Roller och ansvar i genomförandet av Inspire

Vi har i uppdrag av regeringen att samordna den svenska infrastrukturen för tillgång till och utbyte av geodata. 

Vad innebär samordningsansvaret?

Samordningsansvaret innebär bland annat att vi har en drivande roll att tillsammans med kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och organisationer ansvara för utveckling och förvaltning av den nationella infrastrukturen för geodata.

Roller och ansvar

Här kan du läsa om roller och ansvar som utpekade aktörer i den svenska samordningsstrukturen för geodata har.

Lantmäteriet

Vi samordnar geodataområdet nationellt och är drivande i genomförandet av den nationella geodatastrategin. Genomförandet bygger på samverkan mellan berörda aktörer. Geodatarådet har en viktig roll i arbetet.

Vi samordnar genomförandet av Inspire-direktivet i Sverige. Samordningsrollen innebär exempelvis att ge råd och stöd till de myndigheter som är berörda av infrastrukturen, förvalta den svenska metadatakatalogen, förvalta Geodataportalen, utveckla och förvalta den samverkansmodell som lägger grunden för en effektiv delning av data mellan svenska myndigheter.

Samordningsansvaret regleras i förordningen om geografisk miljöinformation (2010:1770). Lantmäteriet är representerat i de inom EU olika delarna som hantera genomförandet av Inspire - MIG-P och MIG-T (Maintenance Implementation Group - Policy/Technical) samt Inspire-kommittén.

Mer information om Inspire Maintenance and Implementation (nytt fönster).

Geodatarådet

Ger stöd till Lantmäteriet i sin roll som nationell samordnare. Mer information om Geodatarådet.

Klimat- och näringslivsdepartementet

Ansvarar för Inspire-direktivets införande i Sverige. Departementet är representerat i EU:s Inspire-kommitté.

The Inspire Team

Sköter koordineringen av Inspire på EU-nivå och består av deltagare från DG-Environment, DG-Joint Research Centre och European Environmental Agency.

Mer information om Inspire koordinering (nytt fönster).

Inspire arbetsgrupp

Ett myndighetsnätverk som drivs av Lantmäteriet. I arbetsgruppen deltar representanter för de myndigheter som har ett informationsansvar enligt förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation.

Tekniskt forum

Ett myndighetsnätverk med fokus på teknik, så som olika typer av tjänster i infrastrukturen. I forumet bidrar deltagarna med kunskap, agerar referens och deltar i olika typer av testverksamhet.

Inspire Norden

Ett informellt nätverk som består av de nordiska kontaktpunkterna för Inspire tillsammans med ansvariga departement. Nätverket utbyter erfarenheter av genomförandet i respektive land, informerar och diskuterar gemensamma nordiska frågeställningar, både regionala och på Europanivå.

Mer information om Nordic Inspire Network (nytt fönster).

NOSIN

Ett gemensamt tekniskt forum för Norden med syfte att utbyta erfarenheter när det gäller exempelvis utveckling av de nordiska Geodataportalerna.

Mer information om NOSIN (nytt fönster).

Inspire Community Forum

Ett EU forum som ger svar på en mängd olika frågor om Inspire. I forumet ges även möjlighet att ställa egna frågor om Inspire.

Mer information om Inspire Community Forum (nytt fönster).