Genomförandebestämmelser

INSPIRE bidrar till att standardisera de nationella infrastrukturerna inom EU genom ett antal EU-förordningar som beskriver de olika komponenterna i en infrastruktur för geodata. Dessa EU-förordningar benämns genomförandebestämmelser (implementing rules).

Vad innebär bestämmelserna?

Bestämmelserna ska säkerställa att infrastrukturen för geodata är kompatibel och användbar både nationellt och gränsöverskridande på Europanivå. Genomförandebestämmelserna är antagna som beslut eller förordningar av EU-kommissionen, vilket innebär att de är direkt bindande i alla medlemsländer.

Ta del av bestämmelserna

Läs genomförandebestämmelserna på EU-kommissionens webbplats (nytt fönster).

Som stöd till genomförandebestämmelserna finns tekniska riktlinjer (nytt fönster) som beskriver hur genomförandebestämmelserna kan implementeras på ett bra sätt. I Sverige har vi valt att de tekniska riktlinjerna ska följas.

Metadata

EU:s medlemsstater ska skapa metadata för tjänster och geodatamängder inom de teman som finns i direktivets tre bilagor samt hålla metadata uppdaterade.

Genomförandebestämmelserna för metadata ska:

  • göra det lättare att hitta tillgängliga geodata och tjänster,
  • avgöra om data och tjänster kan användas för ett visst syfte,
  • ge information om villkor för användning.

Den nationella metadataprofilen för geodata är en specifikation och vägledning för att enhetligt beskriva data och tjänster. Metadataprofilen är anpassad för att publicera geodata och tjänster i Geodataportalen samt tillgodoser kraven från INSPIRE-direktivet.

De gällande riktlinjer för metadata enligt INSPIRE är de som beskrivs i Technical Guidance for the implementation of INSPIRE dataset and service metadata based on ISO/TS 19139:200 (nytt fönster) och som kallas INSPIRE MD TG v2.0.

Dataspecifikationer

Ett krav som INSPIRE ställer är att data ska omformas, harmoniseras, så att de går att kombinera. För detta ska vara möjligt definierar INSPIRE en miniuppsättning av element som är obligatoriska och alltså måste finns med i informationsmängden. Detta finns beskrivet i dataspecifikationen för temat. Dataspecifikationerna (nytt fönster) fastställer kraven för interoperabilitet och harmonisering av datamängder och tjänster. De dataspecifikationer som tagits fram inom ramen för INSPIRE följer alla samma mall och har samma avsnittsindelning enligt ISO-standarden 19131, som är en standard för hur en specifikation för geodata ska struktureras.

För att kunna utbyta data på ett standardiserat sätt, i Sverige men även inom hela EU, är det nödvändigt med dataspecifikationer. Dataspecifikationen specificerar:

  • de objekttyper och attribut som en viss datamängd ska innehålla och
  • hur informationen ska struktureras och
  • i vilket format den ska tillhandahållas.

För att kunna leva upp till kraven i dataspecifikationen måste alltså informationsmängden ha information som kan motsvara de relativt få obligatoriska attribut som finns för datatemat. Find Your Scope (nytt fönster) är ett verktyg som tagits fram för att hjälpa till att avgöra vilka attribut som är nödvändiga för ett datatema.

Nättjänster

EU:s medlemsländer ska skapa tjänster som gör det möjligt att söka, se, ladda ned, omvandla och komma i kontakt med andra tjänster. Genomförandebestämmelserna för nättjänster (nytt fönster) anger:

  • specifika krav för de olika tjänstetyperna
  • kvalitetskrav - prestanda, kapacitet och tillgänglighet.

Söktjänst gör det möjligt att söka efter geodata och informationshanteringstjänster med utgångspunkt i innehållet i motsvarande metadata samt att visa innehållet i metadata.

Visningstjänst gör det möjligt att se geodata - navigera och panorera, lägga olika informationslager på varandra och var för sig samt att hitta förklarande information i metadata.

Nedladdningstjänst gör det möjligt att ladda ned och, om det är lämpligt, få direkt åtkomst till kopior av geodata.

Uppföljning och rapportering

Från och med 2019 sker uppföljning av INSPIRE med automatiska metoder (nytt fönster) med automatiska metoder. Den 15 december varje år skördar EU-kommissionen ett resultat från INSPIRE Geoportal. Medlemsländernas rapportering redovisas numera via ett formulär på nätet.

Sveriges rapport och uppföljning för 2020 (nytt fönster)

Tidigare års rapporteringar och uppföljningar (nytt fönster)

Data - och tjänstedelning

För att geodata och tjänster ska ge full nytta till samhället behöver de vara enkla att använda och lättillgängliga. Genomförandebestämmelserna för data- och tjänstedelning (nytt fönster) anger hur medlemsstaterna ska ge tillgång till geodata och tjänster genom harmoniserade villkor. Metadata ska innehålla de villkor som gäller för att få tillgång till och använda geodata och tjänster. Geodata och tjänster ska vara tillgängliga utan dröjsmål och senast 20 dagar efter skriftlig begäran. Organisationer som tillhandahåller avgiftsbelagda geodata och tjänster ska kunna tillhandahålla information om hur avgifterna har beräknats.