Andra GNSS-tekniker

Virtuell rinex kan användas som referensdata för både efterberäkning av RTK-data och statiska GNSS-data. PPP är en metod som utvecklas allt mer för absolut positionering utan behov av uppkoppling mot närliggande referensstationer.

Virtuell rinex

Virtuell rinex kan skapas med hjälp av samma programvara som utnyttjas vid nätverks-RTK. Det är data för en ”konstgjord” referensstation som bygger på data från verkliga referensstationer. Genom att ange en ungefärlig position och tidpunkt kan en rinex-fil skapas med hjälp av data från omgivande referensstationer.

Efterberäkning av RTK

Som namnet antyder så är RTK (Real-Time Kinematic) främst avsedd som en realtidsmetod, vilket dock inte hindrar att samma princip tillämpas med efterberäkning istället. Vid efterberäkning av RTK används ofta virtuell rinex som referensdata.

Virtuell rinex fungerar då på motsvarande sätt som en s.k. virtuell referensstation i realtid, d.v.s. ger nödvändiga korrektionsdata – för att reducera effekten av bland annat jonosfären – för att kunna göra noggrann positionering av användarens rover. Användaren behöver då samla rådata under en lite längre tidsperiod kring mätningen i fält samt göra vanliga detaljmätningar på de punkter som senare ska efterberäknas. Med hjälp av virtuell rinex kan användaren därför efterberäkna sina RTK-mätningar i egen programvara med möjlighet till motsvarande kvalitet som vid RTK-mätning i fält. Efterberäknad RTK kan till exempel vara mycket användbar i områden med dålig mobiltäckning.

Efterberäkning av statisk mätning

Virtuell rinex kan även användas som referensdata för efterberäkning av statiskt mätta GNSS-data. Virtuell rinex kan beställas för strategiska platser kring nätet och fungerar då på motsvarande sätt som referensdata från en känd utgångspunkt, d.v.s. som en referenspunkt för att göra anslutning till referenssystemet vid nätutjämning av statiska GNSS-data.

Precise Point Positioning

Precise Point Positioning, PPP, är en slags absolut positionering som ursprungligen utvecklades av NASA:s Jet Propulsion Laboratory, både för realtids- och efterberäkningstillämpningar. Konceptet bygger på observationer från en GNSS-mottagare i kombination med extern information om korrigering av satellitbanor och klockfel samt eventuell global eller regional modellering av atmosfäriska felkällor. Det gör att användaren inte är i direkt behov av närliggande referensstationer vid mätningen, men ett visst globalt eller regionalt nät av referensstationer krävs för att modellera felkällorna.

Vid realtidstillämpningar kräver metoden en kommunikationslänk för att erhålla den externa korrektionsinformationen. Utveckling av så kallad PPP-RTK-teknik pågår för att på sikt möjliggöra globalt eller regionalt tillgängliga positioneringstjänster med samma precision som dagens nätverks-RTK-tjänster. En stor utmaning består i att integrera nya data och algoritmer för att minska de i dagsläget långa initialiseringstiderna vid PPP-mätning.

PPP-mätning ger koordinater i aktuell epok i senaste ITRF-lösning. För att få koordinater i t.ex. SWEREF 99 krävs då transformationssamband mellan dessa system. PPP-RTK kan i framtiden bli ett viktigt alternativ eller komplement till nätverks-RTK, inte minst i områden som saknar geodetisk infrastruktur.