Referenssystem

Geodetiska referenssystem är en förutsättning för att ange punkters läge på jordytan. Referenssystem är ett samlingsnamn på system för lägesbestämning och positionsangivelser i en, två eller tre dimensioner.

Vi skiljer på tre grundläggande ytor

För att ange läget för punkter på jordytan behöver vi geodetiska referenssystem som bygger på tre grundläggande ytor, deras inbördes relationer och deras ändringar med tiden.

  • Jordytan är den yta som vi normalt vistas på. Den innefattar havsytan där det finns hav.
  • Geoiden är den nivåyta i jordens tyngdkraftsfält som bäst ansluter till havsytan.
  • Jordellipsoiden är den rotationsellipsoid som bäst ansluter till geoiden. Ellipsoiden är en matematiskt enkel modell av jordens form.

Traditionellt har referenssystemen i plan och höjd varit åtskilda, men sedan vi börjat använda satellitteknik för lägesbestämning så behövs även tredimensionella referenssystem som är globalt anpassade.

Det är viktigt att ange referensystem

Eftersom en punkts läge kan anges i olika referenssystem, är det viktigt att tillsammans med läges­informationen alltid ange vilket referens­system uppgiften gäller.

Lantmäteriet är ansvarig myndighet

Lantmäteriet ansvarar för uppbyggnad och underhåll av Sveriges nationella referenssystem och geodetiska referensnät.

De nationella referenssystemen är SWEREF 99 i tre dimensioner och i plan, RH 2000 i höjd samt RG 2000 för tyngdkraft. För att säkerställa höjd­mätning med GNSS ansvarar vi dessutom för den nationella geoidmodellen SWEN17_RH2000.

De geodetiska referensnäten består av punkter med noggrant bestämda positioner i plan, höjd och med tyngdkraftsvärden.

Översikt över svenska referenssystem (pdf, nytt fönster).

Internationellt samarbete

Geodetiska referenssystem är ett globalt ämnesområde och därför är internationellt samarbete en mycket viktig del i utvecklingen och förvaltningen av referenssystemen.