Internationella höjdsystem

Mellan svenska och internationella höjdsystem finns nära kopplingar.

IHRS och IHRF

Det internationella höjdsystemet IHRS, International Height Reference System, är ett referenssystem med en gemensam global referensyta. Definitionen av IHRS antogs av Internationella geodesiassociationen (IAG) år 2015. Beräkningarna av höjdsystem kallas realiseringar och kommer att betecknas IHRF, International Height Reference Frame.

Till skillnad från traditionella höjdsystem är IHRS och IHRF baserat på positionsbestämning med GNSS i kombination med en geoidmodell. Tack vare den globalt gemensamma definitionen kan höjdsystemet användas för att utbyta höjdinformation mellan olika kontinenter, vilket inte är möjligt med traditionella höjdsystem som är regionalt realiserade.

Definitionen av IHRS innebär bland annat ett fastslaget värde på referensytan (geoiden) i form av ett värde på geopotentialen, W0, samt att vertikala lägen anges som skillnaden i geopotentialvärden mellan referensytan och punkten som avses, så kallade potentialtal. Dessa potentialtal går sedan att räkna om till traditionella höjder vid behov. Att använda geopotentialer i stället för traditionella höjdskillnader görs för att undvika effekter av oregelbundenheter i jordens tyngdkraftsfält.

Arbetet med att realisera IHRS pågår, både globalt och regionalt. I Sverige startade år 2020 ett forskningsprojekt där ett av målen är att realisera IHRS i Sverige och Norden.

IHRS beskrivs närmare i resolution nr 1 från IAG 2015 (pdf, på engelska, nytt fönster).

EVRS och EVRF

Det europeiska höjdsystemet EVRS, European Vertical Reference System, baseras på nationella avvägnings- och landhöjningsdata med syfte att skapa relationer mellan nationella höjdsystem i Europa och därmed underlätta utbyte av höjdinformation.

Genom åren har flera gemensamma utjämningar gjorts av Europas höjdnät. De två första utjämningarna betecknades United European Levelling Network 55 (UELN 55) och UELN 73. Efter att ha legat nere ett antal år återupptogs arbetet under 1995 vilket resulterade i UELN 95/98.

Definitionen av EVRS antogs av Euref (på engelska, nytt fönster) år 2000. Höjdsystem som är beräknade enligt denna definition sägs vara realiseringar av EVRS. UELN 95/98 utgjorde grunden för den första realiseringen av EVRS som fick beteckningen European Vertical Reference Frame 2000 (EVRF2000).

Med åren har avvägningsdata uppdaterats och fler länder har anslutit sig till UELN vilket resulterat i ytterligare två realiseringar av EVRS; EVRF2007 och EVRF2019. EVRF2019 är den senaste officiella realiseringen.

Data från den tredje precisionsavvägningen i Sverige ingår i UELN och RH 2000 är definierat i överensstämmelse med EVRS, vilket bland annat betyder att nollnivån relaterar till Normaal Amsterdams Peil (NAP) och att höjderna utgörs av normalhöjder. Därför är skillnaderna små mellan RH 2000 och de europeiska systemen, EVRF2007 och EVRF2019.

Mer information

Baltic Sea Chart Datum 2000

The Baltic Sea Chart Datum 2000 – BSCD2000 – är ett referenssystem avsett för havstillämpningar i Östersjön såsom hydrografiska undersökningar och djupangivelser i sjökort. Systemet innebär en gemensam referensnivå för höjd- och djupangivelser för alla länder kring Östersjön.

BSCD2000 baseras på definitionen för European Vertical Reference System (EVRS) och har god överensstämmelse med de nationella höjdsystemen runt Östersjön. Nollnivån är i enlighet med Normaal Amsterdams Peil (NAP) och höjderna utgörs av normalhöjder. För Sveriges del ansluter BSCD2000 till RH 2000 längs kusten. Höjder på land och djupangivelser i sjökort relaterar följaktligen till samma nollnivå (NAP).

Syftet med BSCD2000 är att få ett enhetligt system för djupangivelser i Östersjön samt att främja användningen av GNSS för noggrann navigering och sjömätning till havs.

Det finns en geoidmodell för att omvandla höjder över ellipsoiden till höjder i BSCD2000. Geoidmodellen går att ladda hem i tre olika format; ASCII, GeoTiff och GTX (på engelska, nytt fönster).

The Baltic Sea Hydrographic Commission, som ansvarar för BSCD2000, består av medlemmar från alla länder kring Östersjön. Kommissionen arbetar bland annat med samordning av frågor rörande hydrografi och sjömätning i Östersjön.

Chart Datum, Water Level and Currents Working Group inom Baltic Sea Hydrographic Commission har mer information om BSCD2000 (på engelska, nytt fönster).