RT 90 - SWEREF 99

Transformationen mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 görs genom en så kallad direktprojektion.

Om RT 90 och SWEREF 99

Rikets koordinatsystem 1990 (RT 90) är ett tvådimensionellt referenssystem som till och med 2006 utgjort grunden för framställning av de allmänna svenska kartorna.

Referenssystemet SWEREF 99 är en svensk realisering av det europeiska tredimensionella referenssystemet ETRS89, och överensstämmer inom 8–9 decimeter med WGS 84. De allmänna kartorna ges sedan 2007 ut i projektionen SWEREF 99 TM.

Transformation mellan RT 90 och SWEREF 99

Transformation mellan RT 90 och SWEREF 99 görs genom en så kallad direktprojektion. Med denna metod görs transformation med Gauss-Krügers projektion (pdf, på engelska, nytt fönster) direkt mellan plana koordinater i ett referenssystem och geodetiska koordinater i ett annat referenssystem. I detta fall innebär det RT 90 2,5 gon V och latitud/longitud i SWEREF 99.

Följande parametrar ska användas för direktprojektion mellan RT 90 och SWEREF 99:

Parametrar för direktprojektion
Parameter Värde
Projektionstyp Gauss-Krüger (Transversal Mercator)
Referensellipsoid GRS 80
Halva storaxeln (a) (semi major axis) 6378137
Inverterad avplattning (1/f) (inverse flattening) 298,257222101
Medelmeridian (central meridian) 15°48'22,624306" öster om Greenwich
Latitud för origo (latitude of origin)
Skalreduktionsfaktor (scale on central meridian) 1,00000561024
x0, x-tillägg (false northing) -667,711 m
y0, y-tillägg (false easting) 1500064,274 m

OBS! Ellipsoidparametrar för GRS 80 ska användas.

Ingen transformation mellan RT 90 och SWEREF 99 är felfri eftersom systemskillnaderna inte kan modelleras med analytiska samband. Transformationen ger ett medelfel på knappt 0,07 m och ett maximalt fel på drygt 0,2 m.

Genom tillägg av en korrektionsmodell (restfelsinterpolering) kan noggrannheten i de transformerade koordinaterna ökas. Restfelsmodell för användning tillsammans med direktprojektionen görs tillgänglig i bland annat vår transformationsprogramvara Gtrans. Metoden bakom restfelsinterpolering beskrivs kortfattat i artikeln Correction Model to Rectify Distorted Co-ordinate Systems (pdf, på engelska, nytt fönster).

Transformation från/till andra projektionszoner

Som beskrivits ovan avser direktprojektionsparametrarna projektionszonen 2,5 gon V i RT 90 och geografiska koordinater (latitud/longitud) i SWEREF 99. Om du vill transformera RT 90-koordinater i någon annan projektionszon än 2,5 gon V, så måste du först göra överräkning från den aktuella projektionszonen till 2,5 gon V. Om transformationsresultatet ska redovisas i någon av de tretton SWEREF 99-projektionerna så måste du göra en kartprojektion för att omvandla latitud/longitud till plana koordinater.

Motsvarande förfaringssätt gäller även för transformation i den omvända riktningen; det vill säga från SWEREF 99 till RT 90.

Interaktiv transformation

Du kan använda e-tjänsten Koordinattransformationer för att transformera mellan RT 90 och SWEREF 99 med direktprojektion.

Vad innebär direktprojektion?

Metoden projektionsinpassning för att beräkna parametervärden för direkt avbildning från latitud och longitud i ett geodetiskt referenssystem till plana koordinater i ett annat referenssystem med Gauss-Krügers projektion är utvecklad av Lantmäteriet. LMV-rapport 2010:1 beskriver metoden (pdf, nytt fönster).

Med denna metod har parametervärden tagits fram för transformation mellan SWEREF 99 och RT 90, genom så kallad direktprojektion. Det är därigenom möjligt att transformera plankoordinater mellan SWEREF 99 och RT 90 utan inblandning av höjdvärden, till skillnad från den tidigare använda 7-parametertransformationen.

Äldre transformationssamband

Före 2006 rekommenderade vi att transformation mellan RT 90 och SWEREF 99 skulle ske genom tredimensionell likformighetstransformation, så kallad 7-parametertransformation. Detta är den traditionellt använda metoden för transformation mellan två referenssystem (olika geodetiska datum). En komplikation med denna metod är dock att även om endast koordinater i planet skall transformeras måste höjdinformation tillföras. De transformerade plankoordinaterna blir därför beroende av höjdinformationen.

Direktprojektion och 7-parametertransformation ger ungefär samma noggrannhet i transformationen, men inte identiska resultat. Skillnaden mellan plankoordinater som fås genom direktprojektionen och koordinater transformerade med 7-parametertransformation är vanligen mindre än 0,1 m men kan i vissa områden uppgå till 0,3 m.

I de fall 7-parametertransformationen tidigare är använd och någon önskar transformera tillbaka koordinaterna till ursprungssystemet bör inversen till samma transformation användas. Parametervärden och formler för 7-parametertransformationen – i båda transformationsriktningarna – finns publicerade i LMV-rapport 2001:7. Kontakta geodesienheten om du behöver tillgång till rapporten.

Kontrollpunkter

För såväl direktprojektionen som 7-parametertransformationen finns kontrollpunkter (pdf, nytt fönster).

Frågor och svar

Ja, PROJ har stöd för transformation av svenska nationella koordinat- och höjdsystem. Se svenska transformationer i PROJ (pdf, nytt fönster) för en kort introduktion och sammanställning av de vanligast förekommande transformationerna.