Relativ kodmätning, DGNSS

Begreppet DGNSS – differential GNSS – avser idag främst relativ kodmätning i realtid.

Differentiell (differential på engelska) GNSS är ett samlingsbegrepp för relativ mätning där man utnyttjar flera GNSS-mottagare för att minska osäkerheten i lägesbestämningen. Idag använder man begreppet DGNSS huvudsakligen för att beskriva de relativa mätmetoder som är baserade på kodmätning. DGNSS bygger på en enklare princip och är mindre störningskänslig än relativ bärvågsmätning som ofta går under begreppet RTK vid realtidsmätning. Mätning med DGNSS ger därmed också generellt sett högre mätosäkerhet än mätning med RTK-teknik.

Swepos DGNSS är en positioneringstjänst som ingår i Lantmäteriets öppna data.