PSI - regeringsuppdrag till Lantmäteriet

Lantmäteriet har, i samverkan med berörda aktörer, fått i uppdrag av Regeringen att identifiera så kallade särskilt värdefulla datamängder och vilka aktörer som berörs av dessa i enlighet med det reviderade Öppna data-direktivet (tidigare PSI-direktivet). I uppdraget ingick också att analysera samhällsnyttor och budgetära konsekvenser av att tillgängliggöra dessa datamängder avgiftsfritt. Ett tjugotal myndigheter, länsstyrelser samt kommunrepresentanter har tillsammans föreslagit ett antal särskilt värdefulla datamängder som skulle generera stor samhällsnytta om de blev tillgängliga avgiftsfritt.

Sveriges förslag

I den slutrapport som lämnades till Infrastrukturdepartementet redovisas de datamängder som ett tjugotal myndigheter, länsstyrelser samt kommunrepresentanter tillsammans föreslagit som värdefulla datamängder. Datamängderna bedöms generera stor samhällsnytta om de blev tillgängliga avgiftsfritt.

Förslaget har lämnats till EU-kommissionen där arbete pågår med att definiera datamängder som ska regleras i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (nytt fönster). I enlighet med direktivet ska dessa datamängder tillhandahållas avgiftsfritt och med minimala restriktioner av medlemsländerna i EU.

Oavsett vilka datamängder som kommer att regleras som särskilt värdefulla på EU-nivå förordas att Sverige ändå väljer att säkerställa nyttopotentialen för hela förslaget i rapporten.

Läs rapporten i sin helhet (pdf)

Bilaga 1 - SWEDEN proposal on High Value Data (xlsx)

Bilaga 2 - Värdet av öppna data - samhällsekonomisk nyttoanalys av värdefulla datamängder (pdf)

Ta del av en filmad presentation av bilaga 2 - samhällsekonomisk nyttoanalys

Bilaga 3 - Kommunernas underlag till budgetära konsekvenser (pdf)

Bilaga 4 - Myndigheternas erfarenheter och nyttoeffekter av redan öppna data (pdf)

Kortversion slutrapport särskilt värdefulla data (pdf)

Ta del av slutrapporten på engelska - Open Data Report Summary (pdf)

Sammanfattning av slutpresentation

Ta del av filmen där bland annat Lantmäteriets generaldirektör Susanne Ås Sivborg sammanfattar uppdraget och slutrapporten. 

Mer om regeringsuppdraget

Välkommen att kontakta psi@lm.se för att bidra i arbetet eller ställa frågor. Uppdragsledare för regeringsuppdraget är Anna Svedlund, anna.svedlund@lm.se.

En arbetsgrupp för de i uppdraget utpekade aktörerna är etablerad, läs mer och se dokumentation från detta arbete

Inspelad presentation om status i arbetet från december 2019

Inspelad presentation om status i arbetet från september 2019