Tredimensionella system

De moderna positioneringssystemen – GPS, Glonass, Galileo, Beidou med flera – är globala och kräver därför tredimensionella referenssystem som är globalt anpassade.

I samband med att positionering med hjälp av satelliter, som GPS, slog igenom under 1990-talet har behovet av noggranna tredimensionella referenssystem ökat.

Att ange läget i ett tredimensionellt referenssystem

Läget i ett tredimensionellt referenssystem kan beskrivas på två sätt; antingen som

  • tredimensionella kartesiska koor­dinater (X,Y,Z), eller som
  • geodetiska koordinater (latitud, longitud och höjd över ellipsoiden), vilket ofta ger en mer intuitiv beskrivning av en position på jordytan än de kartesiska koordinaterna.

Koordi­nater kan räknas om mellan de båda koordinatsystemen.

Illustration av geocentriskt kartesiskt och geodetiskt koordinatsystem.
Geocentriskt kartesiskt och geodetiskt koordinatsystem.

Ytterligare information om ellipsoider och tredimensionella referenssystem (pdf, nytt fönster).

Globala referenssystem

De globala tredimensionella referenssystemen måste kunna hantera för­änd­ringar av jordens form på grund av till exempel platt­rörelser. Därför har epokhantering blivit viktigt, det vill säga att ange vid vilken tid­punkt punkter­nas läge är bestämt. Sådana referenssystem, där koordinaterna för en punkt ändras med tiden, brukar kallas dynamiska.

De globala referenssystemen beräknas om med jämna mellanrum, och man brukar säga att dessa beräkningar är olika så kallade realiseringar av referenssystemet. I den engelska terminologin skiljer man på reference system och reference frame. Med reference system avses den teoretiska defini­tionen av systemet och med reference frame – det vill säga realiseringen – avses fastlagda lägen för punkterna i ett referensnät. På svenska har vi inte den uppdelningen utan talar kort och gott om referenssystem.

Globalt anpassade referenssystem
Referens-
system
Plattekto-
nisk epok
Internepok Producent Kommentar
ITRFyyyy Dynamisk Samma som plattepoken IERS (International Earth Rotation Service) För beräkning av satellitbanor, noggranna GNSS-beräkningar, vetenskapliga studier. Ett fåtal Swepos-stationer ingår.
WGS 84 Dynamisk Samma som plattepoken NGA (National Geospatial-Intelligence Agency, USA) Mätmetoden är enbart GPS.
ETRS89-realiseringar 1989.0 Olika EUREF / olika europeiska kartmyndigheter
SWEREF 99 1989.0 1999.5 Lantmäteriet Nationellt referenssystem. Sammanfaller med andra liknande lösningar på centimeternivå.

Referenssystem för GNSS

De olika satellitnavigeringssystemen – GNSS, Global Navigation Satellite Systems – använder olika tredimensionella globala referenssystem. Idag är alla sådana referenssystem anslutna till ITRS.

Referenssystem för GNSS
Satellit-
system
Referens-
system
Ellipsoid Kommentar
GPS WGS 84 WGS 84 World Geodetic System. Ellipsoiden skiljer 0,1 mm i halva lillaxeln från GRS 80-ellipsoiden.
Glonass PZ‑90.11 PZ‑90 Parametry Zemli (Earth Parameters). Ellipsoiden skiljer ca 1 m från GRS 80 i såväl halva storaxeln som halva lillaxeln.
Galileo GTRF GRS 80 Galileo Terrestrial Reference Frame
Beidou CGCS 2000 GRS 80 China Geodetic Coordinate System

Frågor och svar

Latitud och longitud kan anges antingen som decimala grader; eller grader och decimala minuter (egentligen bågminuter); eller grader, minuter och decimala sekunder (egentligen bågsekunder). Det finns alltså tre sätt att ange en och samma position. Se exempel på en latitud nedan:

  • Decimala grader: 60,75350°N
  • Grader, decimala minuter: 60°45,210'N
  • Grader, minuter, decimala sekunder: 60°45'12,6"N

Det finns ett Excel-ark för konvertering mellan de olika formaten (xlsx, nytt fönster).

Skillnaden mellan latitud och longitud i RT 90 och globalt anpassade referenssystem (pdf, nytt fönster) (SWEREF 99, WGS 84 med flera) är ca 100–300 meter i Sverige.

För att en position som uttrycks som latitud och longitud ska vara entydig, måste man ange vilket referenssystem som avses.