Svenska geoidmodeller

Här hittar du information om svenska geoidmodeller, både aktuella och äldre modeller.

Olika geoidmodeller

Genom åren har ett större antal geoidmodeller tagits fram som är speciellt anpassade till de svenska nationella referenssystemen; se nedan. Anledningen till att nya modeller har tagits fram är att det blivit möjligt att beräkna bättre och bättre modeller. Det beror dels på att mer data successivt har samlats in, dels på att beräkningsmetoderna förfinats. Som regel bör alltså den senast utgivna modellen användas.

För övergång mellan SWEREF 99 och RH 2000 gäller nu en modell med beteckningen SWEN17_RH2000, som kan laddas ner från Geoidmodeller.

Kort om beräkningen av SWEN17_RH2000

SWEN17_RH2000 har beräknats genom att anpassa den gravimetriska geoidmodellen NKG2015 till svenska referenssystem genom att utnyttja ett antal geometriskt bestämda geoidhöjder. Dessa är beräknade som skillnaden mellan GNSS-bestämda höjder över ellipsoiden och avvägda höjder över havet. I detta steg har landhöjningskorrektion och restfelskorrektion applicerats. Landhöjningskorrektionen avser ett halvt års landhöjning, mellan referensepoken för SWEREF 99, som är 1999.5, och referensepoken för RH 2000, som är 2000.0.

Den underliggande gravimetriska geoidmodellen NKG2015 har beräknats genom NKG, Nordiska kommissionen för geodesi, i ett nordiskt/baltiskt samarbete.

Standardosäkerheten för en geoidhöjd ur SWEN17_RH2000 har skattats till 8‑10 mm på fastlandet, Öland och Gotland, med undantag av ett fåtal områden där osäkerheten är större. Det gäller längst upp i norr nära gränsen mot Norge och i Vättern (standardosäkerhet ca 2‑3 cm) och de allra högsta fjällen i nordväst, beroende på att det är svårare att modellera en gravimetrisk modell i bergsområden (standardosäkerhet ca 2‑4 cm). Till havs är standardosäkerheten också större; ca 2‑3 centimeter i kustnära vatten och troligen runt 5‑10 cm längre ut.

SWEN17_RH70

Som tidigare har också en geoidmodell för RH 70 beräknats – SWEN17_RH70 – som nu alltså bör användas för att gå mellan SWEREF 99 och RH 70. Även denna kan laddas ner från Geoidmodeller.

Principen för beräkningen har varit att först ta fram en geoidmodell anpassad till det bästa höjdsystem vi har i Sverige, nämligen RH 2000. Därefter beräknas modellen för det sämre höjdsystemet RH 70 genom att utnyttja en noggrant bestämd höjdsystemsskillnadsmodell. De två geoidmodellerna kan alltså ses som en och samma modell som har anpassats till olika höjdsystem, vilket också indikeras av att versionsnumret (året) 17 är samma för båda modellerna.

Standardosäkerheten för SWEN17_RH70, nära riksavvägningsfixarna, är motsvarande som för SWEN17_RH2000 på land, under förutsättning att man med RH 70 menar det höjdsystem som realiseras av RH 70-höjderna för stabila fixar från den andra precisionsavvägningen och av RHB 70-höjderna för fixarna i den tredje precisionsavvägningen.

Översikt över svenska geoidmodeller

SWEN17_RH2000

Rikets geoidmodell 2017; den nordiska geoidmodellen NKG2015 anpassad till SWEREF 99 och RH 2000. Landhöjningskorrigerad* och restfelsinterpolerad.

SWEN17_RH70

Rikets geoidmodell 2017; den nordiska geoidmodellen NKG2015 anpassad till SWEREF 99 och RH 70. Landhöjningskorrigerad* och restfelsinterpolerad.

SWEN08_RH2000

Rikets geoidmodell 2008; den svenska geoidmodellen KTH08 anpassad till SWEREF 99 och RH 2000. Landhöjningskorrigerad* och restfelsinterpolerad.

SWEN08_RH70

Rikets geoidmodell 2008; den svenska geoidmodellen KTH08 anpassad till SWEREF 99 och RH 70. Landhöjningskorrigerad* och restfelsinterpolerad.

SWEN05_RH2000

Rikets geoidmodell 2005; den nordiska geoidmodellen NKG2004 anpassad till SWEREF 99 och RH 2000. Landhöjningskorrigerad* och restfelsinterpolerad.

SWEN 05LR

Tidigare namn på SWEN05_RH2000.

SWEN05_RH70

Rikets geoidmodell 2005; den nordiska geoidmodellen NKG2004 anpassad till SWEREF 99 och RH 70. Landhöjningskorrigerad* och restfelsinterpolerad.

SWEN 01

Rikets geoidhöjdsystem 2001; den nordiska modellen NKG96 anpassad till SWEREF 99 och RH 70.

SWEN 01L

Landhöjningskorrigerad* version av SWEN 01 för övergång mellan SWEREF 99 och RH 70.

SWEN 98

Rikets geoidhöjdsystem 1998; den nordiska modellen NKG96 inpassad på SWEREF 93 och RH 70. Föregångare till SWEN 01.

SWEN 98L

Landhöjningskorrigerad* version av SWEN 98 för övergång mellan SWEREF 93 och RH 70. Föregångare till SWEN 01L.

RN 92

Rikets geoidhöjdsystem 1992; transformerat från den nordiska modellen NKG89.

RAK 70

Rikets Allmänna Kartverk 1970; äldre geoidhöjdsystem som användes för beräkning av den tredje rikstrianguleringen.

* Landhöjningskorrektion har gjorts eftersom referenssystemen inte har samma referenspok.
För de geoidmodeller som transformerar mellan SWEREF 99 och RH 2000 är landhöjningskorrektionen ett halvt år, för att hantera landhöjningen mellan referensepoken för SWEREF 99 (1999.5) och referensepoken för RH 2000 (2000.0).
Enligt samma princip är det 29,5 års landhöjningskorrektion inbyggd i de geoidmodeller som transformerar mellan SWEREF 99 och RH 70. De korrigerar alltså för landhöjningen mellan epoken 1970.0, som är referensepoken för RH 70, och referensepoken för SWEREF 99 (1999.5).

Interaktiv beräkning av geoidhöjd

Beräkna geoidhöjd med SWEN17-modellerna.