Samordning av Inspire

Lantmäteriet ansvarar för att samordna det nationella genomförandet av Inspire. Samordningsansvaret innefattar att stödja, tydliggöra och tolka krav samt förmedla nationella synpunkter. Lantmäteriet är även Sveriges kontaktpunkt till EU-kommissionen i frågor om Inspire.

Vad är Inspire?

Inspire står för Infrastructure for Spatial Information in Europe. Inspire är ett EU-direktiv och anger bestämmelser för att inrätta en infrastruktur för geodata i Europa. Syftet med Inspire är att ge bättre tillgång till offentliga geodata via visnings- och nedladdningstjänster på Internet.

I direktivet ingår att:

  • identifiera relevanta geodata,
  • beskriva dessa i metadata,
  • utveckla sök-, visnings- och nedladdningstjänster samt
  • harmonisera data så att de går att kombinera.

Inspire pekar ut 34 datatema (nytt fönster) inom vilka geodata ska göras tillgängligt. En del datateman är generella som ”ortnamn och andra geografiska namn” och ”höjd- och djupförhållanden” medan andra är mer miljöinriktade som ”skyddade områden”, ”anläggningar och platser för miljöövervakning” och ”arters utbredning”.

Ansvar och samarbete

Klimat- och näringslivsdepartementet ansvarar för Inspire-direktivets införande i Sverige. Genomförandet av Inspire i Sverige sker genom samarbete mellan de informationsansvariga myndigheterna (pdf, nytt fönster). Informationsansvarets fördelning är beskrivet i förordning (2010:1770, kap 3) om geografisk miljöinformation (nytt fönster).

EU-kommissionen sköter koordineringen av Inspire på EU-nivå med hjälp av deltagare från DG-Environment, DG-Joint Research Centre och European Environmental Agency. I det nordiska nätverket Inspire Norden utbyts erfarenheter om genomförandet i respektive land. Läs mer om roller och ansvar i genomförandet av Inspire.

Sök efter geodata och tjänster

I Inspire Geoportal (nytt fönster) går det att söka efter geodata och tjänster från EU:s medlemsländer. Sveriges geodata och tjänster i Inspire Geoportal hämtas från Geodataportalen (nytt fönster).

Genomförandebestämmelser

Inspire bidrar till att standardisera de nationella infrastrukturerna inom EU genom ett antal EU-förordningar som beskriver de olika komponenterna i en infrastruktur för geodata. Dessa EU-förordningar benämns genomförandebestämmelser (implementing rules). Bestämmelserna ska säkerställa att infrastrukturen för geodata är kompatibel och användbar både nationellt och gränsöverskridande.

Genomförandebestämmelserna är antagna som beslut eller förordningar av EU-kommissionen, vilket innebär att de är direkt bindande i alla medlemsländer. Läs mer om Genomförandebestämmelserna.