Översyn av riksgränsen Sverige-Norge

Under åren 2020–2024 pågår en översyn av riksgränsen mellan Sverige och Norge.

Samtliga gränsmärken restaureras och mäts in under översynen av riksgränsen. Foto: Karl Tirén.

Uppdrag

Sveriges regering har utsett en svensk gränskommission vid Lantmäteriet och givit den i uppdrag att göra en översyn av riksgränsen mellan Sverige och Norge. Arbetet ska vara klart 2024 och genomförs tillsammans med en gränskommission vid det norska Kartverket.
Lantmäteriet ansvarar för översynen av den norra delen av riksgränsen, från riksröse 185B i höjd med Valsjöbyn i norra Jämtland upp till Treriksröset. Det arbetet kontrolleras sedan av Norge. Norge ansvarar för översynen av gränsens södra del, från Idefjorden till riksröse 185B. Arbetet kontrolleras sedan av Sverige.

Riksröse nr 156. Fotograf Tor Erik Bakke.
Foto: Tor Erik Bakke, Kartverket.

Översynen ger en tydlig riksgräns

Syftet med översynen är att ge en aktuell och tydlig redovisning av riksgränsens läge och hur den är markerad. Under gränsöversynen arbetar gränskommissionen med att restaurera, gulmåla och mäta in riksrösen och andra gränsmärken. En fem meter bred gränsgata huggs upp (under trädgränsen) och görs fri från träd och buskar.

Den svenska gränskommissionen

Den svenska gränskommissionen består av Susanne Ås Sivborg (generaldirektör, gränsöverkommissarie), Martin Lidberg (enhetschef, gränskommissarie), Dan Norin (geodet, geodetisk expert och sekreterare) och Per Sörbom (strategichef, fastighetsinformationsexpert). Dessutom är Michael Munter projektledare.

Vid den senaste översynen av riksgränsen mellan Sverige och Norge som gjordes under åren 1984–1987 ansvarade Sverige för den södra delen. Jim Widmark var svensk gränsöverkommissarie och Åke Gustafsson var svensk gränskommissarie.

Arbeten under 2020–2024

Arbetena inleddes 2020 med en rekognoscering av hela den norra delen och med visst fältarbete. Fältarbetet har sedan fortsatt i stor skala under 2021 och 2022 för att kunna slutföras under 2023. Inför fältarbetena kontaktas fastighetsägare och andra intressenter längs gränsen. Fältarbetena omfattar:

  • Gränsgatans mittlinje stakas ut med stakkäppar.
  • Den 5 meter breda gränsgatan (2,5 meter in i vartdera landet) röjs baserat på en rekommendation från Nordiska rådet 1957 (sedan 1751 finns formell rätt att röja 10 meter brett). Då gränsgatan ska vara helt fri från grenar m.m. kommer även vissa träd och buskar utanför gränsgatan att röjas och eventuellt fällas.
  • Riksrösen och andra gränsmärken restaureras och mäts in noggrant med modern teknik.
  • Samtliga gränsrösen gulmålas och inskriptioner på hjärtstenarna fylls i med svart färg.

Fältarbetena under 2021 och 2022 har gått bra. Efter fältsäsongen 2022 är arbetena med 92 % av riksrösena och 78 % av gränsskyltarna slutförda. Vidare har gränsgatan blivit röjd längs 47 % av den sträcka där sådan finns. Det sista året för översynen (2024) kommer huvudsakligen att ägnas åt dokumentering av arbetet.

Det kungliga monogrammet på riksrösenas hjärtstenar fylls noggrant i under restaureringen. Foto: Anders Frisk.

Aktuella arbeten

De arbeten som för närvarande är aktuella inom den pågående översynen av riksgränsen mellan Sverige och Norge är:

  • 12 juni–3 juli 2023: Fältarbete (röjning av gränsgata samt viss utstakning och arbete med gränsmärken) i Jämtlands län (Strömsunds kommun) och Västerbottens län (Vilhelmina kommun).
  • 12 juli–4 oktober 2023: Fortsatt fältarbete med samtliga kvarstående arbeten längs hela den norra delen av riksgränsen.
  • 7 november 2023: Åttonde kommissionsmötet mellan de svenska och norska gränskommissionerna.