Standarder för geodata

För att olika geodataaktörer ska kunna utbyta data på ett smidigt sätt behövs standarder, regler och riktlinjer. Här beskriver vi vad en standard är och vilken nytta den kan ge. Vi ger även en översikt över vilka geodatastandarder som finns och hur de kan användas, beskriver termer och begrepp samt sätter in geodatastandarderna i sitt sammanhang.

Vad är en standard?

En standard är en överenskommelse för att lösa gemensamma och återkommande behov. Syftet med en standard kan bl.a. handla om att:

 • Prata samma språk, att förstå varandra
 • Få saker och ting att ”passa ihop”
 • Kunna utbyta information med varandra

Det finns:

 • Formella standarder samt tekniska specifikationer och tekniska rapporter från SIS (Svenska institutet för standarder) och ISO (International Organization for Standardization). Dessa standarder är framtagna genom bred intressentmedverkan, konsensus och påverkan i en öppen process. Lagar kan hänvisa till formella standarder.
 • Informella standarder till exempel från OGC (Open Geospatial Consortium), samt mer specifika standarder som tas fram av olika intressenter.
 • Specifikationer som är dokument som anger krav (enligt ISO 9000). Specifikationer används i olika sammanhang och beskriver hur till exempel informationsmängder, produkter, tjänster och processer ska vara utformade.

Det går att standardisera allt: termer, information, processer, kriterier med mera. För geodata är det nästan uteslutande termer och information som standardiseras.

Vad är nyttan med standarder?

Standarder kan bidra till ett mer effektivt arbetssätt genom att undvika missförstånd, höja kvalitet och säkerhet, samt till att slippa uppfinna hjulet gång på gång.

Inom geodataområdet är nyttan framför allt att kunna utbyta information på ett enhetligt sätt där alla parter är överens om innehåll och struktur, att få information om vad en datamängd innehåller och vad den kan användas till samt att vara till stöd vid olika upphandlingar. Detta gör att samhället får en effektivare hantering av geodata, vilket också är till nytta för medborgarna.

Lantmäteriets samordningsansvar

Lantmäteriet leder den nationella samordningen av standardisering inom geodataområdet. I arbetet ingår att vara ordförande och delta i den tekniska kommittén SIS/TK 323 Geodata.

TK 323 ansvarar för att:

 • fånga krav för standardiserade geodata
 • påverka internationell standardisering
 • påverka nationell standardisering och framtagande av svenska handledningar
 • främja användningen av standarder genom att tillgängliggöra, förenkla, utbilda och stödja

Lantmäteriet ska i sin roll som samordnare:

 • säkerställa medverkan från olika geodataaktörer
 • vara kontaktyta mot SIS
 • delta i den tekniska kommittén ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics
 • vara kontaktyta mot Försvarsmakten avseende standardisering

Vilka vänder vi oss till?

Vi vänder oss till personer och organisationer inom geodataområdet som:

 • vill utbyta data med andra organisationer
 • vill förstå nyttan med standarder
 • använder sig av geodatastandarder
 • medverkar i nationellt standardiseringsarbete.

Relaterad information

Ta del av en samling länkar som är relevanta inom standarder för geodata.

Tillgång till standarder och förteckningar

Termer och begrepp

Organisationer

Övriga handledningar