SWEREF 99

SWEREF 99 är det officiella referenssystemet för positionering som används i Sverige idag.

SWEREF 99 står för Swedish Reference Frame 1999 och är en realisering av det europeiska systemet ETRS89.

Förhållande till WGS 84

WGS 84 och SWEREF 99 avviker för närvarande (2024) 8–9 dm från varandra och skillnaden ökar med några centimeter per år. För många GPS-tillämpningar i Sverige kan SWEREF 99, WGS 84 och det tidigare systemet SWEREF 93 betraktas som samma sak, eftersom skillnaden är relativt liten.

Läs mer om förhållandet mellan SWEREF 99 och WGS 84.

Beräkningen av SWEREF 99

Karta över Norden och Baltikum, som visar referensstationerna i SWEREF 99-kampanjen.
Röda punkter visar de definierande stationerna i SWEREF 99-kampanjen. Övriga stationer som ingick i kampanjen är markerade med svart.

SWEREF 99 är en realisering av ETRS89, genomförd enligt Eurefs riktlinjer. SWEREF 99 antogs som officiell realisering av ETRS89 vid Eurefmötet i Tromsö sommaren 2000.

SWEREF 99 definierades från början av de 21 ursprungliga Sweposstationerna, de så kallade fundamentalstationerna. De är permanenta stationer som är stabilt markerade på fast berggrund. Till grund för koordinatbestämningen ligger data från de nationella permanenta referensstationerna i Sverige (Swepos), Norge (Satref), Finland (FinnRef) och Danmark sommaren 1999. Från Swepos användes data för de sex GPS-veckorna 1014–1019 (13 juni – 24 juli 1999). Från övriga länder användes endast 2–3 veckors data (GPS-vecka 1014, 1015 och 1019).

  • Lösningen är beräknad i ITRF97 epok 1999.5 och har därefter räknats tillbaka till ETRS89 enligt Eurefs föreskrifter.
  • Den plattektoniska epoken är 1989.0.
  • Den interna epoken är 1999.5.
  • Referensellipsoiden är GRS 1980, geocentriskt placerad.

Översyn av SWEREF 99

Karta över Norden och Baltikum, som visar referensstationerna i SWEREF 99-kampanjen.
Röda punkter visar de definierande stationerna i SWEREF 99-översynen. Övriga stationer som ingick i beräkningen är markerade med svart.

I början av 2021 uppdaterades SWEREF 99-koordinaterna för Sweposstationerna, som ju realiserar referenssystemet SWEREF 99. Sedan den ursprungliga beräkningen av SWEREF 99 har Sweposstationernas koordinater löpande uppdaterats i samband med bland annat antennbyten och vid införande av nya antennmodeller och beräkningsstrategier. Syftet med översynen och koordinatuppdateringen (pdf, nytt fönster) är att åstadkomma ett mer homogent SWEREF 99 som kommer att hålla bättre för framtiden. Ett helhetsgrepp har tagits för att få ett referenssystem som stämmer med dagens mätningar och beräkningar.

I och med uppdateringen har antalet definierande stationer utökats till ett trettiotal i Sverige och totalt kring 100 stationer i våra grannländer. Med tiden kommer dock antalet utländska definierande stationer att minska, eftersom vi inte har ambitionen att nybestämma alla utländska stationer vid förändringar på dessa.

Skillnaderna mellan de tidigare och de uppdaterade koordinaterna är överlag små och ligger inom specifikationerna för Swepos tjänster.

Relaterad information