Samfällighet - äga och använda gemensamt

Ibland har flera fastigheter ett gemensamt behov av mark eller anläggningar utanför sina gränser. Det kan lösas genom att bilda en gemensamhetsanläggning. En samfällighet är mark eller en anläggning som tillhör flera fastigheter gemensamt.

Vad är en samfällighet?

En samfällighet är oftast mark som används gemensamt av flera fastigheter. Den har en egen registerbeteckning och tillhör de fastigheter som har en andel i den. Det kan till exempel vara en byväg eller ett gammalt grustag, eller gemensamma anläggningar som till exempel parkeringsplatser, lekplatser eller anläggningar för vatten och avlopp.

Vad är en andel i en samfällighet?

Andelen i samfälligheten ingår som en del i fastigheten.
En fastighets andel i en samfällighet uttrycks i ett andelstal som oftast bestäms när samfälligheten bildas. Andelstalen ligger till grund för hur kostnader för drift och underhåll ska fördelas mellan ägarna. En samfällighet kan förvaltas antingen genom delägarförvaltning eller genom en samfällighetsförening.

Kan en andel i en samfällighet överlåtas?

Andelen följer fastigheten och kan bara skiljas från den genom en lantmäteriförrättning.