Transformationer

En transformation är en konvertering av koordinater från ett koordinatsystem till ett annat.

Varför görs koordinattransformationer?

Koordinattransformationer görs till exempel för att kunna presentera olika datamängder tillsammans, om de inte redan redovisas i samma koordinatsystem.

Hur använder vi begreppet transformation?

Begreppet transformation används i detta sammanhang för alla funktioner där en uppsättning koordinater överförs från ett koordinatsystem (från-systemet) till en ny uppsättning koordinater i ett annat koordinatsystem (till-systemet).

Det är skillnad på överräkningar och inpassningsformler

Det går att skilja mellan definitionsmässiga transformationssamband – det vill säga transformationer inom ett referenssystem – som vi brukar kalla överräkningar, och empiriska samband, som vi brukar kalla inpassningsformler. Lantmäteriet har utvecklat programmet Gtrans för koordinattransformationer.

Interaktiva tjänster

Koordinattransformationer, bland annat för dig som vill passa in dina GPS-positioner mot kartans rutnät.

Frågor och svar

Det finns flera olika program för detta, med lite olika inriktningar. Från Lantmäteriet kommer programmet Gtrans.