Absolut och relativ positionering

Vid absolut positionering bestäms mottagarens position direkt mot GNSS-satelliterna, och endast en GNSS-mottagare används. Vid relativ positionering bestäms mottagarens position relativt en eller flera punkter med känd position.

Relativ positionering kräver fler än en mottagare som samtidigt mäter mot samma GNSS-satelliter.

Absolut positionering

Absolut positionering innebär att mottagarpositionen bestäms direkt i förhållande till GNSS-satelliterna. Mätningen sker alltså med endast en mottagare, vilket är standardmetoden för mätning med enklare GNSS-mottagare och i bilnavigeringssystem.

Illustration av principen för absolut positionering.
Vid absolut positionering bestäms GNSS-mottagarens position direkt i förhållande till satelliterna.

Mätosäkerheten vid absolutpositionering kan bli relativt stor, eftersom den i normalfallet inte innefattar någon metod att reducera effekten av de felkällor som påverkar GNSS-signalerna. Absolutpositionering används därför sällan vid geodetisk mätning med GNSS. För att reducera effekten av felkällor vid absolut positionering kan dock extern information om dessa tillföras, vilket utnyttjas vid mätning med Precise Point Positioning (PPP).

Relativ positionering

Vid relativ positionering bestäms mottagarens position relativt en eller flera punkter med känd position. Detta kräver fler än en mottagare som samtidigt mäter mot samma GNSS-satelliter.

Genom att bilda differenser mellan de inbördes observationerna kan man reducera eller eliminera flera felkällor. En tumregel är att detta fungerar bättre ju närmare mottagarna befinner sig varandra, eftersom de GNSS-signaler som når respektive mottagare då påverkas på likartat sätt.

Principen för relativ positionering.
Vid relativ positionering bestäms GNSS-mottagarens position relativt en eller flera punkter med känd position. Det innebär att fler än en mottagare samtidigt måste mäta mot samma GNSS-satelliter.

En GNSS-mottagare som är uppsatt över känd punkt kallas referensstation, medan den mottagare vars position man försöker bestämma med hjälp av en eller flera referensstationer kallas rover. Referensstationerna kan vara tillfälliga eller permanenta. Det har blivit allt vanligare att många permanenta referensstationer tillsammans bildar markbaserade stödsystem för relativ GNSS-positionering, till exempel för nätverks-RTK.

Noggrann GNSS-mätning med mätosäkerhet på centimeternivå sker nästan uteslutande med relativ positionering, antingen i realtid eller med efterberäkning av positionen. Om realtidsmätning ska vara möjlig krävs någon form av kommunikationskanal för att skicka data mellan referens- och rovermottagare, till exempel radio eller mobilt Internet.

Exempel på tillämpade mätmetoder som bygger på relativ positionering: