Ansök om inteckning

Här får du veta vad en inteckning är och hur du går tillväga för att ansöka om en inteckning. Du kan också läsa om vad ansökan ska innehålla. 

Ansök via e-tjänst eller blankett

Använd vår e-tjänst eller blankett för att ansöka om inteckning. Observera att inga pappersoriginal ska skickas in per post om du använder e-tjänsten.

Som juridisk person kan du inte ansöka via e-tjänsten utan ansökan måste göras med blankett.

För att byta ett befintligt pantbrev till två eller flera pantbrev, använd blanketten för utbyte.

Tänk på detta vid ansökan om inteckning

 • om tidigare inteckningar gäller i flera fastigheter, måste den nya inteckningen också göra det.
 • om tidigare inteckningar bara gäller i en fastighet, får den nya inteckningen inte gälla i flera fastigheter.

I e-tjänsten Min fastighet kan du se de inteckningar som är uttagna i fastigheten.

Vid ansökan om inteckning ska du betala stämpelskatt. Den är två procent av beloppet som intecknas. Beloppet beräknas på hela tusentals kronor, avrundat nedåt. Dessutom tillkommer det en expeditionsavgift på 375 kronor. Du betalar stämpelskatten först när du får en faktura från oss.

Stämpelskatt och avgifter.

Vad är en inteckning?

För att använda fastigheten som säkerhet för exempelvis ett lån vid fastighetsköp behöver en ansökan om inteckning skickas in till oss, förutsatt att det inte redan finns tillräckligt med pantbrev uttagna i fastigheten.

Genom att göra det blir ett visst belopp i fastigheten lämnad i pant till den du lånar av. Som ett bevis på inteckningen utfärdar vi ett pantbrev.

Vad ska ansökan innehålla?

Du som är fastighetsägare kan ansöka om inteckning, i de flesta fall hjälper banken till med ansökan men det är fastighetsägaren som står som ansökningsperson. Finns det flera ägare måste alla skriva under ansökan. Inteckningen registreras i fastighetsregistrets inskrivningsdel efter beslut av oss.

Det här ska alltid finnas med i din ansökan:

 • Alla fastighetsbeteckningar som ansökan gäller.
 • Fastighetsägarens personnummer.
 • Inteckningsbelopp.
 • Fastighetsägarens underskrift och namnförtydligande.
 • Eventuella medgivanden eller andra handlingar som visar att medgivande inte behövs.

Om du är gift, sambo, skild eller om någon annan ansöker åt dig kan du behöva bifoga ytterligare handlingar.


Vill du göra en ändring i befintliga inteckningar, som till exempel utbyte eller relaxation?

Det kan finnas flera orsaker till att man vill ändra befintliga inteckningar. Det kan vara att man vill:

 • att en inteckning ska gälla i flera fastigheter,
 • byta en inteckning mot två eller flera nya inteckningar,
 • föra samman flera inteckningar till en,
 • flytta ned en inteckning i företrädesordningen (göra en nedsättning),
 • frigöra en fastighet från en gemensam inteckning med annan fastighet,
 • döda en befintlig inteckning,
 • lägga till en ny eller ta bort en anteckning om innehav av pantbrev.

För att ansöka om något av ovanstående fyller du i antingen en blanketten för ny inteckning/dödning eller blanketten för utbyte. Använder du blanketten för ny inteckning/dödning så beskriver du under punkt 5 på blanketten vilken inteckning du vill ändra och vad du vill göra för ändring.


Om du vill flytta inteckningar från en fastighet till en ny fastighet

För att flytta inteckningar från en fastighet till en annan fastighet måste båda fastigheterna tillhöra samma inskrivningskontor.

Lista över inskrivningskontoren (pdf, nytt fönster).

När inteckningar flyttas från en eller flera fastigheter till en eller flera nya fastigheter kan du få skattereduktion enligt 22 § stämpelskattelagen.

För att få skattereduktion krävs:

 • att du är lagfaren ägare till samtliga fastigheter. 
 • att du ansöker om dödning och ny inteckning samtidigt och att alla datapantbrev har förts över till fastighetsinskrivningens arkiv eller att alla skriftliga pantbrev har skickats in tillsammans med ansökan.

Du behöver då bara betala stämpelskatt på mellanskillnaden mellan det nyintecknade beloppet och beloppet av de inteckningar som dödats. För varje ny inteckning betalar du en expeditionsavgift på 375 kr.

Exempel

I exemplen ser du hur det kan gå till att flytta inteckningar från en eller flera fastigheter till en eller flera nya fastigheter.

Två fastigheter (A och B) har inteckningar sedan tidigare. I den första ansökan dödas inteckningarna i A och B.
Ny gemensam inteckning beviljas i båda fastigheterna.
I den andra ansökan dödas den gemensamma inteckningen och en ny inteckning beviljas i A.
Inteckningarna flyttas på så sätt från B till A så att B blir helt fri från inteckningar och A får nya inteckningar motsvarande det sammanlagda belopp som tidigare fanns i båda fastigheterna.

Du kan inte flytta inteckningar i en ansökan

Det behövs två separata ansökningar för att flytta inteckningar från en eller flera fastigheter till en eller flera nya fastigheter. Samma regler gäller vid skapande av interregionala inteckningar.

Den andra ansökan, som beskrivs i bild 3 och 4, kan skickas in först när det nya pantbrevet är utfärdat. Detta eftersom pantbrevet ska bifogas ansökan/föras över till Fastighetsinskrivningens arkiv.

Frågor och svar om ansökans innehåll

Om du är gift behövs i de flesta fall ett medgivande till ansökan om inteckning. Det gäller även om du är skild, men har varit gift under den tid du ägt fastigheten. Om fastigheten är enskild egendom krävs i de flesta fall inget medgivande. Då ska i stället en handling som styrker att fastigheten är enskild egendom skickas in. 

Din make/maka måste i de flesta fall lämna medgivande till ansökan om inteckning. Medgivandet ska vara skriftligt och kan lämnas direkt på ansökan eller i separat handling.

Har du fått fastigheten som enskild egendom genom exempelvis gåva eller testamente, behövs inget medgivande. Då behöver du istället skicka med en kopia av gåvobrevet eller testamentet tillsammans med ansökan.

Är fastigheten enskild egendom genom äktenskapsförord behöver du skicka med en kopia av äktenskapsförordet tillsammans med ansökan. Har fastigheten varit gemensam bostad under äktenskapet är inte äktenskapsförordet tillräckligt. Då måste din make/maka lämna ett skriftligt medgivande.

Exempel på hur ett medgivande kan se ut (pdf, nytt fönster).

I de flesta fall behöver inte sambor lämna medgivande, men om det gjorts en anteckning i fastighetsregistret om att fastigheten är gemensam bostad enligt sambolagen, måste din sambo lämna medgivande till ansökan om inteckning.

Medgivandet ska vara skriftligt och kan lämnas direkt på ansökan eller i separat handling.

Exempel på hur ett medgivande kan se ut (pdf, nytt fönster).

Om du är skild måste du visa att din före detta make/maka inte längre har giftorätt i fastigheten och inte behöver lämna medgivande till ansökan om inteckning. Det gäller även om du sedan tidigare är ensam fastighetsägare. Det kan du visa på följande sätt:

 • Har ni bodelat fastigheten kan du skicka med en kopia av bodelningsavtalet tillsammans med ansökan. Det är bra om du även skickar med en handling som visar när ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten.
 • Har du fått fastigheten som enskild egendom genom exempelvis gåva eller testamente, kan du skicka med en kopia av gåvobrevet eller testamentet tillsammans med ansökan.
 • Är fastigheten enskild egendom genom äktenskapsförord, kan du skicka med en kopia av äktenskapsförordet tillsammans med ansökan. Tänk på att äktenskapsförordet måste vara registrerat för att vara giltigt. Har fastigheten varit gemensam bostad under äktenskapet är det inte säkert att äktenskapsförordet är tillräckligt.
 • Om inte någon av ovanstående handlingar kan visas, måste din före detta make/maka lämna skriftligt medgivande till ansökan.

Om någon annan än fastighetsägaren är ingivare och skickar in ansökan (ofta en bank), ska ingivarens namn och adress anges. Det är bra om även handläggarens telefonnummer finns med i ansökan. Har ingivaren ett ingivarnummer ska det alltid anges.

Har du lånat pengar av en privatperson eller ett mindre företag och långivaren vill ha ett skriftligt pantbrev som säkerhet för lånet, kan långivaren ansöka om ny inteckning. Tänk på att det ändå är du som har lagfart på fastigheten som måste skriva under ansökan.

Det är extra viktigt att den som lånat ut pengarna anges som fakturamottagare och att ni önskar ett skriftligt pantbrev, i annat fall kommer Fastighetsinskrivningen att utfärda ett datapantbrev som långivaren inte har tillgång till.

Då ska föreningens stadgar skickas med ansökan. Dessutom:

 • Om föreningen är inregistrerad, ska ett registreringsbevis från Näringslivsregistret, hos Bolagsverket, skickas med ansökan. Gå till Bolagsverkets webbplats (nytt fönster).
 • Om föreningen inte är inregistrerad, ska protokollförda uppgifter om vilka som sitter i styrelsen och vem som får teckna föreningens firma skickas med ansökan.

Ett dödsbo behöver inte ansöka om lagfart förutom om fastigheten ska överlåtas eller intecknas. Då behöver dödsboet eller dödsbodelägarna personligen först ansöka om och beviljas lagfart innan en eventuell ansökan om inteckning kan beviljas.

Ägs fastigheten av ett dödsbo och förvaltas av dödsbodelägarna? Då måste alla dödsbodelägare skriva under ansökan om inteckning/pantbrev. En bestyrkt kopia av bouppteckningen, som ska vara registrerad hos Skatteverket, ska också skickas med ansökan. Dödsbodelägarnas makar behöver inte lämna medgivande till inteckningen.

Är någon av dödsbodelägarna omyndig? Då ska tillstånd från överförmyndaren skickas med ansökan.

Ägs fastigheten av ett dödsbo och förvaltas av en boutredningsman? Då ska boutredningsmannen skriva under ansökan. Även boutredningsmannens förordnande ska skickas med ansökan.

Frågor och svar om inteckning

När en ansökan om ny inteckning har förklarats vilande skickar vi ut ett vilandebevis till den som står som ingivare på ansökan.

Vilandebeviset är en värdehandling som behöver skickas in till oss på Fastighetsinskrivningen för att den vilande inteckningen ska kunna beviljas (enligt 22 kap. 5 § jordabalken). Syftet är att skydda den som lånar ut pengar så att inte fel person får ut den beviljade inteckningen.

Om vilandebeviset har kommit bort eller har blivit förstört kan man ansöka om att det ska dödas. Det går då till på samma sätt som när man dödar ett skriftligt pantbrev som har kommit bort.

När en bank ansöker om inteckning i samband med ansökan om lån och pantsättning av fastigheten, registreras datapantbrevet till kreditgivarens panthavarnummer.

Om du själv ansöker om inteckning och vill ha ett datapantbrev, blir den ägarregistrerad och administreras av Lantmäteriet. Datapantbrev som är ägarregistrerade är bara tillgängliga för lagfaren fastighetsägare eller tomträttsinnehavare.

Har du ansökt om ett skriftligt pantbrev skickas det i rekommenderat brev till den person som angetts som ingivare och fakturamottagare i ansökan. Om du har förlorat ditt pantbrev, om du vill skriva ut ditt pantbrev eller registrera det till Fastighetsinskrivningen, eller göra om ett skriftligt pantbrev till ett datapantbrev, eller om du vill göra ett utdrag ur pantbrevsregistret, kan vi hjälpa dig.

I tjänsten Min Fastighet hittar du detaljerad information om din egen fastighet, exempelvis antalet pantbrev som fastigheten har och hur mycket den är intecknad för. 

Om du har giltig e-legitimation på din dator eller Mobilt BankID på din mobila enhet kan du logga in och se dina uppgifter online.

Privatpersoner kan inte ansluta sig till systemet, vilket innebär att en privatperson, eller ett företag som inte är anslutet till Pantsystem, måste ha pantbrev i pappersform, som skriftligt pantbrev, om de vill ha det som säkerhet.  

Innehavaren av det skriftliga pantbrevet kan hos Lantmäteriet begära att få bli inskriven i Fastighetsregistret som innehavare av pantbrevet. Ansökan om anteckning om innehavare via vår blankett (pdf, nytt fönster).

Innehavsanteckningen i Fastighetsregistret gäller bara så länge man faktiskt har det skriftliga pantbrevet fysiskt i sin ägo. Ett datapantbrev som är ägarregistrerat (där fastighetsägares obelånade datapantbrev förvaras) förfogar endast fastighetsägaren över, och en innehavsnotering ger inte den antecknade innehavaren någon rätt till pantbrevet.  

Som innehavare av ett skriftligt pantbrev bör man kontakta Lantmäteriet, Fastighetsinskrivningen när innehavsanteckningen ska upphöra att gälla. 

Noteringar om innehav försvinner inte med automatik om det skriftliga pantbrevet lämnas till någon annan eller om det skriftliga pantbrevet konverteras till ett datapantbrev. Därför kan det förekomma inaktuella innehavsnoteringar i Fastighetsregistret. Om Lantmäteriet, Fastighetsinskrivningen upptäcker en inaktuell innehavsanteckning, så rensas den bort.

Besök Bolagsverkets webbplats (nytt fönster) för att läsa om vad det innebär att ansöka om en företagsinteckning, hur stor stämpelskatten blir och hur du gör för att döda en företagsinteckning.

När du exempelvis vill ta ett lån hos en bank i samband med att du köper en fastighet kan du komma att behöva använda fastigheten som pant, det vill säga säkerhet för lånet. För att använda fastigheten som säkerhet för lånet ansöker i de allra flesta fall banken om en ny inteckning, om det inte redan finns tillräckligt med befintliga pantbrev.

Genom att göra det blir ett visst belopp i fastigheten lämnad i pant till den du lånar av. Det är ändå du som fastighetsägare eller tomträttsinnehavare som står som sökande och du behöver skriva under den ansökan som banken skickar in.

Du kan också själv ansöka om ny inteckning, men tänk då på att kontakta din bank för att säkerställa att en ansökan inte redan har skickats in.

Inteckningen registreras i fastighetsregistrets inskrivningsdel efter beslut av oss. Därefter utfärdas ett pantbrev som registreras till bankens panthavarnummer. Pantbrevet är en värdehandling och fungerar som ett bevis på att inteckningen har gjorts.