Säkra gränsmärken

Lantmäteriet erbjuder uppdrag till myndigheter och kommuner som stöd och för att förenkla och effektivisera offentlig fastighetsanknuten verksamhet. Uppdraget Säkra gränsmärken riktar sig till myndigheter och kommuner som har behov av aktuell och lägesbestämd information om gränsmarkeringar inom ett avgränsat område eller sträcka. 

Den som beställer uppdraget Säkra gränsmärken ska i god tid före markarbetena påbörjas komma in med sin beställning. Det finns inget krav när i tid ett uppdrag ska beställas, men ju tidigare i processen desto bättre framförhållning och planeringsförmåga kan vi ha i uppdraget.

När i tid uppdraget ska utföras, sker i samråd och överenskommelse med beställaren.

I uppdraget ingår att Lantmäteriet genom utredning, fältinventering, och med en kvalitetsbestämd inmätning dokumenterar status och omfattning av de rättsligt gällande gränsmärkena. 

Dokumentationen utgör ett bra underlag för att säkra upp vilka gränsmärken som riskerar påverkas av till exempel markarbeten, transporter eller andra åtgärder. Uppdraget levereras som en rapport med kartmaterial och teknisk beskrivning inklusive digitala vektordata.

Innan du fyller i beställningsformuläret 

Nedan hittar du information som är bra att läsa igenom innan du påbörjar formuläret. Vid övriga frågor, kontakta Lantmäteriets kundcenter.

Uppdragskostnader – fakturering

Lantmäteriets kostnader för genomförande av uppdraget debiteras enligt en bestämd kostnad och tidsåtgång samt för de merkostnader eller tillägg som krävs för att uppdraget ska kunna genomföras.

Uppdragsleverans

När uppdraget är avslutat sätts handlingar samman till en uppdragsrapport för arkivering. En kopia av dokumentation lämnas till den som beställt uppdraget.

Behörig beställare

Den som söker uppdrag har normalt genom sin befattning rätt att teckna avtal eller beställa uppdrag. Lantmäteriet kan om det råder oklarheter komma begära ut handlingar som styrker aktuell persons behörighet att beställa uppdrag.

Ombud

Om uppdragsbeställaren företräds av ett ombud ska den personen kunna styrka sin behörighet genom inlämnande av fullmakt. Fullmakt (vidimerad kopia) ska bifogas beställningen.

Bestyrkt handling

En handling som bestyrks innebär att en utomstående person intygar att kopian överensstämmer med originalhandlingen. Intyga handlingen genom att på den kopierade pappret notera: ”Kopia överensstämmer med original”, datum, underskrift, namnförtydligande och en kontaktuppgift, t.ex. telefon eller e-post.

Observera att formuläret nollställs efter 20 minuters inaktivitet.

Beställning av uppdrag - Säkra gränsmärken

*) markerar obligatoriska fält

Ange minst en fastighet i varje kommun som berörs av uppdraget. Till exempel Falun Dalnäs 37:1 som fastighetsbeteckning 1, Borlänge Byggeby 1:78 som fastighetsbeteckning 2 och Ludvika Söderbo 1:99 som fastighetsbeteckning 3.

Bifoga dokument

Beställare

Fakturamottagare

Ange organisation och adress för vem som ska svara för uppdragskostnaden.

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta på webbplatsen www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 0771‑63 63 63.