Översyn av riksgränsen Sverige-Norge

Under åren 2020–2024 pågår en översyn av riksgränsen mellan Sverige och Norge.

Samtliga gränsmärken restaureras och mäts in under översynen av riksgränsen. Foto: Karl Tirén.

Uppdrag

Sveriges regering har utsett en svensk gränskommission vid Lantmäteriet och den fick 2020 i uppdrag att göra en översyn av riksgränsen mellan Sverige och Norge. Arbetet ska vara klart 2024 och genomförs tillsammans med en gränskommission vid det norska Kartverket.

Lantmäteriet ansvarar för översynen av den norra delen av riksgränsen, från riksröse 185B i höjd med Valsjöbyn i norra Jämtland upp till Treriksröset. Det arbetet kontrolleras sedan av Norge. Norge ansvarar för översynen av gränsens södra del, från Idefjorden till riksröse 185B. Arbetet kontrolleras sedan av Sverige.

Riksröse nr 156. Fotograf Tor Erik Bakke.
Foto: Tor Erik Bakke, Kartverket.

Översynen ger en tydlig riksgräns

Syftet med översynen är att ge en aktuell och tydlig redovisning av riksgränsens läge och hur den är markerad. Under gränsöversynen arbetar gränskommissionen med att restaurera, gulmåla och mäta in riksrösen och andra gränsmärken. En fem meter bred gränsgata huggs upp (under trädgränsen) och görs fri från träd och buskar.

På några ställen behöver riksgränsens sträckning förtydligas eller ändras något. De ligger främst på riksgränsens södra del, där den bitvis även går fram i sjöar och längs vattendrag.

Mätningarna som görs under översynen ger noggrant bestämda koordinater. Detta tillsammans med förtydligandena av sträckningen medför att lägeskvaliteten för riksgränsen i registerkartan kommer att kunna förbättras kraftigt när översynen är slutförd. Det samma gäller för riksgränsen i den geografiska informationen från Lantmäteriet och norska Kartverket, vilken bland annat används i olika karttjänster.

Den svenska gränskommissionen

Den svenska gränskommissionen består av Susanne Ås Sivborg (generaldirektör, gränsöverkommissarie), Martin Lidberg (enhetschef, gränskommissarie), Dan Norin (geodet, geodetisk expert och sekreterare) och Per Sörbom (strategichef, fastighetsinformationsexpert). Dessutom är Michael Munter projektledare.

Vid den senaste översynen av riksgränsen mellan Sverige och Norge som gjordes under åren 1984–1987 ansvarade Sverige för den södra delen. Jim Widmark var svensk gränsöverkommissarie och Åke Gustafsson var svensk gränskommissarie.

Arbeten under 2020–2024

Arbetena inleddes 2020 med en rekognoscering av hela den norra delen och med visst fältarbete. Fältarbetet fortsatte sedan i stor skala 2021–2023 och under denna tid har fyrtiotalet personer medverkat i arbetena på något vis. Inför fältarbetena har fastighetsägare och andra intressenter längs gränsen kontaktats. Fältarbetena har omfattat:

  • Gränsgatans mittlinje har stakats ut med stakkäppar och totalt har det gått åt ca 3000 stakkäppar på den norra delen.
  • Den 5 meter breda gränsgatan (2,5 meter in i vartdera landet) har röjts baserat på en rekommendation från Nordiska rådet 1957 (sedan 1751 finns formell rätt att röja 10 meter brett). Då gränsgatan ska vara fri från grenar med mera har även vissa träd och buskar utanför gränsgatan röjts och även fällts. Totalt har röjningen på den norra delen omfattat ca 160 km gränsgata, där det på ett par mil av denna sträcka återstår röjning till 2024.
  • Samtliga riksrösen och andra gränsmärken som gränsskyltar och små stenrösen som kallas utliggare har restaurerats och mätts in noggrant med modern teknik. I samband med restaureringarna har det på den norra delen staplats uppskattningsvis ca 700 ton sten.
  • Samtliga gränsrösen har gulmålats och inskriptionerna på hjärtstenarna har fyllts i med svart färg. Det har på den norra delen gått åt runt 1600 liter färg.
Det kungliga monogrammet på riksrösenas hjärtstenar fylls noggrant i under restaureringen. Foto: Anders Frisk.

Aktuella arbeten

Under det sista året för översynen (2024) kommer röjningen av gränsgatan att slutföras genom viss röjning i Jämtlands län (Krokoms och Strömsunds kommuner) under perioden 8 juli - 1 oktober 2024. Vidare kommer resterande oklarheter runt gränsens sträckning att klargöras och en fullständig dokumentation att färdigställas för godkännande av Sveriges och Norges regeringar.