Geodatarådet

Geodatarådet består av aktörer inom geodataområdet och ska ge råd i frågor som gäller Lantmäteriets samordningsroll. Medlemmarna i rådet utses av regeringen.

Geodatarådet ger stöd till Lantmäteriet

Till stöd i Lantmäteriets samordningsroll finns Geodatarådet. Geodatarådet är tillsatt av regeringen och består av ett antal myndigheter och organisationer som ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordningsroll för geodata.

Geodatarådet ska:

 • Gemensamt ta fram den nationella geodatastrategin. Strategin ger vägledning och beskriver hur vi gemensamt skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige. Mer om den nationella geodatastrategin (nytt fönster).
 • Behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom geodataområdet
 • Bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastrukturen inom geodataområdet genom att exempelvis stödja tillämpningen av standarder
 • Medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor om informationsutveckling och tillhandahållande av information
 • Medverka till samordningen av infrastrukturen för utbyte och tillgång till geodata

Geodatarådets representanter

Geodatarådet representeras av följande myndigheter och organisationer:

Följande ledamöter i Geodatarådet är personligt utsedda av regeringen:

 • Tommy Danielsson, förvaltningschef vid Kristianstad kommun, representerar Sveriges kommuner
 • Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, representerar Sveriges kommuner och Regioner
 • Lars Harrie, professor vid Lunds Universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, representerar universitet och högskolor
 • Anneli Bergholm Söder, Länsråd, representerar Länsstyrelserna

Mötesanteckningar från Geodatarådets möten

Alla mötesanteckningar är i pdf-format och öppnas i nytt fönster, om inte något annat anges.

Anteckningar från tidigare års möten kan begäras genom att kontakta vårt diarie. Från 1 juni 2022 diarieförs även bilagorna till protokollen hos diariet.

Geodatarådets möten 2024

Geodatarådet har fyra möten per år. Årets möten kommer hållas:

 • 20 februari
 • 21 maj
 • 4 oktober
 • 26-27 november

Kontakta Geodatarådet

Är du i behov av att ta del av äldre strategier, rapporter från äldre handlingsplansarbeten eller har någon fråga kring arbetet med Geodatarådet eller den Nationella geodatastrategin?

Kontakta Magnus Forsberg via e-post magnus.forsberg@lm.se eller Anna-Lena Fridolfsson via e-post anna.lena.fridolfsson@lm.se.