Referenssystem

Geodetiska referenssystem är en förutsättning för att ange punkters läge på jordytan.

Vi skiljer på tre grundläggande ytor

I den geodetiska beskrivningen av jorden skiljer vi mellan tre grundläggande ytor.

  • Jordytan, som innefattar havsytan där det finns hav, är den yta som vi normalt vistas på.
  • Geoiden är den nivåyta i jordens tyngdkraftsfält som bäst ansluter till havsytan.
  • Jordellipsoiden är den rotationsellipsoid som bäst ansluter till geoiden. Ellipsoiden är en matematiskt enkel modell av jordens form.
För att ange läget för punkter på jordytan behöver vi geodetiska referenssystem som bygger på de tre ytorna, deras inbördes relationer och deras ändringar med tiden.

Traditionellt har referenssystemen i plan och höjd varit åtskilda, men sedan vi börjat använda satellitteknik för lägesbestämning så behövs även tredimensionella referenssystem som är globalt anpassade.

Det är viktigt att ange referensystem

Eftersom en punkts läge kan anges i olika referenssystem, är det viktigt att tillsammans med läges­informationen alltid ange vilket referens­system uppgiften gäller.

Lantmäteriet är ansvarig myndighet

Vi ansvarar för de nationella referenssystemen. De är SWEREF 99 i tre dimensioner och i plan, RH 2000 i höjd samt RG 2000 för tyngdkraft.

För att säkerställa höjdmätning med GNSS ansvarar vi dessutom för den nationella geoidmodellen SWEN17_RH2000.

Översikt över svenska referenssystem (pdf, nytt fönster).

Införande av SWEREF 99 och RH 2000

Lantmäteriet verkar för nationell samordning i geodesifrågor och har under många år bidragit med råd och stöd kring införandet av SWEREF 99 och RH 2000 i andra organisationer.

Genom stödverksamheten har Lantmäteriet också fått information om status för införandet av referenssystemen i kommunerna. I produktionsföljningssystemet PROFS (nytt fönster) redovisas statusuppgifterna som kartor eller tabeller.

Internationellt samarbete

Referenssystem är till sin karaktär ett globalt ämnesområde och därför är internationellt samarbete en mycket viktig del i utvecklingen och förvaltningen av referenssystem.