Geoiden

Geoiden är ett av våra viktigaste begrepp för att definiera vad som menas med "jordens form".

Vad är geoiden?

Geoiden kan förenklat beskrivas som den yta som sammanfaller med den ostörda medelhavsytan och dess tänkta förlängning in under kontinenterna.

Mer precist är geoiden den nivåyta (ekvipotentialyta) i jordens tyngdkraftsfält som bäst ansluter till havsytans medelnivå. En sådan nivåyta är en sluten yta som överallt är vinkelrät mot tyngdkraftens riktning (lodlinjen). En ostörd vätskeyta utgör en del av en nivåyta. Det bör också nämnas att geoiden är den referensyta över vilken avvägda höjder mäts ("höjd över havet").

Geoiden är en komplicerad, ganska mjukt rundad yta som sett över hela världen maximalt avviker från ellipsoiden med ungefär 100 meter. Dessa avvikelser beror på oregelbundenheter i massfördelningen i jordens inre.

Geoidhöjd och geoidmodeller

Idag blir det allt vanligare att satellitteknik används för att bestämma positionen. De höjder som då fås är uttryckta relativt en referensellipsoid; läs mer i dokumentet om jordellipsoiden (pdf, nytt fönster). För att överföra höjden över ellipsoiden, h, till höjden över havet, H, måste separationen mellan dessa ytor vara känd, den så kallade geoidhöjden N; se figuren och formeln nedan.

Illustration av förhållandet mellan de tre referensytorna jordytan, geoiden och ellipsoiden.

h = H + N

En geoidmodell (eller ett geoidhöjdsystem) är en modell som kan användas för att omvandla mätta höjder över ellipsoiden h till höjder över havet H. Det bör observeras att begreppet geoidmodell här används i en ganska lös mening. I det fall andra komponenter än själva geoidhöjden har bakats in i modellen, till exempel olika korrektioner, är det i vissa sammanhang vanligt med termerna höjdkorrektionsmodell eller höjdomvandlingsmodell. Vi följer inte detta språkbruk här, utan föredrar geoidmodell eller geoidhöjdsystem, vilket motiveras av att korrektionerna ifråga är väldigt små.

Interaktiv beräkning av geoidhöjd

Beräkna geoidhöjd med de nationella geoidmodellerna.