Krisberedskap och blåljus

Lantmäteriet samarbetar med Trafikverket och Myndigheten för samhällskydd- och beredskap, MSB, för att underlätta tillgången till nationella geodata för krisberedskaps- och blåljusaktörer. Tillsammans har vi tagit fram ett underlag för en nationell gemensam bakgrundskarta för krisberedskap och blåljus.

Gemensam lägesbild kräver gemensam bakgrundskarta

Många gånger behöver krisberedskaps- och blåljusaktörer samarbeta över geografiska och organisatoriska gränser. Då är det viktigt att ha en gemensam lägesbild med utgångspunkt i en gemensam bakgrundskarta.

Bakgrundskartan är en viktig förutsättning för att aktörerna ska kunna lokalisera, hitta rätt, välja bästa vägen och genomföra insatser effektivt.

Rekommendationer för en nationell bakgrundskarta

Den topografiska webbkartan utgör basen, den finns tillgänglig som visningstjänst för användning online, och som nedladdningsprodukt för användning offline. Utöver den topografiska webbkartan rekommenderas tjänster och produkter som innehåller adresser, byggnader, fastighetsindelning ortnamn och höjddata.

MSB rekommenderar att alla krisberedskaps- och blåljusaktörer använder en gemensam nationell bakgrundskarta som innehåller ett urval av Lantmäteriets produkter.

Ta del av:

Utan kostnad för ambulans- och räddningstjänstverksamhet

För att underlätta för regionernas ambulansverksamheter och kommunala räddningstjänster erbjuder Lantmäteriet kostnadsfri tillgång till ett urval av de rekommenderade produkterna och tjänsterna.

Kostnadsfria geodata för ambulans- och räddningstjänstverksamheter.

Exempel på hur bakgrundskartan kan se ut

Lantmäteriets e-tjänst Min karta visar hur den topografiska webbkartan och ortofoton tillsammans med fastighetsindelning, adresser, byggnader, ortnamn och höjddata kan fungera. Genom MSB:s rekommendationer om vilka produkter och tjänster som ingår i den nationella bakgrundskartan så kan krisberedskaps- och blåljusaktörer skapa likartad funktionalitet som i e-tjänsten Min karta.

Min karta (nytt fönster).

Säkerställ tillgång och aktualitet

Krisberedskaps- och blåljusaktörer behöver installera och kombinera produkterna och tjänsterna i sina system för att säkerställa att de alltid har tillgång till den rekommenderade bakgrundskartan, både online och offline. För att hålla bakgrundskartan aktuell är det viktigt att aktörerna uppdaterar genom att ladda hem den senaste versionen av nedladdningsprodukterna. MSB rekommenderar aktörerna att säkerställa både tillgång och aktualitet i bakgrundskartan.

Rekommendationer på MSB:s webbplats (nytt fönster).

Lantmäteriet arbetar med ett projekt som ska tillhandahålla kartunderlag för civil beredskap, det vill säga krisberedskap och civilt försvar. Kartunderlagen ska vara tillgängliga för civila beredskapsaktörer att ladda ner, trycka, lagra och distribuera.

Tillgång till gemensamma tryckta kartor är en förutsättning för att genomföra insatser i en situation när digitala kartor inte är tillgängliga. De tryckta kartorna utgör en extra resurs och tillgång för civil beredskap att öva med och använda när ordinarie system inte fungerar.

Läs mer om projektet.

Nationellt referenssystem för positionering

Ett gemensamt referenssystem är en av grunderna för att krisberedskaps- och blåljusaktörer ska kunna kommunicera om positionen för en händelse. MSB rekommenderar det nationella referenssystemet SWEREF 99 TM i plan och höjdsystemet RH2000.

Kommuner säkerställer kvaliteten med Blåljuskollen

Det är viktigt att bakgrundskartan är tillförlitlig och visar rätt information särskilt gällande objekt och företeelser som är viktiga för blåljusaktörer att hitta rätt. På rätt plats, i rätt tid ställer krav på aktuella kommundata.

Förändringar i våra kommuner, som till exempel nya vägar, byggnader och grönområden, ställer krav på att kommuner uppdaterar sina geodata och kartinformation för att den ska vara aktuell.

Lantmäteriet har tillsammans med Trafikverket tagit fram en checklista, kallad Blåljuskollen, för Sveriges kommuner. Checklistan är till för kommunerna att kvalitetssäkra sina geodataprocesser så att de skapar och uppdaterar den information som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt. MSB rekommenderar kommuner att genomföra Blåljuskollen.

Läs mer om Blåljuskollen.

Kunskap och förmåga att använda geodata före, under och efter en händelse

Gemensam lägesbild är en förutsättning för att flera aktörer ska kunna agera samordnat vid en händelse. Samordningen ställer stora krav på att alla inblandade har tillgång till, kan använda och kommunicera geodata.

Genom att höja kunskapen och förmågan att använda och kommunicera geodata finns goda förutsättningar för samordning mellan aktörer både före, under och efter en händelse.

Ta del av:

Koll på kartan

Koll på kartan är en grundläggande utbildning om kartor, geodata och geografiska informationssystem (GIS) med syftet att höja förmågan att använda kartor och geodata.

Utbildningen tar ca 1 timme att genomföra och innehåller följande delar:

  • Kartan som ett verktyg
  • Geografiska informationssystem, GIS
  • Använda kartan
  • Positionering

Ta del av utbildningen Koll på kartan (nytt fönster).

Utbildningen är framtagen i samarbete med Försvarsmakten, Lantmäteriet, Polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Nordiska geodata för krisberedskap och blåljus

Krisberedskaps- och blåljusaktörer kan få tillgång till ett urval av gränsöverskridande geodata kostnadsfritt från de nordiska kartverken. Urvalet omfattar kartdata, adresser och ortnamn över ett område som täcker en 100 kilometers zon från grannlandets gräns.

Vilka geodata som ingår och hur du beställer.