Om handböckerna

Handbok i mät- och kartfrågor (HMK) är en samling handböcker med riktlinjer för fackmannamässig geodatainsamling, geodetisk mätning och kartografi.

Syfte med HMK

Handböckerna tas fram av Lantmäteriet i samverkan med branschintressenter inom privat, statlig och kommunal verksamhet. Handböckerna innehåller riktlinjer för dig som behöver yrkesmässigt stöd inom geodatainsamling, geodetisk mätning och kartografi. Syftet med HMK är att bidra till ökad samordning, enhetlighet och kvalitet inom geodata- och samhällsmätningsområdet. HMK riktar sig särskilt till dig som behöver stöd i din yrkesvardag, till exempel om du jobbar med kravställning, med kvalitetssäkring av arbetsprocesser eller med kompetensutveckling.

Alla handböcker finns tillgängliga i pdf-format och kan skrivas ut och spridas för icke-kommersiellt bruk. Det gäller även de äldre versionerna av handböckerna, från 2013 och framåt.

Krav och rekommendationer

De tematiska handböckerna innehåller textrutor med rubrikerna "Krav" och "Rekommendationer". Hur dessa ska tillämpas beskrivs i respektive handbok. Vid ändringar i handböckerna som omfattar krav och rekommendationer publiceras alltid nya versioner, med unikt årtal. Om mindre justeringar sker i senaste versionen redovisas detta i dokument för nyare upplagor, och i HMK-loggen (pdf, nytt fönster) för äldre upplagor.

HMK referensgrupp och fokusgrupp

Referensgruppen är en samverkansform där deltagarna möts (ofta digitalt) för att diskutera branschgemensamma frågor och utmaningar, och gemensamt peka ut kompassriktningen för HMK. Bland annat har du möjlighet att svara på användarenkäter, samt tycka till om nya handböcker, webbkurser med mera i ett tidigt skede.

Förutom referensgruppen går det också att delta i särskilda fokusgrupper. Fokusgrupperna möjliggör fördjupning kring ett visst ämne eller frågeställning som är särskilt prioriterat i HMK-arbetet.

HMK-kalendariet kan du se vilka referens- och fokusgruppsmöten som är planerade.

Vem kan delta i HMK:s referensgrupp?

Den som har intresse av HMK-området är välkommen att ingå i referensgruppen. Man deltar med den ambitionsnivå man själv tycker är lämplig – från att endast ta del av e-postutskick till att delta aktivt i revideringsarbete, remisser m.m. Det är upp till dig hur mycket du vill påverka HMK!

I dagsläget har referensgruppen ca 1-2 möten per år. Utöver detta sker möten i de olika fokusgrupperna, samt informationsutskick vid behov.

Vilka fokusgrupper finns det?

Under 2021-2022 har HMK fokusgrupper kring följande teman:

  • kommunalteknik inom MBK-området
  • geodesitillämpningar
  • krav & upphandling
  • geodatakvalitet.

Kontakta hmk@lm.se för intresseanmälan att delta i referensgrupp eller fokusgrupp (ange vilken/vilka fokusgrupper du vill delta i).