Andra GNSS-tekniker

Virtuell rinex kan användas som referensdata för både efterberäkning av RTK-data och statiska GNSS-data. Precise point positioning (PPP) är en metod för noggrann absolut positionering, utan behov av direkt kommunikation mot närliggande referensstationer.

Virtuell rinex som referensstation för efterberäkning

Virtuell rinex är data för en ”konstgjord” referensstation som bygger på data från verkliga referensstationer. Genom att du anger en ungefärlig position och tidpunkt kan en rinex-fil skapas med hjälp av data från omgivande referensstationer. Virtuell rinex skapas med hjälp av samma programvara som utnyttjas vid nätverks-RTK.

Efterberäkning av RTK

Som namnet antyder så är RTK (real-time kinematic) främst avsedd som en realtidsmetod, vilket dock inte hindrar att du kan tillämpa samma princip även vid efterberäkning. Vid efterberäkning av RTK använder du då virtuell rinex som referensdata.

Virtuell rinex fungerar på motsvarande sätt som en så kallad virtuell referensstation i realtid, det vill säga ger nödvändiga korrektionsdata – för att reducera effekten av bland annat jonosfären – för att kunna göra noggrann positionering av din rover. Du behöver då samla rådata under en lite längre tidsperiod kring mätningen i fält samt göra vanliga detaljmätningar på de punkter som senare ska efterberäknas. Med hjälp av virtuell rinex kan du sedan efterberäkna dina RTK-mätningar i din egen programvara med möjlighet till motsvarande kvalitet som vid RTK-mätning i fält. Efterberäknad RTK kan till exempel vara mycket användbar i områden med dålig mobiltäckning där korrektioner inte kan tas emot i realtid.

Efterberäkning av statisk mätning

Du kan även använda virtuell rinex som referensdata för efterberäkning av statiskt mätta GNSS-data. Du kan beställa virtuell rinex för strategiska platser kring nätet och de fungerar då på motsvarande sätt som referensdata från en känd utgångspunkt, det vill säga som en referenspunkt för att göra anslutning till referenssystemet vid nätutjämning av statiska GNSS-data.

Precise point positioning

Precise point positioning, PPP, är en slags absolut positionering som NASA:s Jet Propulsion Laboratory ursprungligen utvecklat. Du kan använda PPP för både realtids- och efterberäkningstillämpningar. Konceptet bygger på observationer från en GNSS-mottagare i kombination med extern information om korrigering av satellitbanor och klockfel samt eventuell global eller regional modellering av atmosfäriska felkällor. Det gör att användaren inte är i direkt behov av närliggande referensstationer vid mätningen, men ett visst globalt eller regionalt nät av referensstationer krävs för att modellera felkällorna.

Vid realtidstillämpningar kräver metoden att du har en kommunikationslänk för att ta emot den externa korrektionsinformationen. Utveckling av så kallad PPP-RTK-teknik pågår för att på sikt möjliggöra globalt eller regionalt tillgängliga positioneringstjänster med målet att nå samma precision som dagens nätverks-RTK-tjänster. En stor utmaning består i att integrera nya data och algoritmer för att minska de i dagsläget långa initialiseringstiderna vid PPP-mätning.

PPP-mätning ger koordinater i aktuell epok i senaste ITRF-lösning. För att få koordinater i t.ex. SWEREF 99 krävs då transformationssamband mellan dessa system. PPP-RTK kan i framtiden bli ett viktigt alternativ eller komplement till nätverks-RTK, inte minst i områden som saknar geodetisk infrastruktur.