel kan begränsa möjligheterna att ändra uppgifter om lagfart, inteckningar och rättigheter. En ansökan om ändring av uppgifterna i fastighetsregistret kan dock alltid hanteras genom individuell prövning.

Det går i dagsläget inte att säga när den återstående registreringen av de berörda fastigheterna kan genomföras och avslutas. Detta beror på när Högsta domstolen avslutar den pågående processen och på innehållet i kommande beslut.