Om Swepos

Swepos är Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering. Nätverket av fasta referensstationer ger användarna möjlighet till navigeringsstöd och noggrann positionsbestämning.

Swepos är en viktig del av Sveriges geodetiska infrastruktur

Sveriges geodetiska infrastruktur består bland annat av nationella referensnät – både referensstationer och fysiskt markerade punkter i terrängen – som på olika sätt ger användarna tillgång till de nationella referenssystemen. Swepos är Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering i Sverige.

Nätverket av fasta referensstationer ger användarna möjlighet till navigeringsstöd och noggrann positionsbestämning. Data från Swepos kan användas i en rad olika GNSS-tillämpningar. Ett par exempel är

  • positionsbestämning i realtid för produktionsändamål, till exempel guidning av entreprenadmaskiner
  • vetenskapliga studier, bland annat för att upptäcka mycket små och långsamma rörelser i jordskorpan, till exempel landhöjning.

Vi kan också övervaka att satellitsystemen fungerar som de ska.

Ett antal av de mest stabila Swepos-stationerna bildar tillsammans den fysiska "ryggraden" i vårt nationella tredimensionella referenssystem SWEREF 99. SWEREF 99 bygger på GNSS-observationer från Swepos och man brukar därför säga att Swepos realiserar SWEREF 99. En viktig följd av detta är att det möjliggör en direkt koppling mellan modern mätteknik och moderna referenssystem för lägesangivelse.

Vad kan just du använda Swepos till? Läs mer om våra tjänster.

Hur fungerar Swepos?

De fasta referensstationerna tar emot signaler från GNSS-satelliterna och skickar data vidare till Swepos datacenter. I datacentret samlas de kontinuerliga dataströmmarna från alla stationer in och kvalitetskontrolleras innan de används till våra tjänster eller vidaredistribueras till andra tjänsteleverantörer.

Hög tillgänglighet med dubbla datacenter

För att säkra tillgängligheten till realtidstjänsten Nätverks-RTK utökades Swepos med ytterligare ett datacenter i november 2020. Det innebär att all infrastruktur som behövs för driften av tjänsten finns på två olika orter, i en så kallad High Availability- eller HA-lösning.

Båda datacentren är normalt i drift, med möjlighet att styra om alla användare till det ena datacentret ifall det andra datacentret drabbas av driftstörningar eller när underhåll behöver genomföras.

Swepos i internationella samarbeten

Stödsystem för GNSS finns inte bara nationellt, utan även internationellt. Swepos bidrar med data till sådana nätverk av fasta referensstationer.

De internationella stödsystemen för GNSS används bland annat för

  • realisering av globala geodetiska referenssystem
  • geodynamiska modeller, av till exempel landhöjning och kontinentaldrift
  • klimatforskning och meteorologi
  • tidsreferens.

Internationella nätverk av fasta referensstationer

EPN, EUREF Permanent Network (på engelska, nytt fönster) är det europeiska nätverket av fasta referensstationer, där Lantmäteriet och Swepos bidrar med GNSS-observationer från cirka 30 stationer.

Den globala motsvarigheten samordnas av organisationen IGS, International GNSS Service (på engelska, nytt fönster) och där ingår några utvalda Swepos-stationer.

Läs mer om ovanstående samarbeten och om Lantmäteriets övriga internationella samarbeten inom geodesiområdet.