Nätverks-RTK

Nätverks-RTK är en tjänst för realtidsmätning med GNSS/RTK-utrustning med låg mätosäkerhet. Du som användare har dessutom tillgång till ett antal stödtjänster utifrån dina behov av planering och kvalitetssäkring.

Beskrivning av tjänsten

Nätverks-RTK ger möjlighet till positionsbestämning i referenssystemet SWEREF 99 med mätosäkerhet på centimeternivå. I tjänsten ingår även Nätverks-DGNSS med möjlighet till positionsbestämning med mätosäkerhet på meternivå.

Tjänsten ger i dagsläget korrektionsdata för satellitsystemen GPS, Glonass, Galileo och Beidou.

Nätverks-RTK kräver uppkoppling, vanligtvis via mobilt Internet. Ett M2M-simkort (simkort för maskin-till-maskin-kommunikation) ingår kostnadsfritt i abonnemanget på Nätverks-RTK, för den som önskar. Läs mer om de olika abonnemangsformerna för Nätverks-RTK.

Om du inte har möjlighet att mäta med Nätverks-RTK kan du istället använda Virtuell rinex för efterberäkning av dina mätningar.

Förväntad lägesosäkerhet

Vilken lägesosäkerhet du kan förvänta dig när du använder Nätverks-RTK beror i första hand på osäkerheten i GNSS-signalens väg, osäkerheten i korrektionsdata från tjänsten, och osäkerheten i ditt eget mätningsförfarande.

Mätosäkerhet är ett mått på hur stor spridningen av mätvärden är, till exempel för ett antal nätverks-RTK-mätningar. Läs mer om begreppet mätosäkerhet (nytt fönster).

Vid mätning med Nätverks-RTK har du vid goda mätförhållanden möjlighet att erhålla en mätosäkerhet, i referenssystemet SWEREF 99, enligt nedanstående tabell. Måtten är skattade utifrån testmätningar av nätverks-RTK-tjänsten och angivna med täckningsfaktor 2, vilket innebär att de förväntas omfatta minst 95 % av alla mätvärden.

Förväntad mätosäkerhet för Nätverks-RTK
  I område med
ca 10 km avstånd
mellan Swepos-
stationerna
I område med
ca 35 km avstånd
mellan Swepos-
stationerna
I område med
ca 70 km avstånd
mellan Swepos-
stationerna
Planbestämning (2D) 10-15 mm 15-20 mm 25-40 mm
Höjdbestämning
(över ellipsoiden)
15-20 mm 30-40 mm 45-60 mm

I värdena inkluderas enbart mätosäkerhet i GNSS-mätningen; alltså tillkommer geoidmodellens osäkerhet för höjdmätning i RH 2000.

Uppskattningen av mätosäkerhet förutsätter också att de olika felkällor som påverkar GNSS-signalens väg från satellit till mottagare är på en ”normal” nivå; se mer i HMK – GNSS-baserad detaljmätning. Med hjälp av våra stödtjänster, till exempel jonosfärsmonitorn, har du möjlighet att bedöma om osäkerhetskällorna bidrar mer än ”normalt”.

Felkällor vid GNSS-mätning

Läs mer om felkällor som påverkar GNSS-positionering.

Många av osäkerhetskällorna kan hanteras genom att använda nätverks-RTK-teknik. Men beroende på hur mycket och hur snabbt osäkerhetskällorna varierar på en given plats så finns även en osäkerhet i hur väl ett nätverks-RTK-system kan beräkna korrektionsdata. Den processen är i sin tur beroende av avståndet mellan referensstationerna. Ju tätare stationsnätverk, desto bättre beräkning och modellering av osäkerhetskällorna, och därmed möjlighet till lägre mätosäkerhet.

Här kan du se var Swepos-stationerna är belägna (nytt fönster).

Mätningsförfarande och lokal miljö

Slutligen påverkas lägesosäkerheten av ditt eget mätningsförfarande och den lokala mätmiljön. Om till exempel medeltalsbildning av positioner inte sker över tillräckligt lång tid så påverkas mätosäkerheten negativt. Likaså bidrar sikthinder mot satelliter, dålig centrering eller felaktig antennhantering till högre lägesosäkerhet.

För att minimera den här typen av osäkerhet bör du följa rekommendationerna i kortmanual och checklista samt HMK – GNSS-baserad detaljmätning.

Allmänna villkor

Frågor och svar

Nätverks-RTK är en teknik för noggrann GNSS-positionering i realtid. Tekniken baseras på stödsystem av fasta referensstationer, t.ex. Swepos.

Genom att referensstationerna mäter kontinuerligt mot samma satelliter som användaren så kan de felkällor som just då påverkar användarnas GNSS-mätningar uppskattas. Dessa s.k. korrektionsdata beräknas vid Swepos driftledningscentral och skickas till användarens GNSS-utrustning via mobiltelefoni eller motsvarande datalänk. Användaren kan därefter få en position i referenssystemet SWEREF 99 med osäkerhet på centimeternivå.

Läs mer om nätverks-RTK-tekniken.

Typiska användningsområden för nätverks-RTK är

 • inmätning av objekt, d.v.s. bestämning av position
 • utsättning, d.v.s. markering av känd position
 • mätning vid lantmäteriförrättningar
 • maskinguidning och maskinstyrning inom byggentreprenad och jordbruk.

... men alla slags utomhustillämpningar där man vill ha noggrann position direkt i SWEREF 99 är möjliga.

 • GNSS-mottagare av RTK-typ, d.v.s. utrustning anpassad för bärvågsmätning på flera GNSS-frekvenser. I Sverige finns återförsäljare av flera olika RTK-fabrikat.
 • Fri sikt mot GNSS-satelliterna. I dagsläget krävs signallåsning mot minst fem GPS-satelliter.
 • Abonnemang på nätverks-RTK.
 • Anslutning till tjänsten, vilket sker via mobilt Internet.

Swepos-driften hjälper gärna till med support och felsökning. Vi har bland annat verktyg för att kontrollera din anslutning mot tjänsten. För att spara tid föreslår vi att du först går igenom checklista vid felsökning (pdf, nytt fönster). Checklistan finns även som bilaga till kortmanualen (pdf, nytt fönster).

Några vanliga problem vid mätning är:

 • Om du inte kan få en s.k. absolutposition med RTK-mottagaren – d.v.s. en position med mätosäkerhet på meternivå utan korrektionsdata – så kommer du inte heller att kunna initialisera fixlösning med hjälp av nätverks-RTK-tjänsten. Kontrollera att du tar emot signaler från tillräckligt många GNSS-satelliter.
 • Om du använder mobilt Internet för uppkoppling mot tjänsten, men saknar mobiltäckning där du är, kommer du inte att kunna ta emot korrektionsdata från Swepos. Initialisering av fixlösning blir då svårt eller omöjligt. Tänk på att den lokala mobiltäckningen varierar mellan olika mobiloperatörer.
 • Lokala eller tillfälliga störningar i atmosfären kan försvåra initialisering av fixlösning och dessutom bidra till grova fel (stora avvikelser) vid RTK-positionering. Med hjälp av jonosfärsmonitorn (nytt fönster) kan du snabbt konstatera eventuella jonosfärsrelaterade problem i din region.

Vi hjälper gärna till med support och felsökning. Det finns bland annat verktyg för att kontrollera din anslutning mot tjänsten.

För att spara tid föreslår vi att du går igenom checklista vid felsökning (pdf, nytt fönster) innan du kontaktar Swepos-driften.

Om du använder mobilt Internet för uppkoppling mot tjänsten, men saknar mobiltäckning där du är, kommer du inte att kunna ta emot korrektionsdata från Swepos. Den lokala mobiltäckningen varierar mellan olika mobiloperatörer, så att byta till en annan operatör kan ge bättre täckning.

Ett alternativ till realtidstjänsten kan vara att efterberäkna dina RTK-mätningar med hjälp av virtuell rinex.