Geodatarådet

Geodatarådet består av aktörer inom geodataområdet och ska ge råd i frågor som gäller Lantmäteriets samordningsroll. Medlemmarna i rådet utses av regeringen.

Geodatasamordning

Lantmäteriet har uppdraget från regeringen att samordna geodataområdet nationellt. Samordningsansvaret innebär att Lantmäteriet utvecklar och förvaltar den nationella infrastrukturen för geodata tillsammans med kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och organisationer.

Läs mer om Lantmäteriets samordningsansvar.

Geodatarådet ger stöd till Lantmäteriet

Till stöd i Lantmäteriets samordningsroll finns Geodatarådet. Geodatarådet är tillsatt av regeringen och består av ett antal myndigheter och organisationer som ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordningsroll för geodata.

Geodatarådet ska:

 • Gemensamt ta fram den nationella geodatastrategin. Strategin ger vägledning och beskriver hur vi gemensamt skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige.
  Läs mer om den nationella geodatastrategin (nytt fönster).
 • Behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom geodataområdet
 • Bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastrukturen inom geodataområdet genom att exempelvis stödja tillämpningen av standarder
 • Medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor om informationsutveckling och tillhandahållande av information
 • Medverka till samordningen av infrastrukturen för utbyte och tillgång till geodata

Geodatarådets representanter

Geodatarådet representeras av följande myndigheter och organisationer:

Följande ledamöter i Geodatarådet är personligt utsedda av regeringen:

 • Tommy Danielsson, förvaltningschef vid Kristianstad kommun, representerar Sveriges kommuner
 • Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, representerar Sveriges kommuner och Regioner
 • Lars Harrie, professor vid Lunds Universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, representerar universitet och högskolor
 • Bengt Falemo, verksamhetschef, representerar Länsstyrelserna

Mötesanteckningar från geodatarådets möten

Anteckningar från tidigare års möten kan begäras genom att kontakta vårt diarie. Från 1 juni 2022 diarieförs även bilagorna till protokollen hos diariet.

Kontakta geodatarådet

Är du i behov av att ta del av äldre strategier, rapporter från äldre handlingsplansarbeten eller har någon fråga kring arbetet med Geodatarådet eller den Nationella geodatastrategin?

Kontakta Magnus Forsberg via e-post magnus.forsberg@lm.se eller Anna-Lena Fridolfsson via e-post anna.lena.fridolfsson@lm.se.