Äldre tredimensionella system

Här beskrivs de äldre svenska tredimensionella referenssystemen SWEREF 93 och RR 92.

SWEREF 93

SWEREF 93 är föregångaren till referenssystemet SWEREF 99. Orsaken till att SWEREF 93 har ersatts är att beräkningen gjordes innan Euref fastslagit hur beräkningen skulle gå till. SWEREF 99 beräknades enligt riktlinjerna och är den aktuella realiseringen av ETRS89 i Sverige.

Differensen mellan SWEREF 93 och SWEREF 99 är 5–6 centimeter.

Fakta om SWEREF 93

 1. Systemet är knutet till ellipsoiden GRS 1980, geocentriskt placerad.
 2. Polen är CTP (Conventional Terrestrial Pole, medelpolen omkring 1900).
 3. Koordinater är först beräknade i det globala systemet ITRF91, epok 1993.6 med den till Onsala knutna VLBI-stationen Wettzell som fast punkt (det provisoriska systemet "DOSE 93A").
 4. "DOSE 93A" är sedan inpassat på det europeiska systemet EUREF 89 med en tredimensionell Helmerttransformation med fast skala. 11 punkter varav 5 svenska användes vid inpassningen.
 5. Systemet hänför sig av allt att döma till en tidjordsfri jord (med elastisk deformationsfaktor).
 6. Den plattektoniska epoken är 1989.

  SWEREF 99 – efterföljaren

  I och med införandet av SWEREF 99 (2001‑05‑26) kan SWEREF 93 betraktas som inaktuellt. Mer information om SWEREF 99.

  RR 92

  Rikets referenssystem 1992, RR 92, är ett äldre "oäkta" tredimensionellt system baserat på Bessels ellipsoid.

  Anledningen till att RR 92 kallas oäkta, är att det är en ren sammanfogning av det horisontella systemet RT 90, geoidhöjdsystemet RN 92 och höjdsystemet RH 70.

  RR 92 skapades för att kunna hantera tredimensionella koordinater i ett tidigt skede. I och med att SWEREF 93 – och senare SWEREF 99 – togs fram ska RR 92 inte längre användas.

  Placering av ellipsoiden

  Origo, det vill säga referensellipsoidens medelpunkt, för RR 92 placerades knappt en kilometer från jordens tyngdpunkt. Placeringen gjordes för att få en god nationell anpassning till geoiden. Globalt stämmer dock både ellipsoidens placering och dimensioner dåligt.

  Referenser