Så tar ni hand om er gemensamhetsanläggning

Ni som delägare har gemensamt ansvar för att ta hand om gemensamhets­anläggningen. Ni tillsammans utgör en särskild anläggningssamfällighet.

Två sätt att sköta en samfällighet

En samfällighet kan skötas på två sätt, som delägarförvaltning eller som före­ningsförvaltning. Det grundar sig i lagen om förvaltning av samfälligheter.

Delägarförvaltning

I delägarförvaltade samfälligheter tar delägarna gemensamma beslut. Det innebär att delägarna måste vara helt överens vid alla beslut som tas i samfälligheten.

Om delägarna inte kan komma överens i en viss fråga kan en delägare kontakta Lantmäteriet och begära ett så kallat delägarsammanträde. Vid ett delägarsammanträde kan delägarna fatta beslut i den aktuella frågan genom omröstning.

Om det blir oavgjort lämnar även ordföranden för sammanträdet, normalt Lantmäteriet, en avgörande röst. En begäran om delägarsammanträde skickas till Lantmäteriet. Den ska vara skriftlig och det ska framgå vilken samfällighet eller gemensamhetsanläggning som avses och vilken fråga ni behöver hjälp med. Glöm inte namn och kontaktuppgifter till den sökande och om möjligt även till övriga delägare.

Avgiften för ett delägarsammanträde är 900 kronor i timmen. Utöver själva sammanträdet behöver vi också tid att förbereda oss inför sammanträdet. Vi skickar ut kallelser och förbereder oss på just ert ärende, bland annat genom att läsa in oss på relevant information kring den frågeställning som delägarsammanträdet ska handla om och tar del av eventuella handlingar ni skickat till oss. Det går också åt tid efter sammanträdet för att sammanställa handlingar och skicka ut dessa till berörda. Ni betalar ingen moms.

Om en delägare vill att samfälligheten istället ska vara föreningsförvaltad kan hen ansöka om det. Vi håller då i ett sammanträde för att bilda en samfällighetsförening.

Blankett för ansökan hittar ni här.

Samfällighetsförening

I föreningsförvaltade samfälligheter kan frågor beslutas vid en föreningsstämma där delägarna röstar för att beslut ska kunna tas. I en föreningsförvaltad samfällighet måste det finnas en styrelse som ser till att de beslut som tas av medlemmarna genomförs. Styrelsen ansvarar också för att den löpande skötseln av den gemensamma anläggningen fungerar.

Om gemensamhetsanläggningen behöver ändras

En gemensamhetsanläggning kan behöva ändras, till exempel kan andelstalen behöva uppdateras. Läs mer om att ändra gemensamhetsanläggning.

Litteratur och externa källor

För förfrågningar som inte ryms inom ramen för vår verksamhet kan vi hänvisa till viss litteratur och externa källor.

Litteraturtips:

  • Österberg, T. (2023). Samfälligheter. Handbok för samfällighetsföreningar (13:e uppl.). Stockholm: Norstedts Juridik. ISBN 9789139028109.
  • Lundén, B. (2022). Samfälligheter. Praktisk handbok om skatt, ekonomi & juridik. Näsviken: Björn Lundén Information. ISBN 9789176952726.

Externa källor:

Eventuella villkor för kontakt med respektive aktör kan finnas.