Höjdsystem

När vi anger "höjd över havet" är det egentligen höjd över geoiden vi menar. Geoiden är alltid vinkelrät mot tyngdkraften.

Med höjd över havet (H) avses alltså avståndet längs lodlinjen från den aktuella punkten till geoiden.

Höjd över geoiden är det lodräta avståndet mellan geoiden och markytan.

Vad är ett höjdsystem?

Ett höjdsystem består av ett antal, på marken väl markerade, så kallade fixpunkter. Varje fixpunkt är noggrant inmätt och representerar höjden i det aktuella höjdsystemet på den punkten. Höjdsystemet är också nära förknippat med ett antal parametrar som bland annat definierar höjdsystemets nollpunkt, hur beräkningen av höjderna har gått till och vilket år (epok) som höjderna är giltiga för.

Med tiden påverkas höjdsystemet av en rad yttre faktorer; fixpunkter blir förstörda och de kan röra sig på grund av sättningar i marken. Det inbördes höjdförhållandet mellan fixpunkterna ändras också på grund av landhöjning. En och samma fixpunkt som är bestämd i olika höjdsystem kan därför ha olika höjd i de olika systemen. Skillnaden kan också bero på att de olika höjdsystemen till exempel har olika nollpunkt.

Höjdfixarna används som utgångspunkter för att mäta höjdskillnader till andra objekt, som då kan höjdbestämmas. För vissa tillämpningar kan höjden i höjdsystemet bestämmas med GNSS-mätning och en geoidmodell.

Frågor och svar

Landhöjningen varierar och är störst i norra Sverige vid Bottenvikskusten ungefär i höjd med Umeå (ca 11 mm per år) och minst i Skåne (ca 1 mm per år).