Geodatarådets handlingsplan 2021-2025

Den nationella geodatastrategin beskriver hur vi gemensamt skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige.

Strategin har fyra mål

De fyra målen i geodatastrategin läggs till grund för utformningen av handlingsplanen för perioden 2021 - 2025: