Informationstillfällen och nyheter

Lantmäteriet erbjuder under 2022 fyra webbsända lunchseminarier där du får information om arbetet med handlingsplanen och dess succesiva framsteg.

Kalender

Vad: Workshop Agenda 2030 och bättre användning av geodata - gemensamma utmaningar och behov
När: 6 december kl.09:00 - 12:00
Var: Digitalt
Arrangör: Arbetsgruppen för Geodatastöd i Agenda 2030-arbetet

Intresseanmälan: anika.henriksson@lm.se. Workshopen är kostnadsfri. Anmäl senast den 5 december.

Ta del av programmet från del ett av workshopen


Save the date!

Inspireras, nätverka, delge dina behov och fundera tillsammans med oss på lösningar!

Välkommen till workshop” Agenda 2030 och bättre användning av geodata - gemensamma utmaningar och behov”!

Nu bygger vi vidare på de resultat vi fått från tidigare genomförda workshop-tillfällen. Ökat stöd behövs för att bredda och förenkla användningen av befintlig geodata men det finns också behov av mer och bättre data för att täcka in den breda tematiska ansatsen i Agendan. Vi behöver även samordning kring produktion och långsiktig förvaltning av data.

Hur kan vi tillsammans nå detta önskade tillstånd? Vad behöver falla på plats?

Tillsammans skapar vi en bild av möjliga vägar framåt!

Agenda 2030-samordnare och personer med geodatakompetens behöver kroka arm för att komma steget längre. Tillsammans kan vi öka förståelsen och bidra till lösningar för att nå Agenda 2030s mål. Vi behöver jobba närmare varandra för att se nya möjligheter och arbeta smartare!

Arbetsgruppen Geodatastöd i Agenda 2030-arbetet bjuder in till en workshop om ”Agenda 2030 och bättre användning av geodata - gemensamma utmaningar och behov”.

Syftet med workshopen är att skapa en bild av önskat tillstånd och tillsammans fundera på hur vi tar oss dit.

Detta är den tredje workshopen i vår serie som anordnas av Arbetsgruppen Geodatastöd i Agenda 2030-arbetet. I våras genomfördes en resultatrik workshop kring rymddata och Agenda 2030. Den 13 oktober genomförde vi en inspirerande seminariedag med föredrag om Geodata för Agenda 2030. Nu tar vi med oss resultaten från dessa workshop tillfällen och fokuserar på behov och lösningar.

Resultatet kommer att dokumenteras och redovisas för Geodatarådet och Myndighetssamverkan Copernicus.

Under workshopen kommer vi att kombinera inspirerande föredrag och diskussioner i mindre grupper.

Målgruppen för workshopen är myndighetsföreträdare som arbetar med uppföljning eller åtgärdsarbete kring Agenda 2030 och är intresserad av eller nyfiken på Geodata och dess möjligheter. Bjud med din kollega med geodata-kompetens så bygger vi broar, ökar förståelsen och jobbar smartare tillsammans!

Innehåll workshop del 1, den 10 oktober 2022

Hälsar välkommen

Susanne Ås Sivborg

GD Lantmäteriet

Datadriven klimatomställning i städer

Viable Cities Lena Holmberg berättar om hur de stöttar städer att använda digitalisering samt öppna och delade data i arbetet med att accelerera klimatomställning och -anpassning, bland annat i samarbete med Den nationella dataverkstaden och Smart City Lab. En viktig dimension är just hur man skalar från stadsdelar till EU genom att utveckla gemensam digital infrastruktur.

Lena Holmberg
Viable cities, Project Manager

Hur arbetas det med Agenda 2030 och Geodata på länsnivå? 

Sveriges miljömål är en del i det svenska genomförandet av Agenda 2030Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen.
Vilka gap finns det i arbetet med Agenda 2030? Hur gör vi för att arbeta rätt och använda rätt information?

Elisabet Weber
Agenda 2030 samordnare samt nationell förvaltningsledare, Länsstyrelsen Skåne

Behovsinventering av data för Agenda 2030 utifrån ett kommun- och regionperspektiv

Agenda 2030 är till sin natur tvärsektoriell, varför data för uppföljningen delas av flera myndigheter. Kommunerna vill kunna jämföra trender, fastställa säsongsvariationer, göra jämförelser och genomföra utvärderingar genom en kombination av kvalitativa och kvantitativa studier. För att kunna arbeta på önskvärt sätt krävs bra lokala data.
Länsstyrelsen i Södermanlands län har genomfört en förstudie om verktyg och visualisering av Agenda 2030-data.

Andres Delgado Lopez

Avdelningschef verksamhetsstyrning och stöd Länsstyrelsen Sörmland

Behov av data för uppföljning av den byggda miljön

Boverket berättar om behoven av data för att kunna följa vad som händer i den bebyggda miljön. En kort presentation görs också av en pilotstudie kring trädtäckning i tätorter om Boverket låtit genomföra.

Agata Bar Nilsson, Boverket

Vad: Lunchseminarium
När: 14 december kl.12:00 - 13:00
Var: Digitalt via länk
Arrangör: Lantmäteriet och Geodatarådet

Program:

  • Information från Geodatarådets senaste möte (Anders Sandin, Lantmäteriet)
    Anders berättar om Geodatarådets möte 30/11-1/12. Bland annat kommer Anders berätta om vad som kommer att ske i Geodatarådets handlingsplan för 2023. Särskilt kommer ett fokusområde som heter geodataområdet 2040 att lyftas och förklaras.
  • Öppna data, särskilt värdefulla datamängder (Mikael Jenssen, Lantmäteriet)
    Mikael berättar den senaste informationen som finns kring särskilt värdefulla datamängder (-öppna data). Saker sker på EU nivå utifrån den PSI-rapport som skrevs och lämnades till regeringen 2020.

Välkomna!

Du deltar via denna länk (nytt fönster)

Vad: Geodataseminarium
När: 1 februari kl.10:00 - 16:00
Var: Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm samt digitalt via länk
Arrangör: Lantmäteriet och Geodatarådet

Mer information kommer inom kort.


Tidigare seminarier

Här kan du ta del av inspelningar och dokument från tidigare genomförda seminarier.

Lunchseminarium 2022-10-13

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 13 oktober (nytt fönster).

Lunchseminarium 2022-06-14

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 14 juni (nytt fönster).

Workshop Rymddata för Agenda 2030 2022-05-12

Arbetsgruppen för Geodatastöd i Agenda 2030-arbetet bjöd in till en workshop om rymddata och dess användning för uppföljning och genomförande av Agenda 2030. Syftet med workshopen är att öka kunskapen både om datakällorna, deras möjligheter och om de behov av ny eller förbättrad datatillgång som finns inom Agenda 2030-arbetet. Målet med workshopen är att bygga upp en mer samlad bild kring behoven, både när det gäller data och analys. Resultatet dokumenterades och redovisades för Geodatarådet och Myndighetssamverkan Copernicus.

Lunchseminarium 2022-02-23

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 23 februari (nytt fönster)

Geodataseminarium 2022-02-03

Den 3 februari 2022 bjöd Lantmäteriet och Geodatarådet in till webbsänt Geodataseminarium med temat ”Geodata ger möjligheter för innovation”.

Moderator var Anders Sandin, Verksamhetsområdeschef vid Geodata på Lantmäteriet.

Här kan du ta del av inspelningen från seminariet den 3 februari (nytt fönster).

Lunchseminarium 2021-12-21

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 21 december (nytt fönster)

Lunchseminarium 2021-10-07

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 7 oktober (nytt fönster)

Lunchseminarium 2021-06-08

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 8 juni (nytt fönster).

Lunchseminarium 2021-02-25

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 25 februari (nytt fönster).

Geodataseminarium 2021-02-02

Den 2 februari 2021 bjöd Lantmäteriet och Geodatarådet in till webbsänt Geodataseminarium - En ny Geodatastrategi med hållbarhet i fokus. Moderator är Anders Sandin, Verksamhetsområdeschef vid Geodata på Lantmäteriet. Nedan finns inspelningen från seminariet, uppdelad på 9 filmer.

Film 1 - Inledning med Susanne Ås Sivborg (nytt fönster) 

Susanne Ås Sivborg, Geodatarådets ordförande och Lantmäteriets Generaldirektör inleder seminariet.

Film 2 - Öppningsanförande - Geodata för ett mer hållbart Sverige (nytt fönster)

Susanne Ås Sivborg, Katarina Norén, Sjöfartsverkets Generaldirektör och Anneli Wirtén, SGU Generaldirektör pratar om geodata för ett mer hållbart Sverige.    

Film 3 - Ny nationell geodatastrategi för 2021-2025 (nytt fönster)

Anders Sandin och Magnus Forsberg från Lantmäteriet presenterar den nya nationella geodatastrategin för 2021-2025  

Film 4 - Geodatarådets nya handlingsplan för 2021 samt goda nyttoexempel: Geodata som hejdar skogsdöden (nytt fönster)

Magnus Forsberg, Lantmäteriet presenterar innehållet i de olika aktiviteterna som Geodatarådet har som plan att genomföra under 2021. Patrik André, Skogsstyrelsen berättar om hur öppna och tillgängliga data hjälper Sverige att tackla skogsdöden i spåren av det svåraste insektsangreppet det här århundradet. Hör exemplet på hur innovation med laser-satellit och samverkande myndighetsdata på ett påtagligt sätt hjälper Sverige att bli mer robust och hållbart.

Film 5 - Goda nyttoexempel: Nationell markrörelsetjänst med InSAR samt Geodata gör Göteborgs stad mer hållbar (nytt fönster)

Tobias Edman, Rymdstyrelsen berättar hur Rymdstyrelsen tillsammans med Trafikverket finansierar ett projekt för att utvärdera nyttan och möjligheterna med en rikstäckande markrörelsetjänst baserad på InSAR-data från Copernicusprogrammet. Med information på millimeternivå om markrörelser kan samhällets beredskap mot klimatförändringar öka och underhållskostnaderna för infrastruktur och fastigheter minska.

Andreas Jonsson från Göteborgs stad berättar om de olika åtgärderna som genomförs med målet om en hållbar stad och då med geodata som ett nav i den förändringen.     

Film 6 - Goda nyttoexempel: Geodata som ger förståelse för framtida planering (nytt fönster)

Anette Jönsson, SMHI presenterar den information om framtida havsnivåer som finns tillgängligt på hemsidan och via öppna data    

Film 7 - Internationell utblick inom Geodataområdet (nytt fönster)

Mikael Lilje, chef vid Lantmäteriets internationella enhet, ger en översiktlig presentation av UNGGIM:s rapport om Future Trends in geospatial information management, ett dokument som publicerades under 2020.    

Film 8 - Panelen svarar på inkomna mentifrågor (nytt fönster)

Anders Sandin modererar frågor inkomna via menti.

Film 9 - Avslutning av seminarium (nytt fönster)

Frågor till panelen (pdf)

Susanne Ås Sivborg avslutar seminariet.


Nyheter

Kompetensbrist inom Geodatabranschen, 2022-02-24.