Mark- och fastighetsrådet

Mark- och fastighetsrådet är Lantmäteriets forum för att diskutera fastighetsrättsliga och ekonomiska frågor med företrädare inom lantmäteriområdet.

Rådets medlemmar kommer från de privata, kommunala och statliga sektorerna och representerar flera stora företag, intresseorganisationer och myndigheter inom främst fastighetsområdet. Medlemmar i rådet är också representanter för civilingenjörsutbildningarna vid KTH i Stockholm och LTH i Lund. Susanne Ås Sivborg, generaldirektör för Lantmäteriet, är ordförande i rådet. Möten hålls två gånger per år.

I rådet diskuteras fastighetsfrågor av gemensamt intresse för medlemmarna, såsom lagstiftning och lagtillämpningar, kvalitets- och kostnadsfrågor för lantmäteriförrättningar och fastighetsregister, kompetens- och utbildningsfrågor. Genom rådet har Lantmäteriet möjlighet att informera om sin verksamhet samt inhämta synpunkter och förslag från stora användare av Lantmäteriets produkter.

Rådets medlemmar:

Lantmäteriet, Fastighetsbildning
Boverket
De kommunala Lantmäterimyndigheterna
Sveriges Domstolar
Fastighetsägarna Sverige
Fortifikationsverket
Kungliga Tekniska Högskolan
Lantbrukarnas Riksförbund LRF
Lunds Tekniska Högskola
Länsstyrelsen Norrbotten
Naturvårdsverket
Riksförbundet Enskilda Vägar
Skogsmarksägande bolag
Svensk Energi
Svenska Kraftnät
Sveriges Byggindustrier
Sveriges kommuner och landsting
Trafikverket
Villaägarnas Riksförbund