Översikt över geodatastandarder

Här beskrivs vilka typer av geodatastandarder som finns, vilka organisationer som utvecklar standarder samt ett urval av relevanta standarder.

Standarder inom geodataområdet kan delas in i olika grupper:

  • generella standarder – för att skapa geodataspecifikationer, inklusive beskrivning av datakvalitet och metadata
  • domänstandarder – beskriver innehållet inom en viss domän (t ex hydrografi och vägar) och gör det möjligt att representera naturliga eller konstgjorda företeelser på, ovan eller under jordytan.
  • teknikstandarder – för att skapa geodatatjänster och tillhandahålla geodata, vilket gör det möjligt för olika system att arbeta tillsammans genom standardiserade gränssnitt.

Vilka utvecklar geodatastandarder?

Det finns ett flertal organisationer som utvecklar geodatastandarder. De beskrivs mer på sidan När används geodatastandarder?, de viktigaste av dessa är:

  • ISO (International Organization for Standardization) som utvecklat ISO 19100-serien av geodatastandarder. De flesta standarderna används inom arkitektur och infrastruktur för att kunna utbyta data, samt ett fåtal domänstandarder.
  • OGC (Open Geospatial Consortium) som utvecklar icke-formella standarder. OGC-standarder är ofta mer IT-nära och finns inom många domäner, bland annat spatial datainfrastruktur (SDI), samhällsbyggnad och 3D.
  • W3C (World Wide Web Consortium) som tar fram generella standarder för webben.
  • SIS (Svenska institutet för standarder) som utvecklar svenska standarder, tekniska specifikationer och tekniska rapporter, t.ex. en standard för Vattensystem (SS 637008:2015) och handböcker för datakvalitet och dataproduktspecifikationer (SIS-TR 40:2015)
  • RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services) som utvecklar standarder som är relevanta inom GNSS-området
  • DGIWG (Defence Geospatial Information Working Group) som utvecklar militära geodatastandarder
  • IHO (International Hydrographic Organization) som utvecklar standarder inom det hydrografiska området

Förutom organisationer som utvecklar geodatastandarder finns INSPIRE som har tagit fram specifikationer för alla EU-länder. Även nationella specifikationer håller på att tas fram inom ramen för Smartare samhällsbyggnad. Dessa specifikationer är inte formella standarder men benämns och kan användas som sådana i vissa sammanhang.

Urval av geodatastandarder

SIS tekniska kommitté, TK 323 Geodata, har tagit fram en översiktlig vägledning (nytt fönster) som kortfattat beskriver geodatastandarder, handledningar och annan dokumentation samt hur dessa standarder kan användas. Några rekommenderade geodatastandarder från ISO är:

Nationella handledningar:

Teknikstandarder:

SIS förteckning över geodatastandarder (nytt fönster)