Nationell geodatastrategi

Den nationella geodatastrategin 2021-2025 är framtagen av Lantmäteriet tillsammans med de myndigheter och organisationer som ingår i Geodatarådet.

Vad är den nationella geodatastrategin?

Den nationella geodatastrategin beskriver hur vi gemensamt skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige. Geodatastrategin ger vägledning för de aktörer som bidrar med geodata i samhället och den ger en god grund för en utvecklad dialog med den politiska nivån kring behovet av insatser på området.

Ta del av strategin

Den nationella geodatastrategin 2021-2025 (nytt fönster).

Kontakt

Är du i behov av att ta del av äldre strategier, rapporter från äldre handlingsplansarbeten eller har någon fråga? Kontakta Anna-Lena Fridolfsson via e-post anna.lena.fridolfsson@lm.se.